وکیل خلع ید در یاسوج

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل خلع ید در یاسوج

وکیل خلع ید در یاسوج

بهترین وکیل خلع ید در یاسوج

خلع ید

دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه بخواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

دعوای خلع ید به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود, نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود, سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

لازم به ذکر است که رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار می دارد در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

وکیل خلع ید در یاسوج

وکیل خلع ید در یاسوج

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع  ‌

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌روباید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها  بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود.

در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با متخصصان حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود.

مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

وکیل خلع ید در یاسوج

وکیل خلع ید در یاسوج

پایان مقاله وکیل خلع ید در یاسوج
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد عملیات تحقیقاتی

 

در تاریخ …………….. قرارداد ذیل مابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………. به نشانی ………………….. تلفن…………………. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………… به نشانی ……………….. تلفن ……………… به عنوان مشاور تنظیم و مبادله گردید.

ماده۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از مطالعه و بررسی و تحقیق و تولید آزمایشی پانل های پیش ساخته مطابق مشخصات فنی و معیارهای مورد نظر کارفرما به منظور استفاده جهت پوشش جانبی و تیغه بندی داخلی فضاهایی که با استفاده از اسکلت های فلزی پیش ساخته تولیدی کارفرما احداث می‌گردند.

ماده۲- مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله سه ماه تعیین شده است.

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ………………. ریال تعیین شده است.

ماده چهار- تعهدات مشاور

۴-۱-تامین تیم مطالعاتی و تحقیقاتی از افراد متخصص مورد نیاز که دارای تجربه و مهارت کافی باشند.

۴-۲- اخذ اطلاعات کامل از نیازها و درخواست کارفرما و طبقه بندی و تدوین علمی آنها.

۴-۳- بررسی و تحقیق در ارتباط با کلیه گزینه های ممکن متضمن بررسی فنی، علمی، اقتصادی و ارائه نتایج حاصله در قالب گزارش های مکتوب و مستند به کارفرما جهت مطالعه و انتخاب.

۴-۴- تهیه ابزار و لوازم و قالب مورد نیاز برای ساخت نمونه آزمایشی.

۴-۵- انجام آزمایشات فنی و علمی بر روی نمونه های آزمایشی و تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله.

۴-۶- انتخاب گزینه برتر و معرفی آن و انجام آزمایشات تکمیلی و بررسی‌های دقیق.

۴-۷- اخذ مجوز و تایید از مراجع ذیصلاح در ارتباط با کیفیت نمونه انتخابی و شرکت در جلسات توجیهی و دفاع از طرح.

۴-۸- هماهنگی با کارفرما در ارتباط با هزینه های مورد نیاز برای انجام کار قبل از انجام هزینه.

تبصره: کلیه هزینه های مربوطه براساس گزارشات مشاور و پس از تایید کارفرما توسط وی پرداخت خواهد گردید و از این بابت مشاور هیچ تعهدی ندارد.

۴-۹- تحویل اصل کلیه اسناد و مدارک و نمونه های مربوط به موضوع قرارداد به کارفرما.

۴-۱۰- انجام مطالعات و تحقیقات در چهارچوب مدت زمان تعیین شده.

۴-۱۱- رعایت سقف تعیین شده برای انجام هزینه ها موضوع ماده ۲ قرارداد

ماده پنج- تعهدات کارفرما

۵-۱- تامین منابع مالی برای انجام مطالعات و تحقیقات مشاور.

۵-۲- ارائه کلیه اطلاعات و مشخصات فنی مرتبط با موضوع قرارداد به مشاور.

۵-۳- معرفی نماینده به منظور برسی و تصویب و تایید مراحل مختلف انجام کار مشاور.

۵-۴- فراهم نمودن امکان نصب نمونه های آزمایشی بر روی اسکلت های فلزی تولیدی کارفرما و همکاری لازم با مشاور.

۵-۵- بررسی و اظهارنظر در ارتباط با گزارشات مشاور در مراحل مختلف کار به نحوی که مطالعات در هیچ مرحله زمانی با رکود و توقف مواجه نگردد.

۶-۱- مبلغ …………… به عنوان تنخواه گردان و در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما در وجه مشاور پرداخت می‌گردد.

۶-۲- مشاور از محل تنخواه گردان در اختیار، هزینه های مرتبط با اجرای مفاد قرارداد را پرداخت و اسناد هزینه را تحویل کارفرما نموده و معادل اسناد هزینه تحویلی، تنخواه وی ترمیم می‌گردد.

