وکیل مواد مخدر در بندرعباس

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

بهترین وکیل مواد مخدر در بندرعباس

من جمله جرایم کیفری که مجازات های سنگینی را هم برای مجرمین درپی دارد جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام عدل جویان، مهمترین و متداول ترین سئوالات در حوزه مواد مخدر را با وکیل مواد مخدر درمیان گذاشتیم.

اگر فردی اقدام به کشت خشخاش یا شاهدانه به جهت تولید مواد مخدر نماید چه میزان مجازات برای او اعمال میگردد؟

برای بار اول مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود.

برای بار دوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

برای بار سوم مجازات او با توجه به میزان کشت خشخاش یا شاهدانه ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و نهایتاً دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

و برای بار چهارم مجازات شخص مرتکب اعدام است، استفاده از وکیل مواد مخدر می تواند تاثیر زیادی روی پرونده داشته باشد.

در صورت نگهداری خشخاش میزان مجازات مرتکب چه میزان خواهد بود؟

به هنگام نگهداری خشخاش توسط مرتکب میزان مجازات او صد هزار ریال تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود.

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

چنانچه مجموع مواد مخدر تریاک بیش از پنج کیلو گرم باشد چه خواهد شد؟

مجازات مرتکب در بیش از پنج کیلو گرم مواد مخدر، به جهت حمل یا نگهداری، صادر یا وارد نماید به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهد بود.

مجازات وارد یا صادر، تولید یا توزیع، نگهداری یا حمل و مخفی کردن هروئین، مروفین، کدیین، متادون و دیگر مشتقات مروفین و کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش چه می باشد؟

۱- تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۴- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی ک ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از سی گرم، اعدام ک مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

وکیل مواد مخدر در بندرعباس

 نکته ای در خصوص کارکنان دولتی

چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد مجازات او علاوه بر موارد مذکور در قسمت فوق انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

در صورتی که مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ۵ محکوم گردد مجازات او چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز شود مرتکب برای اولین بار به جرم مذکور در شماره ی ۵ محکوم شده است مجازات او، حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و نهایتاً مصادره کل اموال به غیر از مایحتاج زندگی خانواده مرتکب خواهد بود.

البته باید توجه داشته باشید محکوم نباید موفق به توزیع مواد مخدر شده باشد، در این رابطه می توانید به وکیل کیفری مراجعه نمایید.

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب چه خواهد بود؟

در صورتی که محرز گردد فردی به قصد معتاد کردن فردی دیگر منجر به اعتیاد او شود مجازات مرتکب

برای بار اول : پنج سال تا ده سال حبس.

برای بار دوم : ده سال تا بیست سال حبس.

برای بار سوم : اعدام خواهد بود.

شخصی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او چه خواهد بود؟

مرتکبی که آلات و ابزار مخصوص به جهت تولید مواد مخدر را تولید نماید مجازات او پرداخت پنج برابر آلات و ابزار مورد استفاده یا پنج تا بیست ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان چه خواهد بود؟

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا از مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد مجازاتشان مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل مواد مخدر:

وسیله نقلیه ای فرد مجرم با آن اقدام به حمل یا فروش مواد مخدر نموده است توقیف می شود و پس از آن وسیله نقلیه جزوه اموال و دارایی دولت خواهد بود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها چه خواهد بود؟

محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نمی باشند مجازات آنها به ازاء هر هزار تومان ده روز زندان های نیمه باز یا باز یا مرکز اشتغال و حرفه آموزی خواهد بود.

درخواستی مردم عزیز بندرعباس از دادسرایار

منظور از کیفرخواست چیست؟

پاسخ: کیفرخواست در حقیقت ادعانامه دادستان عليه متهم است .کیفرخواست هنگامی صادر می شود که تحقیقات انجام شده و دلایل جمع آوری گردیده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت توسط دادستان یا جانشین او صادر می شود. با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام می شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می گردد . هر چند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. به بیان راحت تر و کلی تر باید گفت متهم وقتی مجرم شناخته می شود که دادگاه او را محکوم کند.

درمورد حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری لطفا توضیحاتی بفرمایید!

پاسخ: هنگامی که در جامعه جرمی ارتكاب می یابد، دستگاه های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می کنند، اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های وارده به متضرران جرم نمی شود، بلکه مطلوب زمانی به دست می آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود .

