وکیل فروش مال غیر در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(فروش مال غیر)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل فروش مال غیر در شیراز

وکیل فروش مال غیر در شیراز

بهترین وکیل فروش مال غیر در شیراز 

جرم انتقال مال غیر:

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

ارکان جرم فروش مال غیر:

رکن قانونی : با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می باشد.

رکن مادی : در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می دهد و اگر قولنامه ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می دهد

رکن معنوی : سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود ولی شخصی که بدون قصد و اشتباها مال دیگری را منتقل می کند مجازات نمی شود.

وکیل فروش مال غیر در شیراز

وکیل فروش مال غیر در شیراز

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر:

براي تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی لازم است و در حقیقت باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود.

الف : لزوم مال بودن موضوع جرم

منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء باید داراي ارزش و اعتبار باشد.

ب : تعلق مال به دیگري

دومین شرط لازم براي تحقق جرم انتقال مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق فروش مال غیر باشد. بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی که متعلق به عموم جامعه است بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند. در مورد اموال مجهول المالک هم قاعده به همین منوال است.

ج : نتیجه مجرمانه

فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد بدین معنا که براي تحقق جرم لازم است. اثر و نتیجه در این جرم ضرر مادی مجنی علیه در نتیجه جرم است اعم از اینکه رفتار مجرمانه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۰۵ مجلس شورای ملی
 • ماده ۱: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
 • ماده ۲: نسبت بانتقالاتی که بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده، انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
 • انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
 • ماده ۳:متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
وکیل فروش مال غیر در شیراز

وکیل فروش مال غیر در شیراز

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

منقول و غیرمنقول فرقی ندارد:

وقتی حرف از فروش مال غیر می شود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است.

 • مال منقول: اموالی که قابل جابه جایی باشند، بدون اینکه این نقل و انتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و…
 • مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.
پایان مقاله وکیل فروش مال غیر در شیراز
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)

آقای / خانم ……………………… فرزند ……………………. شماره شناسنامه ………………………… عطف به درخواست مورخ … /…. /…۱۳، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد :

ا- وظیفه بازاریاب فقط معرفی کالا و خدمات این دفتر خواهد بود و شما حق دریافت هیچ گونه وجهی را از مشتری نخواهید داشت.

۲- چنانچه تمایل به داشتن نمونه کالا دارید در صورت داشتن مشتری به صورت امانت بلامانع است و توضیح اینکه بهای کالا اجتناب ناپذیر است، لذا قبل از اعلام قیمت قطعی به مشتریان خود، بهای آنها را با تلفن شماره …………………….. از دفتر استعلام نمائید.

۳- در هنگام تماس و یا مکاتبه اعلام کد همکاری، الزامی است.

۴ -مدت این همکاری به صورت آزمایشی به مدت یک ماه از تاریخ فوق الذکر می باشد.

۵ – قبل از مراجعه مشتریان خود به دفتر ، اسامی آنان را به مسئول دفتر اعلام تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد.

۶ -درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش کالا به مشتریان شما، طبق توافق نامه میباشد که پس از ارائه خدمات و پایان کار به حساب شما واریز خواهد شد.

۷ -رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی و قبول کردن محل انجام وظیفه طبق نظر دفتر شرکت و رعایت ساعت کاری.

۸-یک فقره سفته / چک شماره ………………. به مبلغ ……………….. ریال به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات بازاریاب به مسئول دفتر تحویل داده شده است و آقای / خانم ………………….. بازاریاب، کد شماره …………………. تمام موارد فوق را با دقت در صحت و سلامت عقل خوانده، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام می دارد و اجازه می دهد و رضایت دارد که در صورت رعایت نکردن هر کدام از بندهای فوق از محل سفته / چک فوق به نفع شرکت جبران خسارت شود و نسبت به اخراج اینجانب از شرکت اقدام نماید و حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته و خواهان هیچ حق و حقوقی نیستم.

۹-این قرارداد رابطه استخدامی میان بازاریاب و شرکت بوجود نمی آورد.

امضا و اثر انگشت بازاریاب * شرکت

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wireless

این قرارداد در تاریخ…………… تهران بین شرکت ………….. به شماره ثبت ………………….. به مدیریت …………. که از این پس……………….نامیده میشود از یک طرف و شرکت……به شماره ثبت…………………….و کد اقتصادی ……به آدرس: …………….به مدیریت…………………. که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر، با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.

 • ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت ………..Kbps به تفکیک مقدار kbps  ……دریافت و   ………Kbps ارسال براساس استاندارد ((  Tcp/Ip Protocol ))به صورت اختصاصی (Dedicated)، همراه با……عددIP معتبر.

تبصره ۱: تخصيص تعداد بیشتر شناسه فیزیکی خصوصی منوط به تکمیل فرم ارائه شده …… توسط مشترک و تایید کارشناسان فنی………… می باشد.

 • ماده ۲: مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحویل به مدت یکسال شمسی میباشد.

 • ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زیر است:

۱-۳- مبلغ قرارداد ماهيانه……) ……………….) ریال و مبلغ کل آن …………………. )………………..) ریال می باشد که با ارائه صورتحسابهای ماهیانه (۱۲ صورتحساب) توسط ………………….. در آغاز هر ماه توسط مشترک به………………. پرداخت خواهد شد.

۲-۳ مبلغ…………………..) ……………………) ریال عنوان ودیعه، معادل يکماه موضوع قرارداد، در زمان برقراری موضوع قرارداد نقد” به……………….. پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۲: طبق ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده”، مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تمامی صورتحسابهای صادره توسط……………… و برای هر مرحله پرداخت ۱٫۵ ٪ مالیات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد.

تبصره ۳: مبلغ مندرج در ماده ۳ بند ۱، صرفا” مربوط به اشتراک پهنای باند در مدت زمان یکساله میباشد و تهیه و تامین تجهیزات و دستگاههای مخابراتی مربوطه و همچنین هزینه نصب و راه اندازی به عهده مشترک بوده و صورتحساب آن به صورت جداگانه صادر و همزمان با برقراری ارتباط به…………………… پرداخت خواهد شد.

۳ – ۳- در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء پهنای باند و وجود امکانات واگذاری خدمات بیشتر، ارتقاء خدمات پهنای باند انجام خواهد گرفت، بدیهی است مبلغ قرارداد نیز متناسبا” تعیین و اصلاح و صورتحسابهای ذیربط ارسال خواهد شد.

 • ماده ۴: وظایف و تعهدات …………………..

۱-۴نصب و راه اندازی تجهیزات Wireless در مدت زمان …. روز از تاریخ تحویل مكان (دکل ها در صورت لزوم) توسط مشترک.

تبصره۴: چنانچه به دلائل فنی، پس از تحویل مکان، امکان برقراری ارتباط میسر نگردد و با کیفیت خط پاسخگوی پهنای باند مورد نظر نباشد، …….- وجوه دریافتی را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گردید.

۲-۴ -ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۵%جهت برقراری ارتباط با اینترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از مشترک و شبکه مخابرات و نظایر آن.

۳-۴ رفع اشکالات ناشی از ارائه خدمت موضوع قرارداد که مشترک کتبا به………………اعلام می نماید.

تبصره۵: در زمان بروز مشکل و به منظور سهولت در امر پاسخگوئی مشترک، می تواند با تلفن مستقیم ……………….. و ………….. و …………… (بخش ……………..) تماس و یا مراتب را به پست الکترونیک …………….. اعلام نمایند، تا متعاقبا” از زمان تقریبی رفع اشکال مطلع گردند.

۴-۴ ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد به صورت…………ساعته و………. روز در هفته.

۵-۴در صورت کاهش کیفیت خدمات ارائه شده بطوریکه بهره برداری از این خدمات امکانپذیر نباشد و یا قطع احتمالی آن به مدت بیش از …… ساعت ممند (بشرط ثبوت قصور……)، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعی بطور رایگان به مدت قرارداد افزوده میگردد.

۶ – ۴ -…………… یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود کتبا” به مشترک معرفی می نماید. بدیهی است هرگونه هماهنگی و توافق با وی درامور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

 • ماده ۵: وظایف و تعهدات مشترک

۱-۵- مشترک اقدامات لازم جهت جلوگیری از اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه…………………. را انجام خواهد داد.

۲-۵- مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را جزئا و یا کلا بغير ندارد مگر با موافقت کتبی……………. در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیرمجاز و با اخلال در شبکه، مطابق بند فوق، به عهده مشترک میباشد.

۳-۵- مشترک متعهد می گردد کلیه مقررات قانونی و جاری و آتی شرکت مخابرات در زمینه استفاده از خط اینترنت را رعایت نماید.