۶-۳- مشاور هماهنگی لازم برای انجام هزینه های مرتبط با کارفرما یا نماینده وی به عمل خواهد آورد.

۶-۴- هزینه های دستمزد کارشناسان و متخصصان به کار گرفته شده توسط مشاور به صورت حق الزحمه ، نفر ساعت علاوه بر هزینه های مستقیم اجرای کار توسط کارفرما پرداخت خواهد گردید.

ماده۷:

کلیه گزارشات و مستندات و نتایج حاصل متعلق به کارفرما می‌باشد که حسب نیاز و صلاحدید خود از آنها استفاده خواهد نمود . استفاده نتایج حاصله از تحقیقات در سایر مطالعات و تحقیقات توسط مشاور پس از هماهنگی با کارفرما مجاز می‌باشد.

ماده۸- کسورات قانونی

از کلیه پرداخت های در ارتباط با مفاد قرارداد مطابق مقررات و قوانین جاری کشور کسورات قانونی متعلقه کسر خواهد گردید.

ماده۹: این قرارداد در نه ماده و یک تبصره و در چهار نسخه که هر یک جداگانه حکم واحد دارند تنظیم و مبادله گردد.

کارفرما * مشاور

قرارداد عملیات خاکبرداری ، بارگیری ، و تخلیه خاک

فصل اول: کلیات

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………………. فی مابین ………………… به نمایندگی  ………………..

به موجب معرفی نامه

شماره ……………….. مورخ ………………….. به عنوان کارفرما از یک طرف  و شرکت / آقای ………………. به شماره شناسنامه ……………….. ثبت ………………. به مدیریت / نمایندگی …………………… که طبق آگهی / نامه شماره ………………… روزنامه رسمی رسما معرفی گردیده به عنوان پیمانکار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن می‌باشد.

ماده۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد و حجم عملیات به شرحی که در پیوست شماره (۱) مندرج می‌باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین…………………….روز تقویمی، می باشد و پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد شامل تجهیز کارگاه و اجزای عملیات را در مدت مذکور طبق برنامه زمان بندی مورد تائید کارفرما به شرح ذیل را انجام دهد:

۱-مدت تهیه و تجهیز و تشکیل کارگاه  …………………. روز ……………….

۲-مدت اجرای عملیات ……………. روز که پایان مدت تجهیز و تشکیل کارگاه شروع می‌شود.

ماده۴- مبلغ قرارداد:

مبلغ کل تقریبی / قطعی قرارداد عبارت است از: به عدد………………….. ریال و به حروف………………ریال که بر اساس پیشنهادات پیمانکار و با توجه به جدول نرخ ها (پیوست شماره ۲) که جز لاینفک قرارداد است محاسبه شده است

ماده ۵- نحوه پرداخت:

۱-۵- کارفرما موافقت می نماید…………………………در مقابل ضمانت نامه بانکی معادل پیش پرداخت یا در مقابل اخذ……………………..سفته / چک / معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت مبلغ…………………….. ریال معادل……………………… مبلغ قرارداد را بهعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید، ضمانت نامه مذکور پس از پایان عملیات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پیش پرداخت در……………….. قسط و به میزان…………………… از هر صورت حساب پیمانکار کسر می گردد، به نحوی که ضمن پرداخت آخرین صورت وضعیت کلیه مبلغ پیش پرداخت مستهلک گردد.

۲-۵- پیمانکار هر……………………روز / ماه یکبار صورت وضعیت دقیق کارهای انجام شده را به طور مشخص و به تفکیک در سه نسخه تنظیم و مهر و امضاء نموده و به تائید…………………….. کارفرما رسانیده و جهت دریافت مبالغ مربوطه به امور مالی کارفرما ارسال می نماید. امور مالی پس از رسیدگی به صورت حساب و تائید کارفرما ضمن کسر مبالغ زیر تتمه صورت حساب را حداکثر ظرف مدت ……….. روز به پیمانکار یا نماینده قانونی او پرداخت می نماید.

الف: هر گونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ب: قسط پیش پرداخت به میزان…………………….% از هر پرداخت…………………

ج: جرائم تاخیر احتمالی (به شرح ماده ۲۴ قرارداد )

د: ………………..درصد بابت ودیعه بیمه های اجتماعی که پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعی توسط پیمانکار مسترد می گردد.

ه: ……………………% بابت کسور وجه الضمان که ……………………% آن پس از تصویب صورت موقت و مابقی پس از تحویل قطعی در صورت انجام کامل تعهدات مسترد می گردد.

