وکیل خلع ید در بندرعباس

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل خلع ید در بندرعباس

وکیل خلع ید در بندرعباس

بهترین وکیل خلع ید در بندرعباس

خلع ید چیست؟

خلع ید به معنای دعوایی است که در آن، شخصی که مالک یک مال غیرمنقول (غیرقابل نقل و انتقال مانند خانه و مغازه) است، دعوایی را در دادگاه مطرح می کند به این علت که شخصی به طور غیرقانونی مال غیر منقول (اعم از مغازه یا خانه و زمین) او را به تصرف خود درآورده است و مالک در محکمه قضایی خواهان بیرون انداختن آن متصرف غیرقانونی است.

به عنوان مثال آقای الف دارای یک واحد آپارتمان می باشد و به مدت سه سال به مسافرت می رود. آقای الف وقتی بعد از سه سال به آپارتمان خود باز می گردد متوجه می شود که یکی از همسایگان از غیبت او سوء استفاده کرده و آپارتمان او را به تصرف خود درآورده و حتی از آن برای فعالیت های خود استفاده می کند.

حال اگر آقای الف به همسایه متصرف تذکر بدهد و او حاضر به تخلیه آپارتمان نشود، آقای الف می تواند با در دست داشتن سند مالکیت به مرجع صالح رسیدگی دعوی که در اینجا شورای حل اختلاف محل وقوع آپارتمان است، مراجعه نموده و دادخواستی با عنوان خلع ید به طرفیت متصرف (غاصب) تنظیم نماید و حق خود را مطالبه کند.

بنابراین برای طرح دعوای خلع ید در دست داشتن سند مالکیت جهت اثبات مالکیت الزامی است.

حال اگر واقعاً مالک باشیم امّا مدرکی جهت اثبات مالکیت خود نداشته باشیم باید ابتدا برای اثبات مالکیت خود، با مراجعه به دادگاه، اقدام نموده و پس از اثبات مالکیت مان، به شورای حل اختلاف جهت طرح دعوای خلع ید مراجعه نماییم.

وکیل خلع ید در بندرعباس

وکیل خلع ید در بندرعباس

تفاوت خلع ید با تخلیه ید

تفاوت اصلی خلع ید با تخلیه ید این است که، منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی میان مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در تخلیه، قرارداد وجود دارد.
با ذکر یک مثال بیشتر به این تفاوت پی میبرید:

آقای الف به مدت دو سال زمین زراعی اش را رها می کند و به شهر دیگری می رود که شخصی از غیبت آقای الف سوء استفاده می کند و زمین آقای الف را تصرف می کند و حتی بذر هم در آن می کارد.

در این مثال بدون هیچ قراردادی زمین آقای الف را تصرف کرده اند که آقای الف با مراجعه به مراجع قضایی دعوای خلع ید را مطرح می کند.

امّا اگر شخصی مغازه اش را طی قراردادی به مدت دو سال اجاره دهد و پس از انقضای مدت دو سال با توجه به تذکر مالک تخلیه نکند، مالک می بایست با مراجعه به مراجع قضایی دادخواستی تحت عنوان تخلیه ید را مطرح کند.

اموال مشاع یعنی شرکا در تمام جزء به جزء آن با هم شریک هستند، بنابراین تصرف هر شریک در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکا می باشد.

حال اگر یکی از شرکا و یا شخص ثالثی در مال مشاعی تصرف نماید، طرح دعوای خلع ید امکان پذیر است. (خلع ید از ملک مشاع)

همچنین در ماده ۴۳ اجرای احکام مدنی (ماده قانونی خلع ید مشاعی) صرحتاً اشاره شده است که:

«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است».

تفاوت خلع ید و خلع ید مشاعی

مال مشاعی مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک می باشد به طوری که هر کدام از مالکین مشاعی از ذره ذره مال، حق دارند.

خلع ید مشاعی زمانی مطرح می گردد که شخصی از مالکین مال مشاعی، به طور غیرقانونی در مال مشاعی که حق همه مالکین مشاعی است، تصرف نماید و مالک مشاعی دیگر با ارائه دادخواست خلع ید مشاعی به مرجع قضایی، می تواند به حق خود برسد.

شرایط و ارکان تشکیل ‌دهنده دعوای خلع ید، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه است. خواهان باید دلایل مالکیت خود (سند مالکیت) را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوای خلع ید مشاعی، حکم دعوای خلع ید مشاعی را صادر کند.

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. این ماده (ماده قانونی خلع ید) خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند.

همچنین بر اساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی از ملک مشاعی صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

وکیل خلع ید در بندرعباس

وکیل خلع ید در بندرعباس

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی به شرح زیر می باشد:

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

۱_ تفاوت در مفهوم

دعوای خلع ید ادعای مالک قانونی و مشروع مال (اعم از منقول و غیرمنقول) است مبنی بر این که خوانده به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات وی را خواستار می شود.

امّا دعوای رفع تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول (اعم از مشروع یا نامشروع و اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد) است مبنی بر اینکه خوانده جدیداً به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق وی را خواستار می شود.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۳ نکته در این راستا وجود دارد:

اول: دعوای خلع ید، دعوایی ماهوی و مبتنی بر مالکیت است. یعنی اینکه خواهان به استناد مالکیت خود نسبت به مال (ولو اینکه عملاً متصرف مال نباشد)، خواستار قطع تصرف شخص غیرمالک می شود.

امّا دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوایی شکلی و مبتنی بر سابقه تصرف است. یعنی اینکه خواهان به استناد سبق تصرف خود در مال (ولو اینکه این سابقه تصرف همراه با مالکیت او نباشد)، خواستار قطع تصرفات متصرف لاحق می شود.

