وکیل مهریه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل مهریه در شیراز

وکیل مهریه در شیراز

بهترین وکیل مهریه در شیراز

یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

“مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.”

انواع مهریه

الف) مهرالمُسَمّی (مهریه تعیین شده در عقد نامه):

به مهریه ای که در عقدنامه رسمی (سند ازدواج) با توافق و رضایت زن و شوهر تعیین و ثبت گردیده است مهرالمسمی می گویند.

مانند اینکه در سند ازدواج قید می شود که مهریه زن ٢٠٠ عدد سکه بهار آزادی باشد و عملاً هیچگونه محدودیتی در این مورد وجود ندارد و هر مالی که ارزش مالی داشته باشد را میتوان بعنوان مهریه زن تعیین نمود.

شاید اکنون این سؤال مطرح شود که آیا سقف مهریه ١١٠ عدد سکه تعیین شده است و امروزه نمی توان مثل گذشته هر چقدر که مورد توافق طرفین است را مهریه قرار دهیم؟؟؟

پاسخ این سؤال این است که امروزه هم مثل گذشته هیچگونه محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد. موضوع ١١٠ عدد سکه از ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٢ نشأت گرفته است.

وکیل مهریه در شیراز

وکیل مهریه در شیراز

طبق ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده:

“هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (٢) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.”

معنی این ماده این است که تا ١١٠ عدد سکه بابت مهریه، مرد ملزم به پرداخت می باشد. اگر مهریه زن بیش از ١١٠ عدد سکه باشد اگر مرد نتواند تمام مهریه را یکجا بپردازد، ولی توانایی پرداخت ١١٠ عدد سکه را داشته باشد در اینصورت بعد از پرداخت ١١٠ عدد سکه، نسبت به باقیمانده سکه ها نیازی نیست تقاضای اعسار کند.

اما اگر توان مرد کمتر از ١١٠ عدد سکه باشد در اینصورت مشمول ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود یعنی به درخواست زن، مرد به زندان می رود مگر اینکه مرد درخواست اِعسار (تقسیط مهریه) را به دادگاه خانواده بدهد در اینصورت پس از قبول آن حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر می شود.

ب) مهرالمثل (مهریه متعارف)

اگر در هنگام عقد چیزی بعنوان مهریه تعیین نشده باشد و یا اینکه مهریه مجهول باشد، اگر قبل از تعیین مهریه بین زن و مرد نزدیکی انجام شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ارزش مهرالمثل چگونه تعیین می شود؟

مقدار مهرالمثل با توجه به جایگاه اجتماعی و شرافت خانوادگی زن با لحاظ همه صفات او مثل شغل، تحصیلات و … تعیین می گردد.

وکیل مهریه در شیراز

وکیل مهریه در شیراز

ج) مهرالمتعه (مهریه با توجه به وضعیت مالی مرد)

اگر ازدواج میان زن و شوهر دائمی باشد و در زمان عقد مهریه تعیین نشده یا مجهول باشد یا شرط عدم تعیین مهریه در عقدنامه ذکر شده باشد، در صورتی که قبل از نزدیکی، طلاق واقع شود، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود.

برای تعیین میزان مهرالمتعه، حال و شرایط و وضعیت مرد از لحاظ فقیر یا غنی بودن مورد بررسی قرار می گیرد.

میزان مهریه بستگی به توافق طرفین دارد و محدودیتی از لحاظ مقدار وجود ندارد اما قانون مدنی ایران در ماده ١٠٧٨ به بعد چهار شرط را برای صحت مهریه در نظر گرفته است:

  1. مالیت داشتن مهریه: چیزی که بعنوان مهریه تعیین می شود باید دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد مانند سکه، زمین، خانه و … .
  2. قابل تملک بودن مهریه: مرد باید اولاً خودش مالک آن مال باشد، ثانیاً اینکه مالکیت آن قابل انتقال به زن باشد.
  3. معلوم و معین بودن مهریه: یعنی اینکه مهریه از لحاظ مقدار، جنس و وصف باید مشخص باشد مثلاً قید شود ۵٠ عدد سکه تمام بهار آزادی.
  4. در مالکیت زوج بودن مهریه: مهریه باید در زمان عقد متعلق به مرد باشد.
مهریه چیست و چگونه می توان آن را مطالبه کرد؟
زمان استحقاق و پرداخت مهریه به زن

مطابق با ماده ١٠٨٢ قانون مدنی به محض وقوع عقد، زن حق استحقاق دریافت مهریه را دارد.

ماده ١٠٨٢ قانون مدنی:

“به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

‌تبصره– چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.”

برای تأدیه و پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه دو شیوه پیش بینی شده است:

  • عندالمطالبه: یعنی به محض اجرای صیغه نکاح، زن می تواند تمام مهریه را بصورت یکجا مطالبه نماید.
  • عندالاستطاعه: یعنی بستگی به توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه دارد.

انتخاب یکی از این دو شیوه پرداخت در عقد نامه منوط به توافق طرفین می باشد.

