وکیل تصادفات در اهواز

وکیل تصادفات در اهواز

وکیل تصادفات در اهواز

بهترین وکیل تصادفات در اهواز

شمار زیادی از تلفات بدنی امروزه نتیجه تصادفات رانندگی است . آمار تصادفات رانندگی هر روز رو به افزایش است . این امر نتیجه دو سوی بی احتیاطی و غفلتی است که هم رانندگان و هم عابران پیاده در عبور و مرور دارند . البته حتی اگر همه هم قوانین و مقررات را رعایت کنند باز هم نمی شود مانع از وقوع تصادفات رانندگی شد . تصادفات رانندگی صدمات مختلفی به افراد وارد می کنند : یا تصادفات رانندگی منجر به فوت می شوند یا تصادفات رانندگی منجر به تلفات بدنی می شوند و در بهترین حالت صرفا تصادف رانندگی منجر به خسارت می شود . در این مقاله به بررسی نحوه رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به جرح و مجازات تصادف رانندگی منجر به جرح می پدازیم .

نحوه رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به جرح

همه ما صحنه های از تصادفات رانندگی را دیده و شاهد تلفات بدنی ای که به افراد وارد شده است بوده ایم . وقتی یک تصادف منجر به جرح می شود ، افسر راهنمایی رانندگی در صحنه حاضر می شود و اقدام به کشیدن کوروکی می کند و از نحوه وقوع تصادف گزارش تهیه می کند . در این حین باید اقدامات لازم برای انتقال مصدومان به بیمارستان صورت بگیرد . افسر بعد از آن دستور می دهد تا خودروها توقیف شوند . طرفین بعد از طی این مراحل می توانند به دادسرای عمومی و انقلاب بروند و مراحل لازم را برای ترخیص خودرو و مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت خسارت را طی کنند . بعد از تشکیل پرونده در داسرا و ارائه مدارک لازم و صدور قرار جلب دادرس ، پرونده به دادگاه کیفری ۲ فرستاده می شود تا دادگاه درباره پرونده حکم صادر کند .

وکیل تصادفات در اهواز

وکیل تصادفات در اهواز

مجازات تصادف رانندگی منجر به جرح

مجازات تصادف رانندگی منجر به تلفات بدنی در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است . طبق این ماده هر گاه بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود ، مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، محکوم می شود .
اگر این صدمه بدنی به نحوی باشد که موجب یک مرض غیر قابل علاج بشود ، یا باعث از بین رفتن یکی از حواس ، از کار افتادن عضوی از بدن که وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد و یا منجر به تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مجازات مرتکب حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، خواهد بود .
علاوه بر این اگر صدمه بدنی باعث نقص یا ضعف دائمی یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بشود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، محکوم می شود .
در تمام موارد بالا ، مجازات تصادف رانندگی منجر به صدمه بدنی در صورتی که :

راننده مست باشد ،

یا گواهینامه نداشته باشد ،

یا با علم به اینکه خودرو عیب دارد آن را به کار انداخته باشد ،

یا با سرعت زیاد رانندگی کرده باشد ،

یا مراعات لازم در محل هایی که برای عبور عابر پیاده است نکرده باشد ،

و یا از محل های ممنوع عبور کرده باشد ،

به بیش از دو سوم مجازات تصادف رانندگی منجر به صدمه بدنی محکوم می شود . علاوه بر این دادگاه می تواند مرتکب را برای مدت ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .

البته مجازات حبس در این قانون بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در صورت صلاح دید قاضی می تواند به جزای نقدی تبدیل می شود

وکیل تصادفات در اهواز

وکیل تصادفات در اهواز

پایان مقاله وکیل تصادفات در اهواز
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد مشارکت مدنی

این قرارداد بین امضاکنندگان زیر

الف) بانک ………………….. شعبه …………. به نشانی

ب) آقای / خانم / شرکت ………….. فرزند …………….. به شناسنامه شماره ……………… صادره …………….. به نشانی …………….. ثبت شده ذیل شماره ………………. اداره ثبت شرکتهای …………….. با امضای …………….. به نشانی ……………. به عنوان «شریک» از طرف دیگر که در این قرارداد «شریک»  نامیده می شود

ج) آقای / خانم – آقایان / خانمها …………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند، در تاریخ ………….. منعقد گردید.

