وکیل سرقت در اصفهان

خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل سرقت در اصفهان

وکیل سرقت در اصفهان

بهترین وکیل سرقت در اصفهان

«سرقت» از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می کنند. در قانون مجازات اسلامی سابق سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی حذف گردیده است. برخی اساتید سرقت را «ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر» تعریف نموده اند. بخشی ار سرقت ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست؛ اما برخی سرقت ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و حرز برداشته شود.

 ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

  عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدین شرح آمده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.» این ماده و مواد ۲۶۸ الی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم انگاری نموده است و در مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

 عنصر مادی جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور  پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم ، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات می بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد؛ زیرا بعضأ اشیایی هستند که برای صاحب  آن ارزش معنوی دارد؛ مانند عکس های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد سرقت محقق می گردد و نوع آن که شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است براساس حد نصاب قیمت آن معیین می گردد.

رفتار مجرمانه : رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است. عمل ربایش قاعدتا از طریق انسان صورت می پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رای شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور: «اگر کسی بوسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوتر هایی است که سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می رود، بردن آنها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد دزدی … محسوب می گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربوندن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیر انسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می گردد. قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی استاز وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او. نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می پردازیم :

الف) ربایش برق : استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را «ربایش» و در نتیجه «سرقت» برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب : آب کالا محسوب می شود . در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می گردد . در ماده ۶۸۴ قانون تعزیراتبه « سرقت آب » اشاره گردیده است.

ج ) ربایش گاز : در ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات سرقت گاز پیش بینی گردیده است.

د ) ربایش انسان : ربودن انسان جرم مستقلی می باشد تحت عنوان « آدم ربایی » که این جرم میتواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد . به طورمثال شخصی ربوده می شود تا بر اموال او مسلط گردند. در

این صورت دو جرم آدم ربایی و سرقت مستقلا صورت پذیرفته ، لذا مجازات هر دوجرم تحت شرایط خاص در

حق مرتکب اعمال می گردد.

و) مواد خوراکی سریع الفساد : سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه وسبزیجات از نظر بیشتر فقهای

شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه ) سرقت چک : چون چک مال محسوب می شود . در صورت واجد بودنشرایط سرقت ربودن آن سرقت خواهد بود …

وکیل سرقت در اصفهان

وکیل سرقت در اصفهان

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم : برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می باشد که به ذکر آنها می پردازیم :

الف ) تعلق به غيرو ملک غیر بودن مال

مال مورد سرقت می بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلاصاحب سرقت محسوب نمی گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

در اینجا اشاره می گردد که منظور این است «عین» مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می باشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی گردند همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکاء مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهند داشت؛ زیرا هر شریک در ذره ذره مال مشاعی سهیم می باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی باشد. برخی از فقها دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد؛ ولی مدیون پرداخت آن را به تاخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال : در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می گردد.

عنصر روانی جرم سرقت

سرقت از دسته جرائم عمدی است؛ لذا نیازمند وجود عنصر روانی و معنوی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که در دو قسمت ذیل بررسی می شود.

سوءنیت عام: عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه «ربایش» و آگاهی مرتکب در انجام آن می باشد، بنابراین ربایش در حال خواب یا هیبنوتیزم یا به شوخی جرم تلقی نمی شود.

سوءنیت خاص: که همان نتیجه عمل جرم سرقت است که همان تصمیم یا قصد بردن مال دیگری است؛ یعنی مرتکب باید تصمیم بر این داشته باشد که مال شخص را ببرد؛ لذا اگر عمل نقل مکان از جایی ب جای دیگر، بدون نیت و قصد بردن مال باشد این عنصر محقق نمی گردد. همچنین مرتکب این جرم می بایستی علم و آگاهی نسبت به این مهم داشته باشد که مال متعلق به شخص دیگری است؛ لذا اگر شخص به فرض اینکه مال بدون صاحب است آن را بردارد، ارتکاب جرم سرقت منتفی است

بیشتر بخوانید:وکیل سرقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408