در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه ی این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست رفته ی شاکی غافل کند . از این رو حقوق متهم و شاکی در پرونده های کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم. حقوق متهم: از جمله حقوقی که متهم از آن برخوردار است می توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت های خود سرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.

اصل برائت: یکی از مهم ترین اصول دادرسی اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد باید به عنوان انسانی بی گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.

اصل ممنوعیت بازداشت های خود سرانه: در پرتو این اصل، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع می باشد. موارد بازداشت متهم در قانون پیش بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت: نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود، بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود.

حق اعتراض به قرار بازداشت: حق اعتراض به قرار بازداشت صادره از مقام قضایی از دیگر حقوق متهم در رسیدگی های کیفری است اصل رعایت کرامت انسانی به موجب این اصل، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار وی ممنوع است

. حق برخورداری از وکيل: متهم حق انتخاب وکیل دارد، وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد . حتی متهم بی بضاعت می تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی نماید.

حق اعتراض به قرار تامین خواسته:حق اعتراض متهم به قرار تامین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا می تواند از توقیف بی جهت اموال متهمان جلوگیری کند.

حق رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه صالح: حق رسیدگی به پرونده متهم در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف از دیگر حقوق متهم در رسیدگی های کیفری است.

حق رسیدگی علنی: حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می شود، تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره بین رسانه ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هر چه تمام تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد.

حق پرسش از شهود شاکی: این حق به این دلیل جزء حقوق متهم به شمار می رود که او بتواند درستی و نادرستی گواهی آنان را آشکار کند

. ممنوعیت تسری قوانین به گذشته: از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است. چرا که عمل بر خلاف این اصل می تواند آزادی های فردی و شهروندی شهروندان را به مخاطره بیندازد.

ممنوعیت محاکمه مجدد: ممنوعیت محاکمه مجدد به این معنی است که به دلیل ارتکاب یک جرم، نمی توان دو بار متهم را مجازات کرد. حق تجدید نظر خواهی ممکن است دادگاه بدوی اشتباهی کرده باشد، از این رو بازبینی پرونده در دادگاهی بالاتر می تواند ضریب اطمینان به تصمیم دادگاه بدوی را بالا ببرد.

حقوق شاکی: همان گونه که متهم دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود، شاکی نیز حقوقی دارد که ضروری است مورد توجه محاکم قرار گیرد

امکان طرح شکایت فوری: سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی یکی از حقوق شاکی در رسیدگی های کیفری است . با توجه به این حق، مقامات مورد اشاره مکلف شده اند تا شکایت شکات را در همه ی اوقات قبولنمایند.

امکان طرح شکایت توسط وکیل دادگستری: این حق نیز از حقوق شکات در تظلم خواهی به شمار می رود. حق معرفی شهود خود و پرسش از شهود متهم این حق برای پرده برداشتن از واقعیت حقی است که شکات طبق قوانین آیین دادرسی کیفری از آن برخوردارند. حق اخذ رونوشت از صورت جلسات: این حق از حقوق انحصاری شاکی و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود.

حق اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب: این حق می تواند از تبرئه ی اشتباه متهم توسط مقامات قضایی جلوگیری کند.

رعایت شأن شاکی: نباید با برخورد توأم با عصبانیت و پرخاش در دادسراها و دادگاه ها شکات را از دستگاه قضایی ناخرسند کرد

. تامین اهمیت بزه دیده: دستگاه قضایی باید با داشتن عملکرد صحیح، شکات و حتى شهود او را از تعرض متهمان حفاظت کند

. ضرورت ترتیب پرداخت ضرر و زیان شاکی: در اعطای آزادی مشروط به مجرمان زندانی، پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت ضرر و زیان شاکی ضروری است

. پرداخت دیه از بیت المال: در مواردی مانند فرار قاتل و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ و نظایر آن، قانونگذار برای رعایت حقوق از دست رفته ی شاکی، پرداخت دیه به شکات را از بیت المال پیش بینی کرده است.

حق گذشت در جرایم قابل گذشت: این حق نیز از دیگر حقوق شاکی در رسیدگی کیفری محسوب می شود.

تعقيب امر جزایی توسط مقام قضایی درباره شکات محجور: اگر شاکی محجور باشد، (صغير، غیر رشید یا مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

درخواست واگذاری رسیدگی به قاضی بی طرف در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده: شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا | خودش با قاضی، از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگر واگذار کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408