۴-۵-مشترک مکلف است جهت جلوگیری از دسترسی کاربران شبکه خود به سایتها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومی از قبیل تصاویر مستهجن و ترویج بی بند و باری و مغایر شئونات اسلامی، اقدامات لازم را بکار برد.

۵-۵-مشترک حق ارائه سرویس های تلفنی رابدون کسب مجوز از شرکت مخابرات از طریق موضوع این قرارد؛را ندارد.

۶-۵- مشترک مشخصات فنی تعریف شده بر روی شبکه خود، که به موضوع قرارداد مرتبط می باشد را به صورت کتبی به……………… اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع کتبی به …………….، تغییر نخواهد داد. ضمن آنکه هرگونه فرم اطلاعاتی و یا گزارش مورد درخواست………………. را که مربوط به موضوع این قرارداد است بطور کامل تکمیل و ارائه خواهد نمود |

۷-۵- مشترک یک نفر را به عنوان نماینده فنی خود کتبا به………………معرفی می نماید. هرگونه هماهنگی و توافق با وی در امور فنی مورد قبول طرفین خواهد بود.

۸-۵- کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران وی از شبکه بر عهده مشترک می باشد.

۹-۵- مشترک متعهد است صورتحسابهای ماهیانه را حداکثر …… روز پس از تاریخ دریافت آن، در وجه……….پرداخت نماید.درغیر این صورت……….محقاست کلیه امکانات واگذاری سرویسهای مربوطه قطع نمایدونسبت به برداشت طلب خوداز ودیعه موجود اقدام نماید.

تبصره ۶: وصل مجدد منوط به پرداخت کلیه بدهی های معوقه از طرف مشترک خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهی، مشترک ملزم به پرداخت هزینه های ثابت از قبیل آبونمان و … می باشد

۵-۱۰- در صورت تمایل مشترک به فسخ قرارداد (قبل از پایان مدت قرارداد)، ایشان متعهد است درخواست خود را حداقل یکماه قبل كتبا” به……………. اعلام نماید. در غیر اینصورت ودیعه موضوع بند ۲ ماده ۳ به عنوان جریمه فسخ قرارداد متعلق به…………………..خواهد شد.

۱۱-۵-در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جریمه و یا خسارت تحت هر عنوان و شرایطی بیش از معادل یک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

ماده ۶: فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد زیر:

۱ – ۶- توافق کتبی طرفین۔

۲ – ۶- چنانچه هر یک از طرفین به بخشی یا تمام تعهدات خود عمل ننماید، طرف مقابل میتواند یک ماه پس از اخطار کتبی، قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید. در اینصورت تسویه حساب بر اساس میزان استفاده از خدمات تا تاریخ فسخ به شرح زیر انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه * (هزینه پرداختی اشتراک ماهیانه (

۳ – ۶ – چنانچه حوادث غیر مترقبه و دیگر عوامل خارج از اختیار……………… (به شرح ماده ۷ این قرارداد) بیش از یک ماه بطول انجامد، مشترک میتواند قرارداد را فسخ نماید. در اینصورت هزینه اشتراک ماهیانه (طی دوره بهره برداری ) بر اساس بند ۲ همین ماده محاسبه و تسویه خواهد شد.

 • ماده ۷: حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار…………… از قبيل (و نه محدود به) جنگ , اعتصاب, اغتشاش عمومی، صاعقه آتش سوزی, زلزله، سیل اشکالات ناشی از تصمیمات و عمليات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه از جمله شرکتهای مخابرات محدودیت صادرات و واردات محدودیت تبادل ارزی با خارج وضع قوانین و مقررات و دستورالعمهای جدید دولتی و تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد. به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

 • ماده ۸: مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسير و یا نحوه ی اجرای قرارداد، طرفین بدوا” سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق هریک از طرفین مجاز و مختار می باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

ماده ۹: فشانی طرفین

در زمان امضای این قرارداد آدرس طرفین به شرح ذیل اعلام گردید:

نشانی ……….

نشانی مشترک : ………………..

 • ماده ۱۰: قانون و زبان قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه نسخ قرارداد به زبان فارسی تهیه و مبادله گردید.

با امضای این قرارداد هر گونه تصور، قرار، مکاتبه و برداشت شفاهی و یا کتبی قبلی در خصوص مندرجات ذکرشده در این قرارداد میان طرفین ملغی گردیده و در تمامی موارد تنها مفاد مندرج در این قرارداد نافذ خواهد بود.

شرکت * شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408