زنا و مجازات زنا

زنا و مجازات زنا

زنا و مجازات زنا

بسم الله الرحمان الرحیم با عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بزرگواران همراه وبسایت دادسرابار امروز با مقاله زنا و مجازات زنا  در خدمت شما هستیم

تعریف زنا

زنا در لغت به معنی امیزش از راه نامشروع است؛ به عبارت دیگر، به نزدیکی بین زن ومرد ( شامل امیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق میشود؛ یعنی مردوزن نامحرمی بدون انکه عقد دائم یا موقت بخوانند باهم ازراه جلو یا پشت نزدیکی نمایندو دخول صورت بگیرد؛ یعنی الت مرد در الت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به ان زنا نمی گویند؛ بنابراین هر چند لمس و یا دیدن دختر نامحرم ، حرام است؛ اماحکم زنا ندارد و حد زنا جاری نمی شود، مردی که مرتکب زنا شده است را «زانی»وزن زناکار را «زانیه» میخوانند.

زنا در قانون

 

درقانون مجازات اسلامی زنا چنین تعریف شده است:

مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا : « زنا عبارت است از جماع مرد وزنی که علقه زوجیت بین انها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد .» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ق.م.ا.جرم انگاری گردیده است  مطابق ماده۲۲۵: « حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم یا بینه ثابت شده باشد ، موجب اعدام زانی محصن وزانیه محصنه است ودرغیر اینصورت موجب صدضربه شلاق برای هریک می باشد.»

شرایط احصان

شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذکر شده است :« احصان در هریک از مرد وزن به نحو زیر محقق می شود:

الف) احصان مرد عبارت است از انکه دارای همسر دائمی وبالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قیل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هروقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد .

ب) احصان زن عبارت است از انکه دارای همسر دائمی وبالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده ، با او از طریق قبل جماع کرده باشد وامکان جماع از طریق قبل رابا شوهر داشته باشد.»

مطابق قانون مجازات اسلامی ، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی میگردد.

شرایط تحقق زنا

این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتکاب می یابد که هردو بالغ وعاقل ومختار باشند و نسبت به حکم و موضوع ان نیز آگاه باشند؛بنابراین چنانچه یک طرف از زن و مرد از تحقق ان آگاهی نداشته باشد ویا علم به حرمت مباشرت جنسی حرام نداشته باشد محکوم به مجازات حد نمی شود و تنها طرفی که ازحکم و موضوع اگاه باشد محکوم به حد میشود.

انواع زنا

باتوجه به مباحث فوق و بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد ،چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:

الف) محارم نسبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با ان ها است ، برای نمونه مادر،خواهر،دختر،خواهر، دختربرادر، عمه وخاله برای مرد وبرادر ، پدر، دایی وعمو برای زن از محارم سببی محسوب میشوند . درنتیجه زنا با محارم به معنای ان است که مثلا یک مرد با یکی از زن هایی که جزو محارم نسبی وی هستند وازدواج کردن با انان ممنوع (حرام) است،مرتکب این گناه شود، زنا با محارم به معنای ان است که مثلا مردی با یکی از زن هایی که جزو محارم وی هستند وازدواج کردن با انان ممنوع (حرام) است،زنا کند مانند مادر،خواهر،دختر،دخترخواهر، دختر برادر ، عمه ویاخاله.

ب) زنای به زور زنای به زور یا زنای به عنف ، با زور و اجبار همراه است؛ مثلا زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب وتهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به هم همبستر شدن با او نباشد درحال بیهوشی ، خواب یا مستی تجاوز کند رفتار او درحکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر بالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم او شود نیز حکم زنای به عنف جاری است.

زنای به عنف به معنای ان است که مثلا زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. همچنین هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

 زنای محصن ومحصنه

زنای محصنه به معنای ان است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد.به زبان ساده تر اگر یک زن متأهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته میشود واگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود. البته اموری از قبیل مسافرت ، حبس ، حیض نفاس، بیماری از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند. به عنوان مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلا به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، درحکم محصنه نیست. زنای محصن و محصنه به معنای ان است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگونه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.

اگر یک زن متأهل زنا کند به زنای ان شخص زنای محصنه گفته می‌شود واگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.