ماده۱- سرمایه شرکت مبلغ ………………ریال است. سهم بانک از سرمایه مزبور مبلغ ……………… ریال و سهم شرکت مبلغ ………………… ریال می باشد و طرفین توافق نمودند که مبلغ …………….. ریال از سرمایه را به نسبت سهم الشرکه نقدا و بقیه را به دفعات به نسبت سهم الشرکه خود همزمان به حساب مشترک شماره ………………. که به نام بانک و شریک نزد شعبه یاد شده افتتاح شده است واریز نمایند. شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده ۷ منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ این قرارداد برساند. چنانچه شریک در طول اجرای این قرارداد تقاضای افزایش سرمایه مشارکت را بنماید و پیشنهادات وی در این خصوص قابل قبول تشخیص داده شود سرمایه در حد لزوم طبق شرایط این قرارداد افزایش خواهد یافت.

ماده ۲- موضوع مشارکت عبارتست از وارد کردن و فروش …………………. با مشخصات کلی زیر از کشور ………………….. طبق مشخصات مندرج در پیشنهاد فروش (افر) شماره ………………… مورخ ……………… واصله از نام فروشنده خارجی) ……………….. که رونوشت آن به ضميمه و جز لاینفک این قرارداد می باشد تطبیق می نماید.

– نوع کالا

– تعرفه کالا

– مقدار کالا

– تعداد کالا

– نوع حمل کالا

– مبدا کالا

مبلغ به ارز ……………… معادل ………………..ریال پایه محاسبه قیمت.

ماده۳- مدت این قرارداد ……………روز / ماه تعیین گردید و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد کرد ظرف مدت مذکور هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت مدنی موضوع این قرارداد را انجام دهد و اقدامات شریک در اجرای این قرارداد بایستی طوری تنظیم شده و صورت گیرد که وارد کردن کالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتیبی انجام شود که تا قبل از انقضای قرارداد اصل سرمایه و سود حاصله به بانک پرداخت شود.

ماده ۴ – اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک می باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود و مدیریت شریک تبرعا و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- برای حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت بانک یا مفاد این قرارداد بانک حق دارد به هر طریق و نحوه ای که مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجرای این موضوع شریک قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار بانک قرار دهد و هر گونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت بانک را فراهم آورد.

تبصره- شریک بایستی در اداره شرکت قوانین و مقررات و نظلمات و همچنین شرایط این قرارداد و نیز متعارف و مقتضیات اداره امور شرکت را رعایت نماید و در صورتی که بانک در اعمال نظارت خود دستوراتی به شریک بدهد، شریک بایستی به آن ترتیب اثر دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۶- شریک قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد:

الف- از فروش نسیه خودداری نماید.

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع مشارکت نظر بانک را جلب نماید.

ج- در مواردی که برای فروش کالای موضوع مشارکت قرارداد جداگانه ای تنظیم می گردد قرارداد مزبور را قبلا به تصویب بانک برساند.

د- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به فروش کالای مورد مشارکت را به بانک تسلیم نماید.

ه- محل کار خود را که نشانی آن ………………. می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد.

و- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مشارکت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگهداری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد.

ز- به اجرای مشارکت موضوع این قرارداد شخصا مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید.

ح- در مواردی که وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و با اسناد به صورت وصولی ارسال شود به محض آنکه مراتب به وی ابلاغ گردید ظرف مدت معینی که از طرف بانک اعلام می شود نظر کتبی خود را مبنی بر قبول یا عدم قبول اسناد به بانک اطلاع دهد و در غیر اینصورت شریک به بانک ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل داد تا بانک بدون قيول هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول یا عدم قبول اسناد راسا تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ط- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را رعایت نماید.

