وکیل مواد مخدر اردبیل

به نوشته دادسرایار :

 وکیل مواد مخدر در اردبیل میگوید

مواد اعتیاد آور موادی هستند که از ترکیبات مواد شیمیایی و یا مواد طبیعی بدست می‌آیند و در صورت مصرف موجب وابستگی فرد به آن ماده می شوند. این مواد پس از مصرف موجب تغییر خلق یا رفتا در فرد مصرف کننده شده و به شکل های مختلفی از جمله خوردن، تزریق و یا دود مصرف می شوند. دسته‌بندی مواد اعتیاد آور یا در گویش عام، مواد مخدر، به روش‌های متعددی صورت می‌گیرد. در علم پزشکی و داروشناسی، یک ماده اعتیاد آور می‌تواند بر اساس ساختار شیمیایی که دارد و یا بر اساس تأثیرات، عوارض و شرایطی که در اثر مصرف ایجاد می‌کند طبقه‌بندی گردد. مواد اعتیاد آور به صورت طبیعی و یا شیمیایی به وجود می‌آیند. بعضی از این مواد خواص دارویی داشته و در پزشکی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله برای ترک اعتیاد مواد مخدر ، بیماری‌های اعصاب و روان، تسکین درد و … استفاده می‌شوند. در هر صورت این مواد چه جنبه پزشکی داشته باشند و چه غیرپزشکی، اعتیاد آور هستند.

بر اساس مصوبات سازمان قانون گذاری کنترل مواد آمریکا (CSA)، مواد اعتیاد آور اغلب به ۵ دسته زیر تقسیم می‌شوند:

مخدرها – Narcotics
کند کننده ها یا آرام بخش ها – ‌Depressants
محرک‌ها یا تحریک کننده‌ها – Stimulants
توهم‌زاها – Hallucinogens
آنابولیک استروییدها – Anabolic Steroids

بیشتر بخوانید: وکیل مشروب کرمانشاه

به درخواست شما مردم عزیز اردبیل نمونه آرای مواد مخدر را تقدیم حضور میکنیم.

عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک

شماره رأی: ۷۰

تاریخ رأی: ۱۶/۱۲/۱۳۵۱

عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره‌تریاک رأی وحدت رویه شماره۷۰ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص اینکه شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد) بین شعب محترم ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:

  1. برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت ۹۰۰ گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به این استدلال که… چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مکشوف شیره تریاک بوده و در ماده واحده مندرج در کیفرخواست ذکری از شیره‌تریاک نشده و نمی توان بدون تصریح در قانون مذکور متهم را به استناد آن محکوم نمود مویداً به فهرست مواد مخدره پیوست قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ که (شیره تریاک را کاملاً متمایز از تریاک و در ردیف دیگری ذکر کرده است) عمل متهم را با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و با رعایت ماده (۴۴) قانون مجازات عمومی وی را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ ۴۵۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجام خواهی متهم پرونده در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور در تاریخ ۲۴/ ۱۱/۱۳۵۱ چنین رأی داده است:

از طرف فرجام خواه بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین کیفر اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام می‌شود.

۲. اسماعیل محمدی به اتهام حمل واخفای یک هزار و ۵۰۰ گرم تریاک افغانی تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸ درخواست مجازات او از دادگاه جنایی خراسان کرده است دادگاه مذکور پس از رسیدگی به استناد اینکه (چون طبق صورتمجلس توزین اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مکشوفه وی شیره تریاک می باشد نه تریاک )عمل را با ماده (۷) قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ تطبیق و با رعایت ماده (۴۴) او را به ۶ ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجام خواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رای داده است: ( اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته وارد است چون تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاک نیست ؛ لذا حکم فرجام خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده (۴۳۰) قانون اصول محاکمات جزایی شکسته می‌شود) و در مرتبه‌ی ثانی نیز دادگاه جنایی در نظریه خود اصرار کرده است. به طوری که ملاحظه می شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علی هذا بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ مراتب برای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می گردد.

دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:

با مراجعه به مواد قانون منع کشت خشخاش واضح می شود که مقنن آن را به دو دسته تقسیم کرده است. ماده (۱) اصلاح قانون منع کشت خشخاش چنین مقرر می‌دارد: « موادمخدر مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است: اول مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد دوم سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک مانند( مورفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.

تبصره– حشیش و مواد مخدره  مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می شوند. مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (۱، ۲، ۳، ۴و ۵) مقرراتی وضع نموده و به شرح ذیل:

ماده یک – از نظر قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب۳۱/۳/۱۳۳۸  و با توجه به ماده (۱) قانون مزبور و تبصره (۱) ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود دسته اول- مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن ؛

دسته دوم- سایر ادویه مخدره.