د)زنای غیر محصنه

به زنایی گفته می‌شود که شخص زنا کار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد وبه اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد، به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود. به زنایی گفته می‌شود که شخص زنا کار (زن یا مرد) فاقد همسر ومجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد،زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

مبحث چهارم :راه های اثبات زنا

دو راه برای اثبات زنا عبارت است از:

الف) اثبات با اقرار خود فرد

ب) اثبات با شهادت چهار نفر

الف) درمورد اثبات با اقرار خود شخص ، می بایست شرایط عمومی اقرار وجود داشته باشد،این شرایط عبارت اند از:بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن خود فرد علاوه بر این لازم است که فرد چهار مرتبه در نزد قاضی ( و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) اقرار نماید.

ب) راه دوم اثبات ، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می شود.شهادت ها باید به نحو یکسان شهادت باشند به این صورت که ما دیدیم که همانند دخول میل در محکمه این امر حاصل شده است پس شهادت غیرمسلمان کافی نیست. علاوه براین دو راه، علم قاضی نیز ازجمله ادله اثبات قاضی محسوب می گردد . طبق ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم ،علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود؛ بنابراین در صورتی که زنا با فیلم برداری اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر میشود . امارات می توانند طریق متعارف برای علم قاضی باشند.

مجازات زنا

بستگی به نوع زنا همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده ای از مجازات برای ان تعریف شده است .از جمله مهمترین انها عبارت است از :اعدام، سنگسار و شلاق

الف)مجازات اعدام

_ رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد وزن می شود.

_ رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است.

_ زنای به عنف واکراه که موجب اعدام مرد زناکار است در موارد زنای به عنف ودر حکم ان، درصورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره ومهرالمثل محکوم می گردد.فرد زنا کار که سه بار به دلیل زنا مجازات(شلاق)شده است، در مرتبه چهارم اعدام میشود.

ب) مجازات سنگسار برای اعدام 

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است.در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس‌ قوه قضائیه، چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد)، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر صورت ( اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک باشد.

ج) مجازات شلاق برای زنا

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم. همچنین مردی که همسر دائم دارد ، هرگاه قبل از دخول با همسر خود ،مرتکب این جرم شود حد وی صد ضربه شلاق ،تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. در زنا با محارم نسبی وزنای محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهر دار با پسر بچه نابالغ رابطه برقرار کند) مجازات زانیه صد ضربه شلاق است. کیفر شخص زنا کار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است واگر سه مرتبه زنا کند ودر هر مرتبه حد خورده باشد،کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

زنا و مجازات زنا

زنا و مجازات زنا

زنا و جرائم حدی

کتاب قانون ما به چهار بخش تنظیم میشود یک بخش ان در مورد بحث حدود است که زنا نیز در این بخش قرار دارد

حدود مجازاتی است که موجب و نوع و میزان و کیفیت ان در شرع مقدس تعیین شده است  این جرم غیرقابل گذشت است و تخفیف نیز در حدود جایی ندارد  به عبارتی حدود تنها با حکم قانون ساقط میشود ولاغیر وقاضی در تخفیف آنها نقشی ندارد  غیر قابل گذشت بودن ان به این معنی است که حتی اگر شاکی گذشت کند بازهم مجازات میشود و به عبارتی گذشت شاکی موثر نیست و مجرم باید مجازات شود!

جرایم حدی مانند

مساحقه(رابطه جنسی دو جنس مونث)

قذف(متهم کردن شخصی به زنا یا لواط)

سب نبی(توهین به پیامبر اسلام)

مصرف مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی)

زنا(رابطه جنسی جنس مذکر و مونث بدون وجود رابطه زوجیت)

لواط(رابطه جنسی دو جنس مذکر)

تفخیذ(گذاشتن آلت تناسلی مردانه بین پاهای جنس دیگر)

سرقت حدی(اگر سرقت این شرایط را داشته باشد حدی است قانون گذار در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه ان را توضیح داده است:

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد).

محاربه(تبهکاری بر روی زمین)

بغی(تعدی به حقوق دیگران)

و افساد فی الارض است

که اگر شخص خودش مباشرت کند یعنی به شخصه ان جرم را انجام دهند مشمول مجازات حدی  میشوند اما معاونت در این جرایم مجازات تعزیری نممیشود

طبق قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از اینکه(جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین انها نبوده است واز موارد وطی به شبهه نیز نباشد)

منظور از علقه زوجیت این است که با یک دیگر ازدواج نکرده باشند!

