وکیل مشروب کرمانشاه

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل مشروب درکرمانشاه میگوید

جرایم مشروب خواری

حرمت شرعی شرب جرم مشروب سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. چرا که زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری به دنبال دارد.

بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد. جرم شرب خمر، یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است.

کشف و تعقیب جرم

تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با جرم مشروب الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند.

این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد؛ مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروب الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.

بیشتر بخوانید:وکیل بانکی

به درخواست شما مردم عزیز کرمانشاه نمونه آرای مشروب را تقدیم حضور میکنیم.

۱ . اقدام نوعا غیر کشنده 

در جرم قتل، اگر قاتل بدون داشتن قصد قتل اقدام به تیراندازی به موضع غیر حساس ( یا ) مقتول نمایند و موضع مذکور از مواضع حساس شناخته شده نباشد، آگاهی و توجه قاتل در کشنده بودن نوعی عمل ثابت نمی گردد و در نتیجه قتل، عمدی نخواهد بود.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۴۳۳

تاریخ : ۱۹/۰۹/۱۳۹۲

 خلاصه جریان پرونده 

۱٫آقای (س.ر.) فرزند (م.) ۲۴ ساله، مجرد، به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم (س.ر.) و شرب خمر ۲ . آقای (الف.ر.) فرزند (ع.) ۲۴ ساله، به اتهام معاونت در قتل عمدی و شرب خمر  ۳ و ۴ و ۵ آقایان (الف.م.) فرزند (ع.) ۲۰ ساله، (ب.الف.) فرزند (ل.) ۲۰ ساله،(الف.الف.) فرزند (م.) ۲۲ ساله، به اتهام معاونت در قتل عمدی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

با این توضیح که : مقارن ساعت ۳ مورخ ۳۱/۴/۸۹ در پی اطلاع و تماس بی سیم، مامورین انتظامی کلانتری ۱۲ گچساران  به محل اعزام که ضاربین قبل از رسیدن مامورین متواری شده و شخصی به هویت (س.ر.) که از ناحیه پای راست زیر زانو مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری  قرار گرفته تحت نظر پزشک قرار داشته و قادر به تکلم بوده است وی به مامورین اظهار داشته : توسط افرادی به نام های (الف.م.) (س.ر.) (ب.الف.) و (ف.م.) مورد هجوم و حمله واقع شده است.

در ادامه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول از منزل متهم (ب.الف.) که وی حضور نداشته کشف شده و در تاریخ ۵/۵/۸۹ فرد مصدوم در بیمارستان نمازی شیراز فوت کرده است.

یک قبضه اسلحه ساچمه زنی به شماره ۷۶ که با آن مصدوم مورد هجوم واقع شده از منزل (الف.ر.) کشف و در تاریخ ۵/۵/۸۹ (س.ر.) دستگیر می شود وی در بازجویی نزد مامورین اظهار داشته : (الف.ر.) زنگ زد گفت دعوا کردم من رفتم (الف.) و (ب.الف.) را سوار کردم (الف.م.) را هم جلوی منزل دایی اش سوار کردم (الف.) راهم سر راه سوار کردیم رفتیم جلوی مغازه (الف.ق.)تفنگ آنجا نزد من بود.

(الف.) گفت برویم ۱۰۸ دستگاه، من وسط نشسته بودم (ب.) و (الف.) دو طرف من و اسلحه وسط بود (الف.) راننده بود (الف.) هم صندلی جلو بود و پارک ۱۰۸ کنار منزل (س.) رسیدیم (س.) در کوچه ایستاده بود (الف.) ابتدا به (الف.) ( راننده ) گفت با ماشین وی را بزن بعد سریعاً از ماشین پیاده شده و با اسلحه (س.) را زد و داخل ماشین و من قبول دارم در درگیری بودم؛

اما مرحوم توسط (الف.م.) مورد اصابت گلوله قرار گرفت من تیغ موکت بری داشتم اسلحه متعلق به (الف.ر.) است (الف.) قبلاً با (س.) درگیری شده چون با کمک (م.) و (الف.) با او درگیر شده بودند. متهم (ب.الف.) اظهار داشته : (الف.ر.) زنگ زد آمد مرا سوار کرد یک تفنگ هم بود گفت کسی با برادرم (غ.) درگیر شده می خواهیم برویم او را بزنیم اسلحه را جهت احتیاط آورده‌ ام وقتی (س.)فرار کردم که (س.ر.) وی را زد اسلحه ساچمه‌زنی متعلق به (الف.ر.) بود.

