وکیل فریب در ازدواج در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل فریب در ازدواج در شیراز

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

بهترین وکیل فریب در ازدواج در شیراز

۱٫ مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.

۲٫ در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.

این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.

۳٫ تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت)
به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

۴٫ زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

۵٫ مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.

۶٫ با توجه به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.

۷٫ مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند.(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)

۸٫ مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی

اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد.از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می دارد:

هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

وکیل فریب در ازدواج در شیراز

سوالات خانواده(درخواستی)

 زن در چه صورت ناشزه محسوب می شود؟

پاسخ: زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد. البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

الف) تمکین عام

ب) تمکین خاص تمکین عام: به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود.

تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود. اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پابرجاست. مواردی که زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه ی شرعی و قانونی دارد:

۱) نامناسب بودن محل سکونت زن

۲) بیماری زن یا در دوره ی عادت ماهانه یا نفاس

۳) سفر واجب مثل حج تمتع

۴) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

۵) بیماری واگیردار شوهر

۶) ترس از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

۷) استفاده از حق حبس

البته ناگفته نماند مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود؛ ندادن نفقه، سوء معاشرتی عدم اهتمام امور همسر، مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد و مواردی از این قبیل از اموری است که مرد را ناشزه محسوب می کند.

طلاق توافقی چیست؟

پاسخ: طلاق توافقی همان گونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف به آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل: مهریه، نفقه و حضانت و… توافق نموده اند. از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست، برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه به دادگاه مراجعه نموده و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امور مالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و … را مشخص کنند. روند رسیدگی در دادگاه: پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن از لحاظ هزینه ی تمبر و فتوکپی مدارک پیوست، دادگاه به آنها تکلیف می کند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه نماید، اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رأي زن را به یکی از آزمایشگاه های معتمد معرفی می نمایند تا آزمایش بارداری را انجام دهد و گواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است اما رویه ی برخی از محاکم این است که رأی را صادر نموده و ثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارائه آزمایش عدم بارداری می نمایند. ثبت طلاق در دفترخانه: زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق، صیغه ی طلاق را جاری و ثبت کنند .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش به مدت سه ماه است. یعنی اگر زوجین ظرف سه ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد . نکته ی پایانی: کلیه ی مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که از بستگان طرفین نباشند و ثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است

 منظور از خیانت به همسر چیست و قانون گزار چه مجازاتی برای آن پیش بینی کرده است؟

پاسخ: آنچه که در عرف و عام جامعه به عنوان خیانت به همسر عنوان می گردد در قانون مجازات اسلامی کشور فاقد عنوان مجرمانه ی قانونی بوده و می بایست جایگاه آن را در سایر عناوین مجرمانه جستجو نمود. اصولا عمل طرفین به موارد ذیل قابل تقسیم است:

۱) اقدامات صورت گرفته از سوی مرد:

الف) دوستی با زن نامحرم چه به صورت ارسال پیام های عاشقانه و چه به صورت رابطه ی حضوری و جسمی در حد دست همدیگر را گرفتن و یا خلوت کردن با یکدیگر در منزل که چنین عملی در قوانین جزایی و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رابطه ی نامشروع بوده و دارای مجازات می باشد (لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان صرف تماس تلفنی و یا ارسال پیامک را رابطه ی نامشروع نمی دانند

ب) دوستی با زن نامحرم و ایجاد رابطه ی خاص زناشویی به نحو غیر شرعی: در این حالت دو فرض متصور خواهد بود.یا آنکه مرد دارای همسر دائمی نبوده و به اصطلاح امروزی مجرد باشد که مجازات آن صرفأ صد ضربه شلاق حدی خواهد بود و یا آنکه مرد دارای همسر بوده و با وی در حالی که عاقل باشد رابطه ی خاص زناشویی برقرار نموده که در این صورت مجازات وی رجم سنگسار) خواهد بود. (مستفاد از مواد ۲۲۵ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

ج) ازدواج مرد با زنی به صورت عقد موقت یا دائمی: در این صورت که در عرف جامعه ی ما زیاد بوده عمل مرد دارای هیچ یک از عناوین مجرمانه ی کیفری نبوده و صرفا برای زن در صورت وجود شروط ضمن عقد نکاح حق طلاق متصور خواهد بود

. ۲) اقدامات صورت گرفته از سوی زن: اصولا اقدامات صورت گرفته از سوی زن از دو حالت خارج نخواهد بود. یا آنکه با مردی رابطه ی خاص زناشویی برقرار نموده باشد و یا آنکه در بین آنان رابطه ی زناشویی وجود نداشته باشد . در صورت اول مجازات وی رجم (سنگسار) و در حالت دوم مجازات وی صرفأ صد ضربه شلاق حدی خواهد بود.

 

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408