وکیل تقسیم ترکه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

بهترین وکیل تقسیم ترکه در شیراز

بسیار دیده شده است که پس از فوت مورث بین خانواده او بر سر تقسیم اموال به جا مانده اختلافاتی به وجود می آید و بسیاری از این اختلافات به دلیل عدم آگاهی اشخاص ازشرایط و مراحل تقسیم ترکه می باشد.

از آنجایی که اولین مرحله جهت انجام امور تقسیم ترکه مشخص شدن اشخاصی است که از ماترک ارث می برند لذا مطابق قانون می بایست عملیات قانونی تحت عنوان انحصار وراثت انجام گیرد که این عملیات حقوقی خود دارای ضوابط و مقررات خاص و انحصاری می باشد و بسیار مهم و ضروری است که این ضواط رعایت گردد تا از تبعات قانونی آن جلوگیری شود. اشخاص که می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت دهند عبارتند از وراث متوفی، هر شخص ذینفع به جز وراث، کسانی که از متوفی طلبکار بوده اند، وصی و اشخاصی که از طرف وراث مالی از ماترک به آنان منتقل شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه انحصار وراثت به نحوی باشد که به ضرر وراث یا ذینع های دیگر صادر شده باشد این اشخاص می توانند از طریق قانونی به آن اعتراض نمایند.

پس از انجام عملیات انحصار وراثت وارد مراحل انجام امور مربوط به تقسیم ترکه می شویم که در ابتدا به مفاهیم کلی در خصوص ماهیت ترکه می پردازیم.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

ترکه :

ترکه ای که وراث به آن حقی دارند عبارت است از دارایی مثبتی که از متوفی باقی مانده است و این دارایی می تواند شامل اموال عینی ، منافع ، بستانکاری ها ، و هرآنچه حقوق مالی متصوره متعلق به متوفی می باشد. و باید توجه داشت بدهی متوفی ارجح بر حقوق وراث می باشد و چنانچه متوفی هر گونه بدهی داشته باشد می بایست در ابتدا این بدهی ها به طلبکاران پرداخت گردد و پس از آن مابقی اموال بین وراث تقسیم گردد و چنانچه هرگونه تقسیمی مغایر با حقوق طلبکاران انجام گردد دارای تبعات حقوقی بوده و نقل و انتقالات ناشی از آن دارای ارزش و اعتبار نخواهد بود لذا حتما می بایست این امور توسط اشخاص مسلط به قوانین مربوطه و در چارچوب قانون صورت پذیرد و بهتر است وراث این امور را به وکیل بسپارند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  جایگاه اقامتگاه در حقوق

در خصوص ترکه چند نکته قابل توجه می باشد که یکی از آنان بحث دیه می باشد به عبارتی چنانچه متوفی حق دریافت دیه نسبت به دیگری داشته باشد این دیه به صورت قهری به ورثه منتقل می گردد و می بایست آن را داخل در دارایی مثبت متوفی حساب نمود.

نکته بعدی این می باشد که پس از فوت متوفی کلیه دیون موجل او حال می گردد به طور مثال چنانچه چک مدت داری از متوفی در دست شخصی وجود داشته باشد از زمان فوت، آن چک حال می گردد.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

مراحل اجرایی تقسیم ترکه

مرجع صالح جهت انجام امور تقسیم ترکه دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در محل آن واقع شده است و صلاحیت رسیدگی و انجام امور مربوطه را دارد.  قابل توجه است که چنانچه وراث متوفایی معلوم نباشد دادگاه جهت انجام مور مربوط به ترکه شخصی را به عنوان مدیر ترکه تعیین می نماید.

مبحث تصفیه ترکه

همانطور که قبلا اشاره شد قبل از تقسیم اموال بین وراث می بایست کلیه دیون طلبکاران از محل ترکه پرداخت گردد  بدین منظور شخصی که به عنوان مدیر تصفیه منصوب می گردد در ابتدا اقدام به تعیین دیون متوفی نموده و این دیون پرداخت می گردد همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که متوفی وصیتی داشته باشد آن وصیت بر اساس قانون در خصوص ماترک اجرا می گردد. هر یک از ورثه یا وصی متوفی می تواند تصفیه ترکه را از دادگاه مربوط تقاضا نماید سپس این عملیات توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت دادگاه انجام می گردد.

تحریر ترکه

مرحله بعد از ادای دیون متوفی بحث تحریر ترکه می باشد که در این مرحله کلیه اموال و دارایی باقی مانده جمع آوری و مشخص می گردد و دارای اصول خاصی می باشد به طور مثال تکلیف اموال ضایع شدنی در این مرحله روشن می گردد تا از تلف شدن این اموال جلوگیری شود.