(الف.م.) نیز بیان نموده:  ابتدا که رفتیم دعوا نشد با صحبت حل و فصل شد آمدیم فلکه زندان که (س.ر.) را اگر دیدیم بزنیم چون یکسری مرا زده بودند (الف.) پشت پراید بود من و (ب.الف.) و (س.ر.) پشت نشسته بودیم ( من وسط بودم) (الف.) جلو نشسته بود بعد رفتیم  ۱۰۸ دستگاه آنجا نبود بعد من و (ب.) و (س.) پیاده شدیم که (س.ر.) سر کوچه ایستاده بود گفتم خودش است می خواست فرار کند که (س.ر.) وی را با اسلحه زد خودرو و اسلحه متعلق به (الف.ر.) بود.

در مرحله بعد که در مرحله بعد که (س.ر.) مورد بازجویی قرار گرفته، اظهار داشته : بعد از ۱۰۸ دستگاه رفتیم پارک کارگری دوباره برگشتیم ۱۰۸ دستگاه که (س.) سر کوچه ایستاده بود (الف.) گفت با ماشین بزنش ماشین ایستاد پیاده شدیم با تفنگ (س.ر.) را زدم فاصله  ۶ – ۷ متری بود یک تیر به آن مرحوم شلیک کردم به این علت که (الف.م.)که اقوام ما بود درگیری داشته من در حال خود نبودم چون از قبل به اتفاق (الف.ر.) یک قوطی مشروب استفاده کرده بودیم

وی نزد جانشین بازپرس نیز ضمن تکرار اقاریر متن تصریح کرده من به دلیل وی با اسلحه سوزنی متعلق به (الف.ر.) شلیک کردم و به دلیل مصرف مشروب الکلی در حال مناسبی نبودم مدام تلو تلو میرفتم حتی هنگام سوار شدن سرم به درب ماشین خورد با (ب.الف.) و (الف.) و (الف.) و (الف.)رفته بودیم که (س.) را مورد کتک کاری قرار دهیم که این اتفاق افتاد آنها فقط به نوعی در ارتکاب جرم با من همکاری نمودند من هم مشروب خورده و مست بودم حالت گیجی داشتم نمی دانستم چه کار می کنم.

(الف.م.)هم قبلاً گفته (ر.) و (ع.پ.) و (س.) و (الف.م.)مرا با ماشین زیر گرفتند و با تفنگ هم به من شلیک نمودند از ناحیه سر مورد اصابت ساچمه قرار گرفتم دنبال تلافی بودم مدتی بعد که محله لبنان بودم (الف.ر.) و (س.ر.) و (ب.الف.)آمدند گفتند کسی با برادر (الف.) درگیر شده بروی مو را بزنیم در داخل ماشین (الف.) با (الف.) هم تماس گرفت آمد داخل خودرو (الف.) و (س.) مشروب خوردند (س.) بیشتر مصرف کرد بعد رفتیم … درگیری به وجود نیامد آمدیم جلوی خانه (الف.) که لباسهایش را عوض کرد بنده به آنها پیشنهاد دادند برویم ۱۰۸ دستگاه از (ع.پ.) و (س.ر.) تلافی کنیم.

رفتیم (س.ر.) و شخص دیگری سر کوچه ایستاده بودند ماشین که ترمز کرد پیاده شدیم (س.) قصد فرار داشت (س.) ایشان را با شلیک تیر مجروح کرد بنده گفته بودم که ایشان را بزنید آنها به حمایت از بنده آمده بودند. (ب.الف.)نیز بیان داشته : وقتی از خودرو پیاده شدیم بنده میله‌ای به طرف مرحوم (س.ر.) انداختم و (س.) به طرف او شلیک کرد روی زمین افتاد ما فرار کردیم.