ماده ۲- مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صفت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید یکسان شناخته می‌شود.

ماده ۳- مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به هر شکل هر دارویی اختصاصی که ساخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می‌شود.

ماده ۴- مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آنکه ساخته و یا تصفیه یا طبخ آنها تکمیل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می شوند. ماده ۵- دسته اول مواد مخدر عبارت است از شیره تریاک، تریاک، سوخته تریاک، شیره مطبوخ ،تفاله جوهر نگاری هر قرص استحصالات جالینوسی تریاک ،بنگ بنکات، چرسی .

ماده ۶-دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می‌شود:

گروه اول- مواد مخدری که شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شوند این مواد عبارتند از ۵۶ قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به این مقررات معلوم می‌شود که کلیه اقلام مواد مخدره را مقنن در ردیف هم و یکسان تلقی کرده و بین خالص و ترکیبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده که در موقع تعیین مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام ترکیبات و مشتقات آن را تعداد و احصاء نمایند بنابراین تمام مواد مخدر که مشمول ماده (۴) قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند همینطور تمام مواد مخدهر که مشمول ماده (۵) یا ماده (۷) یا ماده (۸) می شوند در نظر مقنن مجازات آنها طبق هر یک از این مواد یکسان می باشد و از لحاظ خالص و مرکب و مشتق فرقی بین آنها وجود ندارد. قانونگذار برای اینکه این مقصود خود را صریح‌تر اعلام دارد در ماده (۱۰) قانون مزبور با عبارتی منجز چنین مقرر می‌دارد

«موادمخدره مذکور در این قانون ولو آنکه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود». با این توضیحات مسلم می گرددهنگامی که مقنن از لحاظ مصالح اجتماعی مجازات خالص تریاک و مورفین و کوکائین را تغییر داده و تشدید می نماید چون تمام مشتقات آنها هم در ردیف آنها می باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص مجازات ترکیبات و مشتقات آنها هم تغییر پیدا می‌کند. صرفنظر از این استدلال و ماده (۱۰) قانون مذکور که فوقاً ذکر شد اگر دیوان کشور بخواهد بین ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد یک خسران اجتماعی عظیمی متوجه کشور می‌شود؛ زیرا بعضی از مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناک تر از خالص آنها می باشد؛ مثلاً شیره تریاک به مراتب خطرناک‌تر از تریاک است در این صورت آیا سزاوار از تریاک تعذر این که تنها اسم آن در قانون تشدید ذکر شده مجازات آن اعدام یا حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاک که در قانون تشدید از آن ذکر نشده حبس تادیبی و یا حبس فرض شودبه علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می شود که سوداگران همان مواد را که استعمال و یا وارد کردن آن از لحاظ بهداشت کشور و اقتصاد عمومی یک بلیه عظیمی تلقی می‌شود با کمی تغییر کل و مخلوط کردن با مواد دیگر وارد کنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند.

دیوان عالی کشور که مواجه با حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه کشور رو مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذکر مخصوصاً ماده (۱۰) مبنی بر موادمخدره مذکور در این قانون و لو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می شود وجود نداشت باید با اختیارات تقنینی که دارد تا وقتی که مواجه با نص صریحی که او را منع نماید نشود هرگونه اصلاح قانونی که فقط امنیت قضائی کشورآن را ایجاب می نماید اتخاذ کند تا از هر گونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی که متوجه نیروی خلاق افراد کشور می شود جلوگیری کند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می داند مثالی را تذکر دهد مقنن در قانون تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از دو کیلومتر تریاک و یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین و یا کوکائین را معین کرده و همینطور مجازات تریاک کمتر از دو کیلو و هروئین یا مرفین و کوکائین کمتر از ۱۰ گرم را معین کرده ولی مجازات دو کیلو تمام و یا ۱۰ گرم تمام را پیش بینی نکرده است

آیا دیوان کشور روی این منقصت و به تعذر اینکه قانون تشدید ساکت است باید این مقدار تریاک و کوکائین را مشمول قانون سابق داند و اظهار نظر نماید که مجازات دو کیلو تریاک حبس مجرد ولی مجازات ۲ کیلو تریاک کمتر حبس با اعمال شاقه است. خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع کشت خشخاش کلید حل قضیه را با وضع مواد فوق الذکر و مخصوصاً ماده (۱۰)مبنی بر موادمخدره مذکور در این قانون ولو اینکه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود داده و جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذارد ه است؛ بنابراین متهمین مواد مخدره اعم از اینکه نسبت به خالص ماده و یا ترکیبات و مشتقات آن محکوم شوند باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آنها شود و نه قانون سابق. رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند«ه» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به ۴ ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی‌رسد؛ لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود .این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408