دوم: مالکیت با وصف مشروعیت محقق می شود و بدون آن قابل ترتیب اثر و شناسایی نیست. ولی سبق تصرف هم به صورت مشروع و هم نامشروع، قابل ترتیب اثر در دعوای رفع تصرف عدوانی است.

سوم: دعوای خلع ید هم نسبت به مال منقول و هم مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای رفع تصرف عدوانی صرفاً نسبت به مال غیرمنقول مطرح می شود.

۲_ تفاوت در عناصر شاکله

دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی هر دو دارای دو رکن هستند که باید توسط خواهان اثبات و توسط قاضی احراز شود.

ارکان دعوای خلع ید عبارتند از:

  • اثبات مالکیت خواهان
  • اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده
وکیل خلع ید در بندرعباس

وکیل خلع ید در بندرعباس

پایان مقاله وکیل خلع ید در بندرعباس
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار ۱۰۰% بیرونی

ماده۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ……………. به نمایندگی از طرف سازمان …………….. به نشانی …………….. که در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود از یک طرف و …………….. نام پدر:………………… به شماره شناسنامه:……………… صادره از:……………… به نشانی:………………… تلفن:………………. که در این قرارداد به اختصار «مجری طرح» نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

تبصره۱: انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره …………….. و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می‌شود.

ماده۲: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از:

ماده۳: اسناد و مدارک قرارداد

۱-قرارداد شماره……………. مورخ …………….. مابین ……………… و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (قرارداد اصلی)

۲-(پیوست)

ماده۴: نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده ……………. نام …………….. پدر:…………….. به شماره شناسنامه: ………………. صادره از: ……………… به نشانی: …………….

تلفن: ……………… می‌باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می‌تواند عنداللزوم مسولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تایید گزارش ، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده ۵: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد …………….. ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می‌گردد.

ماده ۶: مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

مراحل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد …………… می‌باشد.

ماده ۷: مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش‌بینی شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ ……………. ریال به حروف (…………………) می‌باشد که در صورت تایید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان بندی توسط ناظر طرح و تایید سازمان و تایید کارفرمای قرارداد اصلی مذکور در ماده ۳ این قرارداد (………………) و متناظر ومتناسب با پرداختهای کارفرمای قرارداد فوق الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: به تشخیص سازمان در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سازمان جهت بررسی تسویه حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما (……………) و کمیته تخصصی سازمان خواهد بود.

ماده ۸: سایر تعهدات مجری

۱-۸ مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره ………….. مورخ ……………. (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آنها را طبق قرارداد حاضر تعهد می‌نماید.

۲-۸ مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کاربردن بهترین روشها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

۳-۸ مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل دستاوردهای علمی-پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم افزاری به سازمان ارائه شود.

۴-۸ مجری طرح مسوؤل و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

۵-۸ مجری طرح مکلف است از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیردولتی بدون اطلاع و تائید سازمان خودداری نماید.

۶-۸ مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می‌شود. مسؤول جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح محسوب می‌شود. مسوؤل جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می‌باشد و موظف است کسر کسور قانونی ( از قبیل بیمه، مالیات و غیره ) را رعایتنماید و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

۷-۸ تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

۸-۸ احداث، خرید و اجاره ساختمان، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

۹-۸ هرگونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می‌باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سازمان وصول گردد از مبلغ کسر خواهد شد.

ماده۹: ضمانت

یک فقره چک به مبلغ …………. ریال از مجری طرح به میزان پیش پرداخت به عنوان تضمین اخذ می‌گردد که پس از خاتمه قرارداد و تایید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تایید سازمان و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می‌شود.

ماده ۱۰:

این طرح هیچ گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سازمان ایجاد نمی‌کند.

تبصره۳: هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره ………….. مورخ …………..

(قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود.

ماده۱۱: عوامل پیش بینی نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه‌ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تایید ناظر رسیده باشد لکن سازمان می‌تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تاخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

ماده۱۲: حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان ان را از طریق مذاکره حل و فصل نمود در جلسه‌ای متشکل از معاونت تحقیق و فناوری یا نماینده او ، ناظر طرح و مجری طرح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند اختلافات را حل کنند، موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل می‌گردد.مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده۱۳: موارد فسخ

الف- در صورتی که در طول قرارداد برای سازمان محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحوه اشاعه و وکالتا اعم از جزئی یا کلی ، در این صورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورتی فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده۳، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

ماده۱۴:

این قرارداد بر اساس مصوبه کمیته تخصصی…………… مورخ ……………. در ۱۴ ماده و ۳ تبصره و یک پیوست در یک صفحه و ۵ نسخه با حکم واحد تنظیم گردیده که یک نسخه برای مجری و مابقی برای سازمان می باشد.

معاون سازمان * مجری طرح

 

قرارداد تالیف و چاپ کتاب

 

بین خانم / آقای …………… فرزند ……………….. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………….. متولد ……………… ساکن ……………… و خانم / آقای ………………… فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از ………………. متولد ………………. ساکن ………………. که ذیلا به ترتیب مولف و نشر نامیده می‌شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می‌گردد:

ماده۱- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار کتاب می‌باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

ماده۲-تیثراژ:

چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………. نسخه می‌باشد.

ماده۳- حق التالیف:

ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل …………….. درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای  ……………… نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:

الف- مبلغ ……………. ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب-نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

پ-بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.

تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.

ماده۴-چاپهای بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا بتوسط دیگری ندارد.

ماده۵- مولف متعهد می‌گردد در هر تجدید چاپ ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگئنه تغییرات را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعد مورد تجدیدنظر قرار دهد.

ماده۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده۷- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید.همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده ۷ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.

ماده۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم / آقای ………….. به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع می‌باشد.

ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۱۲- این قرارداد در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.

امضای مولف * امضای ناشر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408