ماده ۷- شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده ۲ این قرارداد به مصارف زیر برساند:

الف – خرید کالا

ب- هزینه بیمه (حق بيمه)

ج- هزینه حمل و نقل

د- هزينه انبار داردی

٥- هزینه های بانکی

و حقوق گمرکی

ز- سود بازرگانی

ح- حق ثبت سفارش

ماده ۸- شریک قبول و تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مشارکت موضوع این قرارداد را به استثنای هزینه های مذکور در ماده ۷ از مال خود پرداخت نماید و جمع مبالغ مربوط به هزینه های احتمالی را به بانک صلح نمود مضافا شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت کلیه موارد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده ۹-

الف – شریک می تواند بر حسب نیاز یکجا یا بتدریج در مقابل تسليم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از حساب باد شده جهت پرداخت بابت سایر هزینه های تعیین شده در ماده ۷ این قرارداد برداشت نماید.

ب- شریک ضمن عقد مصالحه موضوع ماده۸ این قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجه اسناد واصله از کارگزار بایت خرید کالا و نیز مبالغ مربوط به هزینه های بیمه و هزینه بانکی را راسا یکجا با عند الاقتضا به تدریج از حساب …………… مشترک شماره ………………….. به نام (شریک و بانک) برداشت و به مصارف مزبور برساند.

ماده ۱۰- شریک قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از ورود تا زمان فروش نزد بیمه گرد مورد قبول بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می نماید بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم نماید و در صورت تخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر کالا خواهد بود.

ماده ۱۱- شریک متعهد گردید به محض وصول استاد، به بانک و اعلام آن از طرف بانک به شریک حداکثر ظرف مدتی که از طرف بانک تعیین خواهد شد کالای مورد مشارکت را از گمرک ترخیص و در صورت لزوم تحت نظر بانک و نسبت به حمل کالا تا انبار مورد توافق بانک اقدام نماید.

کالا و حمل و فروش آن طبق شرایط

ماده ۱۲- چنانچه شریک از تعهدی که به موجب ماده ۱۱ این قرارداد تعيين گردیده است تخلف نماید بانک با استفاده از وکالتی که از شریک در اختیار دارد و منضم به این قرارداد می باشد نسبت به ترخیص این قرارداد راسا اقدام نماید. بانک حق دارد هزینه های موضوع این ماده را از حساب مشترک شماره ………………. برداشت و پرداخت نماید

ماده۱۳ – قیمت فروش کالای وارداتی موضوع این قرارداد بر اساس قیمت تمام شده (با توجه به نوسانات قیمت ارز) به اضافه سود تعیین شده، طبق مقررات ذیل خواهد بود.

ماده ۱۴- شریک قبول نمود که بانک کلیه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتی بابت حاصل فروش کالای صادر شده را پس از برداشت از حساب کارگزار راسا به حساب مشترک مشارکت واریز نماید والا مبلغی طبق فرمول : (۶+ نرخ سود متعلقه ) * تعداد روز * اصل بدهی / ۳۶۰*۱۰۰ از تاریخ فروش تا تاریخ وصول علاوه بر حصه بانک بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و بانک حق دارد معادل حاصل فرمول مذکور را از محل وثیقه و یا سایر اموال شریک یا حساب مشترک وسایر حسابهای شریک استیفا نماید. اخذ مبلغ مذکور در این ماده مانع از تعقيب عمليات قانونی و اجرایی نخواهد بود. مفاد این ماده در صورت تحقق شق ۲ بند ب ماده ۱۶ این قرارداد رعایت می شود و مورد قبول شریک قرار گرفت.

ماده ۱۵- شریک قبول و تعهد نمود کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصرا از طریق بانک انجام دهد و کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترک واریز نماید.

ماده ۱۶ –

الف- در پایان مدت قرارداد پس از وضع کلیه هزینه های مشارکت مانده حساب مشترک مشارکت نموده ………………… پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکا نشان دهنده سود مشترک می باشد و سود مذکور به نسبت ……………… درصد سهم بانک و ………………… درصد سهم شریک بین شریک و بانک تقسیم خواهد شد و بانک وکیل بلاعزل شریک و وصی بعد از فوت اوست که حساب مشترک مشارکت را تصفیه کرده و پس از تعیین مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمایه و سود متعلقه به شریک را به وی پرداخت نماید

ب- در صورت فسخ قرارداد با انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

اولا: در صورتیکه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در بند الف این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد.

