وکیل بانکی

به نوشته دادسرایار :

 وکیل بانکی کشور میگوید

معرفی دعاوی بانکی و نمونه دادخواست

معرفی دعاوی بانکی : در عالم واقع دعاوی متعددی از سوی بانک ها علیه مشتریان و عکس آن اتفاق می افتد.

ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به صورت خلاصه شیوه های طرح  و دفاع از هر دعوا را به صورت اختصاری توضیح دهیم .

 دعاوی بانک علیه مشتریان

الف ) دعوای مطالبه طلب از سوی بانک :این دعوا در صورتی مطرح میشود که وثایق و تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند در این صورت بانک میتواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید.این دعوا در دادگاه عموم حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح میشود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳ درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید . البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب خواسته های تبعی از جمله خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید میشود.

ب )دعوای مطالبه ارز خارجی : در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز بابت گشایش اعتبار داده یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرار داد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید . این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرار داد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد .

ج ) تقاضای اجراییه از اجرای ثبت : نظر به اینکه اصولا تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم میشود و از سوی دیگر حتی قرارداد های عادی فی مابین مشتری و بانک  نیز در حکم اسناد لازم الاجر می باشد .بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخد دستور اجرا و مزایده مال وثیقه ای می کند.دفترخانه تنظیم کننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرای مصوب ۱۳۸۷نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر میکند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه

به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت میپذیرد. بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده می شود.

د) دعوای مطالبه سفته یا چک: معمولا بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸۳/۲۳– ۱۳۸۵قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادر کننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می شود. این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل /۵۳درصد خواسته (وجه چک یا سفته) که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.

بیشتر بخوانید: وکیل تغییر کاربری بیرجند

 دعاوی مشتری علیه بانک و مطالبه اجرت المثل

الف) دعوای فک رهن: این دعوا زمانی مطرح می شود که با وجود بازپرداخت وام از سوی مشتری بانک به دلایل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسارت مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنی استنکاف می کند در این صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی سمت یا ذی حق در طرح دعوا می باشد می توانند دادخواست فک رهن و مطالبه اجرت المثل ایام عدم فک رهن را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول با پرداخت هزینه دعاوی مالی و مقوم نمودن خواسته دعوا دویست و یک میلیون ریال تقدیم نماید.

ب) دعوای الزام به ارائه مفاصای وام: این دعوا زمانی مطرح می شود که مشتری معتقد است حساب های بانکی برای محاسبه وام و سود آن مطابق قوانین و مقررات بانکی نبوده یا متضمن اشتباه می باشد و بانک نیز حاضر به ارائه اسناد و مدارک در این خصوص نیست. لاجرم مشتری برای مشخص شدن میزان وام و سود آن و همچنین میزان مبلغ پرداختی دست به دامان محاکم قضایی می شود. | این دعوا غیر مالی بوده و در ایجاد دعوا ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی حساب های مشتری با بانک از محاکم قضایی تقاضا می شود و هزینه های دادرسی آن بین ۸۰ تا۱۰۰هزار تومان می باشد و این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک خوانده طرح می شود.

ج ) دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد: این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح می شود که بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانه ای از مرداد این اسناد امانی شانه خالی می کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضمین وام یا هر نوع قرارداد دیگری مطرح می شود و خواهان باید هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی برای آن پرداخت کند.

د) دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی: این دعوا زمانی مطرح می شود که به هر دلیل قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت مشتری می توانند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده بانک مراجعه و دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید. این دعوای مالی محسوب و خواسته آن به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ریال مقوم خواهد شد و هزینه دادرسی معادله ۵/۳ درصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برای به جریان انداختن دادخواست اخذ خواهد شد.

