وکیل جعل در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(جعل)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز

بهترین وکیل جعل در شیراز

ارکان جرم جعل :

ارکان جرم جعل عبارت است از:
۱- رکن مادی:  که یعنی باید آن اعمال و افعال که در تعریف جعل و ذکر مصادیق آن به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می شود.
۲- رکن معنوی : به قصد انجام عمل مجرمانه و آگاهی و هوشیاری در حین انجام جعل تلقی می شود.
۳- رکن قانونی : که در زمانی که قاضی و دادرس در حال رسیدگی با شکایت اشخاص ذینفع و یا گزارش مرجع انتظامی اداری دولتی مواجه می شود باید تشخیص دهد که عمل انجام شده توسط متهم با مواد قانونی مربوط به جعل در قانون مجازات اسلامی باشد.
۴- رکن ضرری: یعنی عمل شخص جاعل باعث ایراد ضرر به شخص یا اشخاص یا جامعه شود.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز

الف- مجازات جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی:

طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب ۱۳۹۲  هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند و یا با علم به جعل و تزویر  از آن اسناد استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ب- جعل و استعمال اسناد مجعول رسمی:

طبق ماده ۵۲۵ ق.م.ا.۱۳۹۲ ، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان و جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره و یا جعل و استفاده از اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی مانند برات قبول شده از طرف بانک یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانک.
طبق ماده ۵۲۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ ، هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل استفاده کند . اگر مفسد و محارب شناخته شود، به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می شود.
جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج را جعل کند یا با علم به جعل بودن استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.
هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود .
هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه و برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال یا ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اگر پزشک تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اگر کسی به جای دیگری در آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها ، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام به خارج یا امتحان داخلی نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستان و غیره در جلسه امتحانات شرکت کند حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی ، به دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز

اقسام دعوای جعل سند
۱- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده ۲۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

۲- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

۳- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز

درخواستی کاربران(پرسش و پاسخ از آقای حنیور)وکیل در شیراز

طرح کیفر خواست شفاهی با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

پاسخ: یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ ماده ی ۸۶ طرح دعوای کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر «کیفر خواست شفاهی» تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله ی دادرسی است.

کیفر خواست شفاهی، در موضوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قابل اعمال است. مقام قضایی در خواست کننده راسا دادستان یا به درخواست بازپرس می باشد شرط اعمال این نوآوری:

الف – شاکی و متهم حاضر باشند

ب – متهم حاضر و شاکی حضور نداشته باشد یا گذشت کرده باشد

ج – تحقیقات مقدماتی کامل باشد

د – موضوع از جرائم ماده ی (۳۰۲) قانون آدک نباشد، مانند سلب حیات، حبس ابد

و .. بعد از طرح شفاهی دعوا، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد در این تسریع رسیدگی، ارکان دادرسی عادلانه مانند حق تعیین وکیل و مهلت سه روزه جهت تدارک دفاع لحاظ شده است و تفهیم حق داشتن وکیل و مهلت دفاع و پاسخ متهم، باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.

اگر متهم درخواست وکیل و مهلت نداشته باشد، دعوا در همان جلسه رسیدگی و رای صادر می شود. اگر ضمن رسیدگی قاضی دادگاه تحقیقات بیشتر را لازم بداند ضمن اخذ تامین مناسب، آنها را  انجام یا تکمیل تحقیقات به دادستان یا ضابطان ارجاع می شود. شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را حداکثر ظرف ۵ روز تقدیم نماید. دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به این دادخواست رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. طرح دعوای کیفری شفاهی بدون کیفر خواست، برای مقامات قضایی اختیاری است.

منظور از روسپیگیری اینترنتی یا شارژی چیست؟

پاسخ: روسپیگری اینترنتی، شارژ می گیرم وب می دهم، با این جمله خود را معرفی می کنند،

من …..هستم ………ساله . شارژ می گیرم، وب ارتباط تصویری) می دهم . ويس (ارتباط صوتی) هم می دهم . بعضی از آنها نیز می گویند: «تست هم می دهم تا مطمئن شوید.» و بعضی هم اهل تست دادن نیستند. روسپیگری که عبارت است از برقراری رابطه ی جنسی با هدف کسب درآمد مادی، دارای قدمتی چند هزار ساله در تاریخ است . اما آنچه امروز وجود آن را نگران کننده تر از قبل می کند، رواج اشکال مختلف روسپیگری به صورت یک صنعت گسترده در کل جهان است.

معمولا در هر عرصه ای که وارد می شویم عده ای کلاهبردار نیز وجود دارند. در اینجا نیز نمونه ای از کلاهبرداری که از طریق شارژ صورت می پذیرد را توضیح می دهیم؛ این افراد که بیشتر آنها پسران جوان و بعضا خلافکاران حرفه ای هستند و بعضا خود را به جای دختر یا زن جا می زنند و صفحه های مجازی را در شبکه های اجتماعی ایجاد می کنند و با درج عکس زن یا دختر نیمه برهنه تقاضای شارژ در قبال نمایش چند دقیقه ای اعلام می کنند و مردان و پسرانی که به علت عدم آگاهی و یا کنجکاوی برای اولین بار گرفتار این چنین افرادی می شوند، بعد از ارسال شارژ با شیوه های گوناگون از قبیل اینکه شارژ ارسال نشده یا مبلغ کمتر از میزان خواسته شده می باشد، پاسخی دریافت نمی کنند.