تبصره ۱)جماع با دخول اندام تناسلی مرد به ختنه گاه در قبل(قسمت تناسلی) یا دبر(مقعد) زن محقق میشود

تبصره ۲)هرگاه طرفین یا یکی از انها نابالغ باشد زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی در کتاب اول این قانون محکوم میگردد

اگر زن و مردی عقد نکاح نکرده باشند یا به عبارتی نامحرم هستند با یکدیگر نزدیکی کنند و اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه وارد دبر(مقعد) یا قبل(قسمت تناسلی) بشود جرم زنا محقق میشود

منظور از زانی مرد زناکار و مقصود از زانیه زن زناکار است

زنا از موارد وطی به شبهه نباشد یعنی چه

یعنی اگر مردی به تصور اینکه همسر او در اتاق است وارد شود و با او نزدیکی کند و بعد متوجه شود که همسر او نبوده است یا بعد از نزدیکی متوجه شود که عقد نکاح بین انان باطل بوده است در اینجا زنا محقق نمیشود  و به محض اینکه ادعای وطی به شبهه کنند بدون اینکه بینه(دلیل) بیاورد و سوگند بخورد پذیرفته میشود و شخصی که این اشتباه را انجام داده است مجازات نمیشود مگر انکه قاضی خلاف انرا تشخیص دهد.

اگر زن و مردی که بین انها رابطه زوجیت(زن و شوهری)نباشد هم دیگر را در اغوش بگیرند یا ببوسند به شلاق مجازات میشوند طبق ماده قانون مجازات اسلامی (هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود)تقبیل یعنی بوسیدن و مضاجعه یعنی هم بستر شدن

 

زنا و مجازات زنا

زنا و مجازات زنا

زنا و اعدام

حد زنا در موارد زیر اعدام است

۱)زنا با محارم نسبی یعنی کسانی که با انها نسبت خونی داریم مانند خواهر برادر برادر زادگان عمه عمو دایی خاله پس اگر با محارم سببی (یعنی محارمی که بواسطه ازدواج با یکدیگر محرم شده اند مانند مادر زن) و محارم رضایی (محارمی هستند که با خوردن شیر یک زن به هم دیگر محرم شده اند در این موارد شخص اعدام میشود

۲)زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است (زانی مرد زناکار و زانیه زن زناکار است)

۳)زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا اکراه منظور تجاوز است!

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است

پس اگر دختر نابالغی را فریب دهیم یا انکه زنی را تهدید کنیم و با او نزدیکی کنیم زنای به عنف محقق میشود

زنا با دختر باکره چه مجازاتی دارد

اگر دختری باکره باشد و زنا با او با اکراه و یا به عنف باشد زانی یعنی شخصی که فاعل زنا باشد به اعدام محکوم میشود و علاوه بر ان باید مهرالمثل  وارش البکاره را بپردازد

مهرالمثل یعنی این که با توجه به زیبایی یا تحصیلات و موقعیت وخانواده  دخترمهریه ای تعیین شود اما زنا با زنی که پرده ی بکارت ندارد علاوه حکم براعدام باید مهرالمثل او نیز پرداخت شود

و در جرم زنا که بدون اجبار باشد حتی اگر دختر باکره باشد هیچگونه مهر یا ارش البکاره به وی تعلق نمیگیرد!

زنای محصنه یا غیر محصنه

زنا محصنه به این معنا است که یا هر دو طرف و یا یکی از انان متاهل باشند و عمل زنا را انجام دهند طبق ماده ۲۵۵ حد زنا برای زانی محصن (مرد زناکار متاهل)و زانیه محصنه(زن زناکار متاهل) رجم است یعنی مرد وزن متاهل (به رجم به معنی سنگسار) مجازات میشوند در صورت عدم امکان رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه  (شواهد و مدارک قوی ) ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک  از انان میشود

احصان مرد یعنی اینکه همسر دائمی داشته باشد و همسرش بالغ باشد بالغ بودن به این معنا است که سن بلوغ یعنی نه سال تمام قمری را گذرانده باشد واز طریق قبل با او جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد بتواند با او امیزش کند

احصان زن یعنی ایکه همسر دائمی و بالغ داشته باشد سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری است و از طریق قبل امیزش کنند و امکان امیزش با شوهر خود را از دست ندهد

دبر به مقعد زنان گفته میشود و دبر به معنی قسمت تناسلی میباشد  پس احصان شامل ازدواج موقت یا همان صیغه موقت نمیشود و حتما زن به عقد دائمی او در امده باشد

ایا مردی همسرش در دوران قاعدگی است و با زن دیگری امیزش کند ایا میتوان او را اعدام کرد ؟

در جواب باید گفت خیر زیرا اگر همسر مسافرت یا حبس و یا حیض (قاعدگی زنان)نفاس یا خونریزی طولانی مدت زنان یا بیماری خطرناکی مانند ایذز سفلیس زوجین را از احصان خارج میکند