حق حبس چیست؟

بعد از جاری شدن خطبه عقد و قبل از وقوع نزدیکی میان زن و شوهر، زن می تواند شرط کند تا تمام مهریه به او پرداخت نشود، از مرد تمکین نکند و در این حالت مرد نیز نمی تواند زن را مجبور به تمکین نماید.

حتی باید در این شرایط نفقه زن را پرداخت نماید. اما اگر زن بعد از جاری شدن خطبه عقد با تصمیم و اراده خود و قبل از دریافت مهریه، با مرد نزدیکی کند دیگر نمی تواند شرط کند که تا تمام مهریه اش پرداخت نشود، از مرد تمکین نمی کند.

وکیل مهریه در شیراز

وکیل مهریه در شیراز

پایان مقاله وکیل مهریه در شیراز
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱ – ۱- موجر / موجرین …………………….. فرزند …………………. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………. صادره از……………………. متولد سال ………………….. دارای کدملی …………………… مساكن ……………………. کد پستی ……………….. تلفن ……………………. اصالتا از طرف خود و ولايتا / قیمومتأ / وصایتا  وكالتأ / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱ – ۲- مستأجر / مستأجرين ……………………. فرزند ………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت …………………….. صادره از…………………. متولد سال ………………… دارای کدملی …………………. ساكن …………………….. کد پستی ………………….. تلفن ………………….. اصالتا از طرف خود و ولایتأ / قیمومتأ / وصایتأ / وکالتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………. به موجب ……………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

مادم ۲ موضوع مشخصات عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک

عبارت است از انتقال ……………… دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ……………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل ………………… رنگ ……………………. ظرفیت …………………… تعداد ……………………. سیلندر نوع سوخت ………………… تعداد محور ……………………. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………… شماره شاسی …………………. شماره ……………….. انتظامی ناجا ……………….. / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو (VIN) ………………. خریداری فروشنده به موجب……………… با تمام لوازم منصوبه از قبيل: ………………….

ماده ۳: مدت اجاره

مدت اجاره …………. ماه / سال شمسی از تاریخ…………………….. لغایت…………………….. می باشد .

ماده ۴: مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن (مال الاجاره)

مال الاجاره مبلغ…………………… ریال به حروف…………………… ریال معادل…………………. تومان و به حروف …………….. تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد. مبلغ ……………………. ریال معادل …………………. تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ …………….. ریال معادل ……………… تومان، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف ……………… ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………… ریال معادل ……………… تومان طی ……………… فقره چک / سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک / سفته ………..

ماده ۵: شروط و تعهدات

۵ – ۱- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد.

۵ – ۲- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت، آتش سوزی، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین نماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر (به شرح فوق) به صورت بلاعوض می باشد.

۵ – ۳- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلا با جزئا به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی راست قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعا نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ ……………… ریال معادل ……………… تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید در صورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید .

۵ – ۴- مستأجر کليه خيارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأسأ کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد.

۵ – ۵- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند. کلیه هزینه های عوارض، ماليات، حق الثبت و حق التحریر، تمير، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلا به عهده مستأجر خواهد بود. نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفين تلقی و در صورت تغيير نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور (متصدی) و طرف دیگر نیز اعلام گردد.

ماده ۶: حق الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

عضو شماره ………………….. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………………. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ………………….. صادره اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …………………… منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ …………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های …………………… و ……………… پرداخت شد.

ماده ۷- این قرارداد، در تاریخ با حروف …………… ساعت …………… در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در……………………………… در چهار نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۸: توضیحات قرارداد

ماده ۹:

مورد معامله و موضوع این قرارداد حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/ آقای ………………….. فرزند آقای ……………………. دارای شناسنامه شماره …………………….. صادره از …………………….. متولد ………………….. ساکن: ……………………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/ آقای ……………… فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد …………….. ساکن…………….

موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یک باب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت …………….. متر مربع جزء پلاک ……………..

فرعی از ……………….. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی ………………. بخش ……………….. ثبتی ………………. تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ………………… صفحه ……………….. جلد ………………… به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده …………………… و از آب مشترک به شماره اشتراک …………………. و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی …………………… و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره …………… و منصوبه های در آن که مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکلف درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد ……………… نفر به اجاره داده شده است ولاغير و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: …………………. سال کامل شمسی از تاریخ اول ………………….. ماه یکهزا و سیصد و ………………… شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ …………….. ریال برای تمام مدت مرقوم (بقرار ماهی مبلغ ……………… ریال) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تادیه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسید موجب فسخ بقيه مدت برای موجر خواهد بود.

شروط:

مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مغروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی به صور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.

مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.

متاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره ها و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.

مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می باشد.

از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد.

مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………………. موجر نزد بانک ………………. شعبه ………………….. واریز نموده و نسخه از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.

چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصای حسابهای برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.

عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

۱۰- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد ).

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گردید.

محل امضای موجر * محل امضای مستاجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408