پس از انجام امور مربوط به تحریر ترکه چنانچه مال مشاعی بین ماترک وجود داشته باشد یا هنوز حق و دینی نسبت به ثالثی در اموال وجود داشته باشد که تعیین و تکلیف نشده باشد به درخواست هر یک از وراث یا هر ذینفعی مهر و موم ترکه انجام می گردد به عبارتی مهر و موم ترکه به منظور حفظ شدن و در امنیت قرار گرفتن ماترک تا زمان تعیین وضعیت مالی و تقسیم ترکه می باشد و پس از انجام امور فوق الذکر مراحل تقسیم بین وراث توسط مدیر تصفیه تحت نظارت دادگاه انجام می گردد.

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

وکیل تقسیم ترکه در شیراز

پایان مقاله وکیل تقسیم ترکه در شیراز 
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد بیع قطعی ملک

فروشنده: نام ………………….. نام خانوادگی …………………. فرزند …………………….. دارای شناسنامه ………………….. صادره از ……………….. به نشانی……………………..

خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ………………. دارای شناسنامه ……………….. صادره از ………………. به نشانی ……………….

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یکباب خانه یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ……………. است.

يكفيغس لن اصل

ل اض

خ ش

ب ه مساحت ………………….. (فتوکپی سند مالکیت شماره …………… که کلیه اوراق آن ممضى به امضای فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط

مورد معامله دارای

آب، با شماره پرونده ……………………..) برق، (با شماره اشتراک …………………..) تلقن، به شماره شماره های …………………….، گاز شهری بهش شماره …………………….. می باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله که جزء مییع است به قرار ذیل است:

کولر ………………. دستگاه – لوستر سقفی ……………………. عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق اضطراری ………………….. – ۵ …………………..

ثمن معامله کلا معادل ……….. ریال می باشد که مبلغ

آن طی چک شماره ……………… مورخ …………….. از حساب جاری ……….بانک

به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل ……………… ریال است به ترتیب و در موعد مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.

شروط و توضیحات:

احصيغه شرعی بیع بين طرفين جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غین (ولو به اعلى درجه) از طرفین به عمل آمد.

۲-به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس ساعت………… صبح روز ……. مورخه ………………. در دفتر خانه شماره ……… تهران واقع در خیابان …………….. شاره …………… طيقه ……………… حاضر شوند.

و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کليه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفترخانه حاضر شود. اند، در حکم عدم حضور خواهد بود.

 

۴-خریدار مکلف است در روز و ساعت معبود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.

۵-تسلیم و تحویل مییع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.

هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ ……………….. ریال بابت جريمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چکها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.

تبصره – انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.

فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.

و در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.

نور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوكاله و غیره بر عهده طرف

مستنکف خواهد بود.

۱۱-در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظيم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود(هر کدام که دیرتر تحقق باید) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………………. ریال به خریدار بپردازد. تعلق این وجوه تا انجام در مورد فوق الذكر ادامه خواهد یافت ولو اینکه مبلغ آن از کله ثمن فراتر رود. این مبلغ غير از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر شده است.|

این قرارداد که در بردارنده بيع قطعی شرعی و تعهد متباعين به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به مادتين ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰ همان قانون در تاریخ ……………… بين طرفين امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر ……………………. نسخه و هر نسخه شامل ………………… و با اعتبار واحد است.

امضای فروشنده * امضای خریدار

قرارداد و قولنامه انتقال ملک

فروشنده:

۰۱

خریدار:

مورد معامله: …….

قیمت: مبلغ ………………… ریال رایج که مبلغ ……………………. ریال از آن طی چک شماره …………….. عهده بانک ……………………. شعبه ………………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:

۱- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ……. ماه ……. سال یکهزار و سیصد و ……. شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره …………… واقع در …………….. به نشانی:

در تاریخ مزبور می باشند.

۲- تخليه و تحویل مورد معامله در تاریخ ……………… ماه………………. شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قيد و قيض تخليه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخليه و تحویل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ ……………….. ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خریدار علاوه بر تخليه و تحویل مبیع می باشد.

٣- خریدار حق انتقال این قولنامه را جزيا و یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد. |

۴- در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضا سند رسمی مربوطه و عدم تاديه مابقی ثمن معامله بطور نقد در همان تاریخ، به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کان لم یکن شدن این قولنامه فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حق بدان ندارد.

۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضا سند ذکر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذكر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

۶- ملاک عدم حضور در یک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

۷- تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفتر خانه بعهده طرفین و

۸- در صورت بروز قوه قاهره(فرس ماژور) موثر در تاخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پیان کار یا عدم خلاف و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تاخير آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبيعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا بهمان میزان افزوده خواهد شد.

۹- این قولنامه در ۲ نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظیم و پس از امضا بین طرفین مباده گردیده است.

محل امضای فروشنده * محل امضای خریدار

محل امضای شاهدين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408