ثانيا: در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد بانک حق دارد حصه شریک را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و با پرداخت وجه آن را تملک نماید و در صورت عدم تمایل بانک به تملک حصه مشاعی شریک حداکثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا أنقضا مدت به شریک اطلاع خواهد داد در این صورت شریک متعهد است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اعلام بانک کالای موجود را (اعم از حصه خود و بانک) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترک مشارکت واریز نماید. در صورت تخلف از این شرط کالای موجود تماما متعلق به بانک بوده و بانک متقابلا کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و اصل و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهی دین مسلم شریک است که بانک می تواند از محل وثایق قرارداد و یا هر گونه حساب های دیگر شریک استیفا و برداشت نماید.

تبصره- در اجرای مفاد این ماده بانک وکیل بالاعزل و وصی بعد از فوت شریک می باشد.

ماده۱۷ – در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفا هر گونه تعهدات وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک حق دارد حساب مشترک مشارکت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود، سود، خسارات و زیانهای حاصله و یا هر گونه مبالغ دیگری را که نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد برداشت نماید و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شریک بانک در اعمال اختیارات اخير الذكر وصی او می باشد.

ماده۱۸- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت مدنی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۹ – شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت ملخی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده ۲۰- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد ( اعم از سهم الشرکه، سود متعلقه، زیان وارده و سایر هزینه ها) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده ۱ ۲- چنانچه در اثر اقدامات شریک (اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده یا نشده باشد) تمام یا قسمتی از مال الشرکه تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیل خسارتی متوجه اصل سرمایه گردد شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غير قابل رجوع به بانک اختیار داد زیانهای موضوع این ماده را راسا از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک و سایر حسابهای وی برداشت نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارات وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۲۲- در صورت فوت شریک بانک وصی او می باشد که کالای موضوع این قرارداد را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید.

ماده ۲۳- در صورتی که شریک از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه ها و صورت حسابهای شریک و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارایه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک عندالاقتضا قرارداد را فسخ و در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و شریک تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد والا بانک از طریق صدور اجرایی کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.

– بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود

ماده۲۴- در صورتی که در نتیجه تخلفات شریک در اجرای هر یک از مفاد مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که شریک با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح بداند اقدام نماید.

ماده ۲۵- شریک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم أمين و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بایت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بانک اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۲۶- بانک و شریک قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………… مورخ ………………… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………………. شهرستان ……………. می باشد و لذا در صورتی که شریک از

ماید، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرف برای وصولماده ۲۷- کلیه وكالتهای تفویض شده شریک به بانک تا تصفیه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۸- در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف شریک وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.

ماده ۲۹- شریک متعهد و ملتزم گردید موضوع مشارکت را به هزینه خود در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزی، صاعقه، تخریب، سیل و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزدیکی از شرکتهای بیمه مورد قبول باک بنام و به سود بانک و به رقم تعیین شده در بیمه نامه بیمه نماید، در غیر اینصورت بانک حق دارد موضوع مشارکت را وکالتا، از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب شریک منظور نماید، وکالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوی شریک به بانک تفويض شده و تا انقضای قرارداد مشارکت مدنی و تسویه کامل بدهی و فک این سند به قوت خود باقی است

ماده ۳۰- حاضر شد / حاضر شدند، آقا / آقایان، خانم / خانمها

(مشخصات و آدرس کامل قید گردد) و بعد الحضور ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکا، منفردا و متضامنا قبول و تعهد نمود/ نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفا هر یک از این تعهدات بانک حق و اختیار کامل خواهد داشت از هر طریقی نسبت به استيفا مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۳۱- اقامتگاه شریک از نظر ابلاغ هر گونه نام و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از اینرو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده ۳۲- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و درباره طرفین لازم الاجرا می باشد.

محل امضا نماینده مجاز بانک * محل امضا شریک

محل امضا کلیه ضامنين / متعهدین

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408