اگر یکی از طرفین محصن باشد و طرف دیگر مجرد باشد هر کدام مجازات خاص خودشان را دارند اگر مرد متاهل باشد و همسرش شرایط زناشویی را داشته باشد و با دختر مجرد دیگری زنا کند مرد به علت زنا محصنه مجازاتش اعدام است و مجازات زانیه ۱۰۰ ضربه شلاق است

اگر دختر و پسر نابالغی که به سن بلوغ نرسیده باشند با همدیگر زنا کنند چه مجازاتی دارند در جواب باید گفت اینجا جرم زنا محقق شده است اما مجازات نمیشوند و طرفین به اقدام تامینی و تربیتی محکوم میشوند

اقدام تامینی و تربیتی به این معنا است که شخص نابالغ را مجازات نمیکنیم بلکه با توجه به جرمی که انجام داده است و  با توجه به شخصیت و جنسیت او تدابیری را انجام میدهند بطئر مثال انرا در کانون اصلا ح و تربیت نگهداری میکنند

اگر زن و مردی طلاق بگیرند به عنوان مثال طلاق بائن یعنی طلاقی که برگشت ندارد انجام دهند انها از حالت احصان خارج میشوند

در مورد دیگر پسر ده ساله ای با دختر هیجده سال زنا میکنند مجازات انا چیست با توجه به ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است

اگر مرد متاهلی قبل از دخول و عمل زناشویی با همسر دایم خود مرتکب زنا با دیگری شود مجازاتش طبق قانون ۲۲۹ (مردی که همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صدضربه شلاق  تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری است)پس اگر با همسر خود امیزش نداشته باشد و دخول شکل نگرفته نباشد مجازات زنا محصنه بر او اعمال نمیشود

شخصی اقرار میکند که عمل زنا انجام داده است و هنگام اینکه مجازاتش برای اجرا میرود ان را انکار میکند در اینجا ان شخص اعدام نمیشود  و حد قتل و رجم(سنگسار)از او ساقط میشود اما باید شخصی که اقرار میکند در کمال صحت عقل باشد و با اختیار اقرار کند

ماده ۲۳۲(هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق  تعزیری درجه شش محکوم میشود حکم این ماده در زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه نیز جاری است )

اگر مرد مجنونی با زنی که عاقل و بالغ است زنا کند مرد مجنون و دیوانه مجازات نمیشود اما زن زناکار که با خواسته ی خود مرتکب این جرم شده است مجازات میشود

زنا و مجازات زنا

زنا و مجازات زنا

ایا امیزش با فردی که مرده است نیز شامل جرم زنا میشود؟

در جواب باید گفت بله طبق قانون جماع و امیزش با میت زنا است اما اگر مردی با زن مرده خود جماع کند شامل زنا نمیشود اما ان شوهر به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود پس از جرم حدی خارج میشود

پسری در دانشگاه از همکلاسی دختر خود عکس و فیلم هایی مستهجنی بدست می اورد و با استفده از این عکس و فیلم ها دختر را تهدید میکند که اگر با هم خوابی نداشته باشد عکس و فیلم های او را پخش میکند و از این طریق با او زنا میکند این عمل پسر در حکم زنای به عنف است  و مجازاتش اعدام است اما اگر زنا نکرده باشد و عمل کمت از زنایی انجام دهد مانند تقبیل یا مضاجعه(بوسیدن و در اغوش گرفتن باشد )مجازات حدی برای او اجرا میشود

مجازات اشخاصی که مصادیق زنای به عنف شامل انها نشود و محصنه نیز نباشند(متاهل نباشند)طبق قانون به صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • بسیار عالی

    پاسخ
  • اگر زوجی تفاهمی نداشته باشن و مرد از لحاظ روحی روانی تعادل نداشته باشه و دست بزن داشته باشه و پی قهر اشتی های پی درپی مرد س دانگ خونه را ب نام همسر میکندو دوفرزند هم دارن ک حضانت رو ب خانوم میده بعد از یکی دوسال باز دعواها شروع شده این خانوم چکارکنه الان مدت دوماه هست ک رفتن خونه پدری و هرروز هم با تهدید شوهر کشمکشای پیدرپی دارن چطور میشه از دست این شوهر خلاص بشه ک مهرش رو نخواد ببخشه در ضمن اکثریت خرجهای داخلی منزل رو هم خانواده زوجه پرداخت میکردن

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408