و: بهای مصالح و لوازم و تجهیزات و مواد و سوخت و روغن و ………………. تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار

۳-۵- پرداخت آخرین صورت حساب پیمانکار موکول به تحویل قطعی موضوع قرارداد به کارفرما (به شرح مندرج در ماده ۵-۱۷) و ارائه صورت جلسه تحویل خواهد بود.

ماده ۶ -ساعات کار:

ساعات کار در مورد خاکبرداری و ………………………..توسط نماینده کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می شود و پیمانکار متعهد است ساعت شروع و خاتمه کار را رعایت نماید.

فصل دوم: تعهدات پیمانکار

ماده ۷ -ضمانت نامه انجام تعهدات

پیمانکار باید همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن معادل ………… %مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول کارفرما تهيه و تسلیم وی نماید.

ضمانت نامه مذکور باید پایان قرارداد معتبر و طبق درخواست کارفرما قابل تمدید باشد.

 

ماده ۸ -تامین ماشین های سنگین راه سازی :

 

پیمانکار متعهد است روزانه متناسب با حجم عملیات خاکبرداری، بارگیری، خاکریزی ، پخش ،رکلاژ و حمل و تخلیه، ماشین های سنگین راه سازی را تامین نماید به نحوی که هیچ گاه وقفه ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .

تامین سوخت روغن لاستیک، باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین آلات جزا و کلا به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آلات پیمانکار ندارد.

تبصرہ: حفاظت از ماشین های راه سازی مستقر در کارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

ماده ۹ -کارکنان

۱-۹- پیمانکار متعهد است کلیه نیرو انسانی مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تامین نماید. پرداخت حقوق، دستمزد اضافه کاری و هرگونه مزایای کارکنان تحت سرپرستی پیمانکار به عهده و مسئولیت پیمانکار است.

۲-۹- پیمانکار متعهد است هزینه های ناشی از قوانین کار و بیمه اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض کارکنان تحت سرپرستی خود را راسا پرداخت نماید.

۳-۹- پیمانکار متعهد است افرادی را به کار گمارند که از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی شغلی و قانونی باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادی کارائی و تجربه کافی در کار خود ندارد و یا فاقد صلاحیت اخلاقی می باشند پیمانکار موظف است به دستور کارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ره به کار گمارند.

۴-۹- پیمانکار از هر لحاظ در مقابل کارکنان خود مسئولیت داشته و کارفرما را در مقابل کلیه دعاوی احتمالی آنها اصالت و وکالتا مبری خواهد نمود.

ماده ۱۰- بیمه

پیمانکار متعهد است کلیه کارکنان، کارگران وسایل و ماشین آلاتی که جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنوانی به کار می گیرد در مقابل حوادث بیمه نموده و همچنین در مقابل خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی کارگاه را به هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماید.

و در حال مسئول جبران کلیه خسارت و زیان های وارده به تاسیسات و وسایل و ابراز و تجهیزات و به طور کلی هر یک از اموال منقول و یا غیر منقول کارفرما یا اشخاص ثالث که توسط خود و یا کارکنان و کارگران وی وارد آید می باشد.

ماده ۱۱- سرپرست عملیاتی پیمانکار

پیمانکار قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد شخص واجد شرایط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملیاتی کارگاه، کتبا به کارفرما معرفی خواهد نمود.

سرپرست مزبور باید شخصا در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات موضوع قرارداد تحت سرپرستی و نظارت او انجام گیرد. و در هر حال سرپرست مزبور باید در طول مدت قرارداد مورد تائید کارفرما باشد و این تائید از مسئولیت وی پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۱۲- منع قانونی

پیمانکار رسما اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و دعاوی دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد.

پیمانکار تعهد می نماید که منافع این پیمان را هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و با آنان را به مشارکت قبول نکند.

ماده ۱۳- حسن انجام کار

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرا و انجام عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فنی، عمومی و خصوصی پیمان و دستورات کارفرما و نماینده کارفرما و طرح به عهده دارد.

نظارتی که از طرف کارفرما یا نماینده کارفرما و یا…………………طرح یا کارکنان او در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

ماده ۱۴- مقررات ایمنی

پیمانکار متعهد است افراد تحت سرپرستی خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در کارگاه کارفرما فعالیت دارند و همچنین محیط کار از لحاظ ایمنی، حفاظتی و کمک های اولیه مجهز و مقررات ایمنی کارفرما و وزارت کار و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد را رعایت کند. به هر حال چنانچه در اثر تسامح و با سهل انگاری پیمانکار حوادثی برای کارکنان پیمانکار و یا اشخاص دیگر به وقوع بپیوندد پیمانکار راسا مسئول و جوابگوی خسارت در مقابل افراد ذینفع و مراجع قانونی خواهد بود و در هر حال کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در مورد زیان های جانی یا مالی ناشی از انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار با کارکنان و کارگران وی به عهده نخواهد داشت.

