وکیل خلع ید در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل خلع ید در اصفهان

وکیل خلع ید در اصفهان

بهترین وکیل خلع ید در اصفهان

خلع ید به لحاظ حقوقی، نام دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

وقتی فردی مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کند، مالک مال غیرمنقول مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و کسی که مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کرده، مکلف به تحویل مال به صاحب آن است و اگر این مال به نحوی تلف شده باشد، مکلّف به پرداخت قیمت یا مثل آن خواهد بود؛ بنابراین، دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول به وجود می‌آید. اصلی در قانون وجود دارد که به صاحب مال حق می‌دهد که اگر آن مال نزد هرکس بود به او مراجعه کند که به آن اصل تعقیب می‌گویند. بنابراین، برای این‌که صاحب‌مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید را مطرح کند.

وکیل خلع ید در اصفهان

وکیل خلع ید در اصفهان

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید

اصل بر این است که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح شود، ولی مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهان باید به دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه است، مراجعه کند. مثلاً در صورتی‌که آپارتمانی در کرج واقع شده باشد، هرچند خوانده مقیم کرج نباشد، دعوای خلع ید باید در دادگستری کرج مطرح شود، چون آپارتمان در کرج واقع شده است. بدیهی است با توجه به این‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره بر اساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی، همان است که خواهان در دادخواست خود به‌عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیرقابل‌تجدیدنظر خواهد بود.

دعوای خلع ید دعوای مالی یا غیر مالی؟

خواهان باید بداند که دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و مثلاً اگر کسی تقاضای خلع ید آپارتمانی را بکند، باید آن را تقویم نماید و میزان آن به عهده خود خواهان است؛ یعنی باید یک قیمتی معین کند. مثلاً به هنگام تنظیم دادخواست در خواسته می‌نویسد: «خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مُقَوَّم (قیمت‌شده) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان». اگرچه آپارتمان ممکن است واقعاً ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ولی قانون‌گذار تقویم را به عهده خواهان گذاشته است.

وکیل خلع ید در اصفهان

وکیل خلع ید در اصفهان

هزینه‌ی دادرسی در دعوای خلع ید

تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. درنتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد، زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده باشد. از این ‌روی، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.

درصورتی‌که شخصی بدونِ داشتنِ حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است، اظهار می‌نماید بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده (متصرف) است. بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست، چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.

باید خاطر نشان کرد که اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی (قولنامه) ارائه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم (قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دعوای اثبات مالکیت

در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد. اگر هم در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته‌ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید. دادگاه حقوقی هم در صورتی وجود دلایل و مستندات کافی خواهان، مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند و مسلم بداند، حکم به ثابت شدن مالکیت او صادر می‌نماید.

وکیل خلع ید در اصفهان

وکیل خلع ید در اصفهان

پایان مقاله وکیل خلع ید در اصفهان
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قراداد فروش پالت

این قرارداد بین شرکت ………….. به نشانی …………….. به شماره تلفن …………………. و به نمایندگی آقای …………… که اختصارا در این قرارداد خریدار نامیده میشود از یکطرف و آقای …………….. فرزند ……………. به نشانی …………….. که اختصارا” در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر به شرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

عبارتست از فروش تعداد ……………….. عدد (…………….) پالت چوبی به ابعاد ……………….. سانتیمتر و ………………. عدد —) پالت چوبی به ابعاد ………………. سانتيمتر

تبصرہ: خریدار مختار است بر حسب مورد نسبت به افزایش یا کاهش …% (……………………. در صد) از تعداد موضوع قرارداد به صورت یک جانبه اقدام نماید.

ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت چهار ماه شمسی تعیین میگردد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

ارزش هر عدد پالت چوبی به ابعاد …….. * …… مبلغ ……ریال (ریال) و ارزش هر عدد پالت چوبی به ابعاد …… * …………. مبلغ ……………(……………….. ریال) تعیین می گردد که با احتساب تعداد مندرج در ماده ۱ قرارداد مبلغ کل قرارداد ………….. ریال (…………………… ریال) میباشد.

۱-۳ به منظور تامین بخشی از هزینه های تهیه مواد و ملزومات تولید پالت خریداری …… ٪ مبلغ کل قراداد به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت و به همان میزان چک تضمین اخذ خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات فروشنده :

۱-۴ فروشنده موظف است بر مبنای سفارش اعلام شده از طرف خریدار حداکثر ظرف …… ساعت نیازمندی خریدار را تامین نماید و جهت تحقق این امر بایستی ذخیره انبار لازم را همواره در اختیار داشته باشد.

۲-۴ فروشنده موظف است قبل از تحویل محموله، تأیید مرغوبیت کالا از مدیر مهندسی کیفیت خریدار اخذ نماید.

۳-۴ فروشنده موظف است فاکتور تحویل هر محموله را ظرف مدت …… ساعت پس از تحویل به مدیریت امور خریدار تحویل نماید.

۴-۴ مسئولیت حمل پالت تا درب کارخانه رامو و هزینه مربوطه به عهده فروشنده می باشد.

ماده ۵- تعهدات خریدار :

۱-۵ خریدار موظف است پس از دریافت فاکتور هر محموله حداکثر ظرف مدت …… روز، هزینه مربوطه را پرداخت نماید .