نمونه دادخواست بانکی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت –خیابان –کوچه-پلاک-کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع صدور حکم برحکومیت خوانده به استرداد وجوه اضافی از بابت بازپرداخت وام با جلب نظر کارشناسی فعلا مقوم دیویست میلیون و صدهزار ریال به انضمام تمامی هزینه های قانونی
دلایل و منضمات ۱ قرارداد رهنی  ۲ اجراییه ۳ دستورالعمل ۴ فیش های برداشت ۵ دادنامه های قبلی  اعسار
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی  
سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند

۱موکل به موجب قرارداد جعاله به شماره ۵/۳۶۹۰۵۵۸/۲ به تاریخ ۱۸/۲/۸۲ درخواست گشایش اعتبار  عرضی برای مورخ ۲۳/۹/۸۵ مینماید و براساس این قرارداد مبلغ ۷۹۴۶۸۲ فرانک یا معادل ریالی ۹۹۰/۰۷۷/۱۱۵/۶ اعتبار به شرکت اختصاص می یابد . ۲ براساس ماده ۲ قرارداد و مقررات بانکی و پولی و مصوبات شورای عالی پولی و اعتبار بانک مرکزی پرداخت الباقی مبلغ به ریال معادل روز اخذ اعتبار بوده که در همین جهت بدوا شرکت مبلغ ۲۱۵/۰۲۰/۲۲۳/۱ ریال را به تصریح ماده ۲ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به بانک خوانده پرداخت می نماید. ۳ الباقی معادل ریالی مبلغ نیز مقرر میشود بر اساسا اختیارات مندرج در قرارداد و اذن شرکت با رعایت تمامی ایین نامه ها و بخش نامه های بانک مرکزی و مقررات بنکی و پولی از جمله نرخ سود سالانه و طریق محاسبه اقساط سود واصل وام و همچنین عدم محاسبه سود در سود از حساب جاری به شماره …..شرکت برداشت شود . ۴ متاسفانه بانک خوانده علاوه بر تخلف از مقررات بانکی و پولی در محاسبه وام اعتباری وسود بانک لازم الاتباع می باشد اقدام به اخذ و برداشت مبالغ اضافی از حساب جاری در نوبت های متعدد نموده است و جالب انکه برداشت های اضافه ای نیز اکتفا نکرده و در ناباوری تمام علیه اینجانبان از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر نموده است که اسناد ان پیوست دادخواست میباشد و حتی با مراجعت اینجانب به بانک خوانده از ارائه کامل اسناد برداشتی از حساب های مربوط و ریز محاسبات وام و طریق اخذ سود استنکاف ورزیده است

محل امضاء –مهر-اثرانگشت    
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه…..دادگاه…..رسیدگی فرمایید.

نان و نام خانوادگی ارجاع

     
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت –خیابان –کوچه-پلاک-کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای ابطال مزایده به شماره ……… شعبه…….
دلایل و منضمات ۱ سند مالکیت ۲ قرارداد رهنی ۳ اجراییه ۴کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی  
احتراما به استضحار می رساند :

۱ مطابق سند مالکیت شماره …….اینجانب مالکیت ۶دنگ اپارتمان واقع در ……..در ید مالکانه دارم . جهت کمک به خوانده ردیف دوم اقای ……از بابت اخذ وام وی از بانک …. این سند در رهن بانک در مورخ…. قرار گرفته است ۲ بانک …..به جهت عدم پرداخت وام از سوی وام گیرنده از طریق اجرای ثبت و دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی اقدام به صدور اجراییه و دستور اجرا نموده است و النهایه موضوع سند رهنی را به مبلغ ناچیز کارشناسی از بابت قشمتی از مطالبات برداشت نموده است این در حالی است که هیچ یک از اجراییه یا دستور اجرا به این جانب ابلاغ گردیده و از سوی دیگر نظریه کارشناسی در خصوص مال رهنی و همجنین طریقیه ومحل انجام مزایده از اینجانب مخفی مانده است و از پیگیری ها مشخص شده است که تمامی این اقداماات برای جلوگیری از اطلاع اینجانب از وضیت مال رهنی بوده بنابراین نظر به مواد ۱۲۱-۲۲۱-۵۳۱-۸۳۱ ایین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا باطل بوده است . بنابراین تقاضای ابطلاع مزایده شماره …..و نقل و انتقال حاصل از این مزایده از جمله سند اجرایی شماره ….. به بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال موضوع مزایده مورد استدعاست

 

محل امضاء –مهر-اثرانگشت    
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه…..دادگاه…..رسیدگی فرمایید.

نان و نام خانوادگی ارجاع

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408