هر چند از یک نظر مبلغ ۵ هزار تومان برای یک شخص، مبلغ هنگفتی نیست ولی طرف مقابل در طول روز یا ماه با چندین کلاهبرداری این چنینی به مبالغ میلیونی دست پیدا می کند. پس به خاطر چند دقیقه یا نیم ساعت لذت، دارایی و حیثیت خود را به بازی نگیرند. ظاهرا اصلی ترین شکل پرداخت در میان مشتریان روسپیگری، ارسال شارژ تلفنی برای فرد روسپی است. ورود به این فضا خیلی ساده است . آنها با ساختن یک «آی دی» به دنیای چت و یا شبکه های اجتماعی موبایل وارد می شوند، نام و نشانی که می تواند هیچ بویی از واقعیت نبرده باشد، نام و نشان مجازی در دنیای مجازی، دنیایی که آمارها نشان می دهد، ۷۰ درصد حاضرانش را جوانان تشکیل می دهند، ۵۵ درصدشان بین ۱۶ تا ۲۵ سال و ۴۵ درصد هم بالای ۲۵ سال . برای پیدا شدنشان تنها چند دقیقه حضور در اتاق های چت و شبکه های اجتماعی کافی است . اغلب روسپیان اینترنتی، کارشان را فقط در دنیای مجازی انجام می دهند . اما بعضی از آنها هم به صورت حضوری تن فروشی می کنند. وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می کنید، حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می خواهند، کارشان را وقتی آغاز می کنند که شارژ بگیرند .

 

بساط چانه زنی هم اینجا برپاست . بعد از چانه زنی های معمول، رقم می شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار تومانی، نیم ساعت یک شارژ ۵ هزار تومانی، آنها تن فروشی می کنند، بدن خود را به نمایش می گذارند، حرف می زنند و هر کاری که بخواهی می کنند، تا در نهایت از دیدنشان خسته شوی، خسته که شدی می روند سراغ مشتری بعدی به روایت مکرری که در روز بارها صورت می گیرد . بگذریم از اینکه در این بین بعضی دزدهای اینترنتی هم هستند که از این ترفند استفاده می کنند تا فقط شارژ بگیرند و باز بگذریم از آنهایی که شارژ دادنشان دزدی است.

کلیه ی مزایای فعالیت های تحت وب، در مناسبات مجازی روسپیگری اینترنتی نیز به چشم می خورد . برای یک دختر جوان می تواند به صورت کاملا بی نام و نشان و با کمترین احتمال شناسایی اتفاق بیفتد. به پوشیدن لباس فاخر و حضور در مکان های عمومی احتیاجی نیست و در یک اتاق با حداقل امکانات شخصی (اینترنت و ساخت یک آی دی) می تواند انجام شود . حتی متاسفانه برای مشتریان این نوع سرویس ها خصوصا متاهلین و نوجوانان، این بی نام و نشان بودن به عنوان یک مکان امن سهل الوصول و دور از دسترس تلقی شده که در بسیاری از موارد زمینه ساز تقاضاهای بیشتر و ملاقات های حضوری در آینده ای نزدیک چنین روابطی است. یکی از دلایل دیگر پرداختن به این نوع روسپیگری که بیشتر می توان آن را نوعی پورنوگرافی دانست، عدم وجود برخی از پیامدهای رابطه ی جنسی حضوری مانند به مخاطره افتادن سلامت، احتمال از دست دادن آبرو، آسیب های جسمانی و کنترل اجتماعی و انتظامی برای طرفین است که از این منظر، روابط ناسالم و پر خطر کارت شارژی و اینترنتی می تواند به فضای تاسف برانگیزی برای گسترش خود ارضایی جوانان (و البته خود اشتغالی کم دردسر روسپیان) بدل شود . همچنین باید اشاره کرد که در کنار عوامل گسترش فحشای مجازی، نباید وجود دلایل دیرینه ی روسپیگری را از یاد برد.

دلایلی مانند: فقدان روابط محبت آمیز با خانواده، خشونت، فقر، مهاجرت، زاغه نشینی، مشکلات اقتصادی، خانواده های از هم پاشیده و همجواری با سوء استفاده های جنسی دوران کودکی .چرا که اینها تشدید کننده و تقویت کننده ی یکدیگرند .

از سوی دیگر راهکارهایی مانند: فیلترینگ که به سادگی و با روش های مختلف، این روزها توسط جوانان دور زده می شود، نه تنها پاسخ به این مسئله نیست، بلکه تنها پاک کردن صورت مسئله و فرار به جلو است، زیرا این پدیده ماهیتی کاملا روانشناختی دارد و نمی توان با اقدامات سلبی جلوی آن را گرفت. برای مقابله جدی و اساسی با این پدیده شوم، باید از سنین پایین ذهن بچه ها را با مبانی اخلاقی لازم برای حضور در اینترنت آشنا کرد و در هر مرحله رشدی، با ادبیات و شیوه خاص خودشان، آنها را با پیامدها و مضرات ابنگونه ارتباطات در فضای مجازی آشنا نمود

وکیل جعل در شیراز

وکیل جعل در شیراز

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408