(الف.ر.) اظهار داشته : وقتی ماشین توقف کرد (الف.) که تعدادی سنگ در دست داشت بیرون پرید (ب.) و (س.)هم پیاده شد حتی قصد داشتن اسلحه را از (س.) بگیریم نتوانستم او را کنترل کنم. (س.) تیراندازی کرد مشروب استفاده نکرده بودیم حاضرم با دیگر متهمان مواجهه شوم اهل این برنامه ها نیستم ماء الشعیر و آب خوردیم اسلحه به نام خودم و دارای جواز می باشد.

(الف.الف.) نیز گفته : (الف.) زنگ زد دنبالم آمد که دیگران همراه او بودند من پشت فرمان نشستم گفت برویم دوری بزنیم (ر.) گفت یکی به برادرم فحاشی کرده رفتیم آنجا طرف نبود و قضیه تمام شد قصد رفتن به خانه داشتیم که (الف.م.) گفت برویم ۱۰۸ دستگاه وقتی رسیدیم دو نفر سر چهارراه وایساده بودند که یک مرتبه (الف.) گفت با ماشین بزن زیر آنها من گفتم نمی خواهم بزنم دست کرد داخل فرمان که فرمان را تا دهد من ایستادم (الف.) تعدادی سنگ برداشت درب ماشین را باز کرد و پیاده شد.

(س.ر.) تفنگ را برد (الف.) قصد گرفتن تفنگ را داشت ولی نتوانست من و (الف.) در ماشین نشسته و شوکه شده بودیم بعد از تیراندازی سوار شدند و مرا تهدید نمودند یک قوطی ماءالشعیر داخل ماشین دست (س.) بود که به من تعارف کرد ولی استفاده نکردم نمیدانم داخل آن چه بود هیچ اطلاعی از این که آقایان می خواهند چنین جرمی مرتکب شوند نداشتم و…

پزشکی قانونی به موجب گزارش معاینه و کالبد گشایی شماره ۱/۱۰۲۰/۷۱۱/۸/۸۹- ۶/۵/۸۹ اعلام نموده : در حفره پشت زانوی راست سوراخ مرکزی با ابعاد ۴*۴ سانتی متر و به فاصله ۵۴ سانتی متر از پاشنه پا با حاشیه نامنظم و در اطراف آن در ناحیه ای به وسعت عمودی ۱۵*۱۰ سانتی متر حدود ۵۰۰ عدد سوراخ دارای سوختگی با قطر ۳ میلیمتر دیده میشود.

قرمز شدگی پوست ناحیه فوق مشهود است امتداد بعضی از سوراخ ها در ناحیه خارجی زانو از پشت به جلو و از بالا به پایین است علت فوت با توجه به شرح فوق و مارک بالینی موجود، نارسایی حاد کلیه به دنبال پارگی عروق اصلی زانو راست ناشی از اصابت گلوله ( ساچمه )اعلام میگردد.

کارشناس اسلحه نیز طی گزارشی اعلام نموده : متوفی (س.ر.) به وسیله یک قبضه اسلحه شکاری سوزنی با مهمات مصرفی فشنگ ساچمه ای از ناحیه خلف زانوی پای راست و از تقریباً حدوداً پنج متری مورد اصابت و شلیک یک تیر ساچمه ای قرار گرفته است زاویه شلیک و مسیر عبور ساچمه ها در داخل پای متوفی از عقب به جلو و از بالا به پایین با زاویه تقریبی ۲۵ درجه می باشد موقعیت استقرار ضارب و مضروب هر دو نسبت به یکدیگر ایستاده می باشد.

متهم (س.ر.) در نزد بازپرس به عنوان آخرین دفاع تشریح واقعه عنوان کرده : (الف.م.) چند قدم جلوتر از من بود وقتی من نبش کوچه رسیدم تفنگ را گرفت یک تیر به پای (ر.) شلیک کرد بعد اسلحه را به من داد و سوار شدیم از فردی به نام (ح.ش.) به عنوان گواه تحقیق شده که اظهار داشته : مرحوم (س.ر.) وارد پارک شد و طولی نکشید که پراید آمد (س.) کمی با ما داشت. سه نفر به نام های (الف.م.) و (س.ر.) و (ب.الف.)پیاده شدند اول (الف.) آمد بعد (س.ر.) با اسلحه آمد مرحوم (س.ر.) قصد فرار داشت که (س.ر.) اسلحه کشید و مرحوم را زد و بعد همه آنها سوار ماشین شدند با شادی و خوشحالی فرار کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408