ماده ۱۵- حق واگذاری به غیر

پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را جز و کلا به غیر را ندارد و در صورتی که عملیات موضوع قرارداد ایجاب نماید که بعضی از کارها به اشخاص دیگر واگذار گردد پیمانکار ابتدا مراتب را کتبا به کارفرما اعلام و در صورت قبول کارفرما مبادرت به واگذاری خواهد نمود.

بدیهی است این واگذاری به هیچ وجه از مسئولیت و وظایف پیمانکار در مقابل کارفرما نکاسته و پیمانکار موظف است کارهای مورد واگذاری را به نحو احسن و به همان منوال که در شرایط و مشخصات قرارداد ذکر گردیده به اتمام رساند.

فصل سوم: اختیارات کارفرما

ماده۱۶- نماینده کارفرما

کارفرما پس از امضاء قرارداد نماینده خود را که …………………. طرح می‌باشد کتبا به پیمانکاری می‌نماید.

پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه های پیوست و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که کارفرما یا ………………… طرح می‌دهد با بهترین روش و طبق زمان بندی مورد تائید کارفرما به وسیله افراد و ماشین آلات مورد قبول کارفرما اجراء نماید.

ماده۱۷- تحویل زمین:

۱-۱۷- پیمانکار متعهد می‌شود حداکثر ظرف مدت …………………… روز پس از امضاء قرارداد در محل خاکبرداری واقع در ………………… حضور بهم رساند و زمین موضوع قرارداد را طی صورت جلسه از مجری طرح تحویل بگیرد.

تبصره: عدم اقدام پیمانکار نسبت به حضور در محل خاکبرداری و تحویل گیری زمین تا تاریخ فوق موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد گردید و تاریخ مزبور ملاک شروع قرارداد خواهد بود.

۲-۱۷- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های لازم برای انجام کار و تعویض روغن در محوطه زمین تحویلی از طرف پیمانکار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود.

۳-۱۷- پیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه به کارفرما تحویل نماید.

۴-۱۷- پیمانکار حق ندارد تجهیزات و ماشین الات و وسایلی را که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز کارفرما و یا مجری طرح تا تحویل موقت و رسیدگی به حساب های مالی شرکت و تایید کارفرما از محل پروژه خارج نماید.

ماده۱۸- اجازه عبور

کارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشین آلات پیمانکار در سطح شهر به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد تشریک مساعی لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود.

ماده۱۹- تغییر مقادیر کار:

کارفرما می‌تواند حجم عملیات موضوع قرارداد را تحت همین شرایط تا ……………..% کاهش یا افزایش دهد که در هر صورت پیمانکار با توجه به موارد زیر موظف به قبول آن می‌باشد.

الف: مبلغ افزایش یا کاهش مقادیر کار بر اساس بهای واحد کار مندرج در ماده۴ این قرارداد محاسبه و اضافه و یا کسر می‌گردد.

ب: مدت قرارداد به نسبت افزایش یا کاهش مقادیر کار نسبتا اضافه یا کسر خواهد شد.

ماده۲۰- توقف عملیات:

کارفرما می‌تواند با تشخیص و صلاحدید خود عملیات موضوع قرارداد را موقتا برای حداکثر ……………. ماه معلق و متوقف سازد. در این صورت باید مراتب را کتبا و حداقل ………………. روز قبل از شروع تعلیق با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار ابلاغ نماید. در مدت تعلیق پیمانکار موظف است کلیه کارهای انجام یافته و مصالح پای کار و تاسیسات کارگاه را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت نماید. همچنین پیمانکار موظف است تعداد نفرات و ماشین آلات خود را به حداقل ممکن طبق نظر نماینده کارفرما تقلیل دهد در این صورت ، پیمانکار بابت هزینه حفاظت و حراست کارگاه مبلغی را که با تراضی طرفین تعیین خواهد شد دریافت می‌نماید.بدیهی است در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و طرفین به ادامه قرارداد توافق ننمایند پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد.

ماده ۲۱- بازرسی های فنی

بازرسان فنی کارفرما می‌توانند ماشین آلات پیمانکار را در کارگاه مورد آزمایشات فنی قرار دهند و چنانچه بعضی از ماشین‌ها از لحاظ فنی معیوب تشخیص داده شوند و یا قادر به انجام عملیات موضوع قرارداد نباشد از کار آنها جلوگیری به عمل آورند و پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل نماید.