ماده ۶- موارد فورس ماژور

در صورت بروز وقوع حالتی که عرفة” رفع آن از حیطه فروشنده و خریدار وانجام تمام یا بخشی از قرارداد ناممکن گردد، طرفین با توافق نسبت به فسخ یا تغيير در مفاد و شرایط قرارداد اقدام مینمایند و در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت

ماده ۷- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا با استنباط از موارد این قرارداد موضوع اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل میگردد و در صورت عدم حل و فصل موضوع به داوری ارجاع خواهد شد.

این قرارداد در ۷ ماده و یک تبصره و شش بند در دو نسخه و در تاریخ ………………. به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد را داشته و برای طرفین لازم الاجرا می باشد

خریدار * فروشنده

…………………. شرکت

قرارداد حق التدریس

ماده (۱)- زمان اجرای این قرارداد از تاریخ……… لغایت ………… برای مدت ……….. هفته (یک نمیسال) می‌باشد.

ماده (۲)- میزان حق التدریس در دانشگاه‌ها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های منطقه می‌باشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشکده قابل پرداخت است.

تبصره: پرداخت کامل حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال می‌باشد.

ماده (۳)- تعهدات مدرس:

أ-خانم / آقای ………به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه‌ای که از طرف دانشکده تعیین می‌شود برای تدریس درس حضوریافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را در ظرف ………. روز به دانشکده تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس مکلف است با اطلاع قبلی دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشکیل نشده حق التدریس نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات تشکیل نشده با اطلاع دانشکده می‌باشد، و برای این جلسات فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد. در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی برای جبران جلسات تشکیل نشده موسسه می‌تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می‌تواند برای تدریس این جلسات اضافی حق التدریس اضافی مطالبه نماید.

ب- شرکت در جلسات امتحانی که عند الزوم از طرف دانشکده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشکیل می‌شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می‌گردد.

ت- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این ماده را به صورت کلی یا جزئی به غیر واگذار نماید.

ث- مدرس تعهد می‌نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مندرج در آئین‌نامه حق التدریس اساتید مدعو تجاوز ننماید.

ماده (۴) – تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس به صورت عضو هیئت علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچ گونه سمت رسمی دانشگاهی نمی‌باشد.

ماده (۵)- موسسه می‌تواند در صورتی که صلاح بداند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک ماهه فسخ نماید.

ماده (۶)- در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده ۵ فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می‌شود دو برابر وجوهی را که به موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد.

تبصره: تشخیص عذر موجه به عهده‌ی دانشگاه می‌باشد.

مهر و امضای رئیس یا معاون آموزشی دانشکده مهر و امضای مدیر گروه * امضاء مدرس

قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌های پژوهشی

۱- این قرارداد بین آقای / خانم ………… عضو هیئت علمی دانشکده ………….. دانشگاه …………… به نشانی ………….. از یک طرف و آقای / خانم ……………. به نشانی ………….. به عنوان همکار، از طرف دیگر منعقد می‌گردد و بین طرفین و قائم مقام آن‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

۲-موضوع قرارداد: نظر به این که آقای / خانم …………… در دانشگاه …………… دارای …………… ریال اعتبار ویژه پژوهشی است و تا سقف ………….. % وجه مذکور برای هزینه‌های پرسنلی قابل استفاده می‌باشد و با عنایت به این که عضو هیئت علمی در سدد اجرای فعالیت پژوهشی (……………..) است، قرارداد حاضر به منظور استفاده از تمام / قسمتی از هزینه‌ی پرسنلی مذکور منعقد می‌گردد که بر اساس آن آقای / خانم …………. همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی فوق الذکر را می‌پذیرد.

۳-مدت اجرا: مدت اجرای این قرارداد همکاری از تاریخ ………….. تا ………….. به مدت …………… می‌باشد.

۴-آقای / خانم ……………… همکار در اجرای فعالیت پژوهشی مذکور، متعهد است امور مربوط به جمع‌آوری منابع و اطلاعات لازم برای اجرای طرح / تحقیقات میدانی لازم از قبیل نظرسنجی و تکمیل فرم‌های مربوط / و……………. را انجام می‌دهد.

۵-چنانچه برای انجام فعالیت پژوهشی مذکور نیاز به مسافرت باشد، همکار باید آن را انجام داده و عضو هیئت علمی از محل بودجه فعالیت مذکور، در قبال ارائه فاکتور، هزینه‌ی مسافرت را پرداخت می‌نماید.

۶-سایر هزینه‌هایی که به تشخیص عضو هیئت علمی برای اجرای فعالیت مذکور لازم است و توسط همکار تقلب شده است، از محل بودجه مربوطه و با ارائه فاکتور به نامبرده پرداخت خواهد شد.

۷-با توافق طرفین این قرارداد حق الزحمه انجام امور محوله توسط همکار مبلغ …………. ریال تعیین گردید که پس از انجام امور مذکور (به تایید عضو هیئت علمی) به همکار پرداخت می‌گردد. این مبلغ علاوه بر هزینه‌های مذکور در بندهای ۵ و ۶ این قرارداد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408