ماده۲۲- فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما می‌تواند قرارداد را به طور یک جانبه فسخ و کلیه تضمینات و کسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

۲۱-۱-عدم معرفی سرپرست عملیاتی برای کارگاه به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد و همچنین رها کردن کارگاه بدون سرپرست عملیاتی و یا تعطیل کردن کارها بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهریه بیش از ده روز.

۲۱-۲- واگذاری و یا انتقال قرارداد جزئا یا کلا به اشخاص دیگر بدون موافقت و اجازه قبلی کارفرما

۲۱-۳- عدم توانایی مالی، فنی یا اجرایی پیمانکار برای ادامه انجام عملیات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما.

۲۱-۴- انحلال یا ورشکستگی موسسه پیمانکار

۲۱-۵- عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد در ظرف مدت تعیین شده در برنامه زمان بندی و یا عدم انجام دستورات کارفرما یا نماینده وی

۲۱-۶- در صورتی که به هر ترتیب پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد.

۲۱-۷- در حال متعهد می‌تواند با …………….. روز اعلام قبلی قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده ۱۰ همین قرارداد خواهد بود.

ماده۲۳- اقدامات پس از فسخ

چنانچه کارفرما به یکی از علل مشروحه در ماده ۲۲ قرارداد را فسخ نماید ، مراتب را به پیمانکار کتبا اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشریفات قضایی به نفع خود وصول خواهد نمود. و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض و یا مطالبه ای از این بابت نخواهد داشت.

سایر اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

ضمنا پیمانکار موظف است بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۵ قرارداد صورت وضعیت کارکرد خود را تا تاریخ فسخ ظرف مدت …………….. روز از تاریخ فسخ تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده ۲۴- جرائم تاخیر

چنانچه به تشخیص کارفرما پیمانکار با توجه به ماده ۲ قرارداد نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد ، تا مدت ……………. روز ، برای هر روز تاخیر معادل (به حروف) ………….. ریال ( به عدد ………… ریال) به پیمانکار جریمه تعلق می‌گیرد. که کارفرما مبلغ مذکور را به تشخیص خود از مطالبات تضمینات یا سایر اموال پیمانکار به نفع خود راسا ضبط و وصول می‌نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

تبصره: در صورتی که مدت تاخیر بیش از ……………. روز باشد موضوع مشمول مواد ۲۲ و ۲۳ می‌گردد.

ماده ۲۵- فور ماژور ( حوادث قهری)

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بوده و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری باشد، پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلادرنگ به کارفرما ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول کارفرما واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود. در غیر این صورت پیمانکار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد می‌باشد.

در مورد خسارت ناشی از حوادث قهری طبق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمانمحسوب وزارت برنامه و بودجه عمل می‌گردد.

ماده ۲۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا ضمائم و ملحقات آن و یا در اجرای مفاد قرارداد که طرفین نتوانند از راه توافق به نتیجه برسند، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به …………….. ارجاع می‌گردد و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم التباع می‌باشد.

ماده ۲۷- نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین قرارداد بدین شرح است:

هرگاه نشانی پیمانکار در مدت قرارداد تغییر کند باید نشانی محل جدید خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به کارفرما ابلاغ نشده کلیه نامه و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام انها ابلاغ تلقی می‌گردد.

ماده ۲۸- اسناد و مدارک پیمان:

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می‌باشد:

 • پیمان حاضر
 • تضمین نامه ها
 • شرایط عمومی پیمان
 • مشخصات فنی خصوصی و عمومی
 • نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی
 • برنامه تفصیلی اجرایی و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید و یا تغییراتی که در قسمتی از کارها طبق شرایط عمومی پیمان تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسد.

ماده ۲۹-

هرگاه بین اسناد و مدارک این پیمان تعارض، تزاحم یا تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارک پیمان به شرح ذیل حائز اولویت می‌باشد.

 • اصلاحیه ها، الحاقیه ها یا صورت جلسه به ترتیب آخرین تاریخ صدور
 • نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ( پیوست شماره …………. قرارداد)
 • مشخصات فنی خصوصی
 • مشخصات فنی عمومی
 • پیمان حاضر
 • شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده ۳۰- فسخ این پیمان در ۳۰ ماده و …………. تبصره در سه نسخه تنظیم و به امضا طرفین رسیده و کلیه فسخ آن اعتبار واحد دارد.

کارفرما * پیمانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408