وکیل انحصار وراثت در کرمان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در کرمان

وکیل انحصار وراثت در کرمان

بهترین وکیل انحصار وراثت در کرمان

اگر شما گواهی مذکور را اخذ نکنید وراث نمی توانند بفروشند و تقسیم کنند ملک نیز چنین است و ابتدا گواهی حصر وراثت تقاضا می شود و پس از آن با دادن اظهارنامه مالیات بر ارث توسط یکی از ورثه، مالیات پرداخت می شود. بعد از آن هرکدام از ورثه به تنهایی می توانند سهم خود را از ملک ولو با عدم رضایت سایر ورثه انتقال رسمی بدهد. بدیهی است که همه ورثه با هم می توانند کل ملک موروثی را به نام هرکه بخواهند انتقال رسمی بدهند و یا حتی به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و تقاضای سند تفکیکی به قدرالسهم خود کنند مراحل انحصار وراثت خودرو هم مثل ملک است.

در خصوص مراحل انحصار وراثت املاک قولنامه ای هم سئوال می شود. در صورتی که متوفی ملکی فاقد سند رسمی داشته است اگر وراث بخواهند تقسیم کنند و بفروشند به صورت سند عادی (چه در نزد بنگاه یا غیر آن و چه با کد رهگیری و غیر آن) نیازمند گواهی انحصار وراثت هستند تا مشخص شود که ورثه زمان فوت متوفی به صورت قانونی چه کسانی بوده اند. فرض کنید کسی خریدار زمین قولنامه ای باشد او حتماً بایستی مطالبه نسخه ای از گواهی مذکور کند تا مطمئن شود همه ورثه امضاء کرده و فروخته اند.

نکته : هرکس از ورثه که برای اعطای وکالت به دفتر وکالت مراجعه می کند برای گرفتن انحصار ورثه میبایستی در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد.

نمونه دادخواست انحصار وراثت توسط ذی نفع

به استحضار خوانندگان محترم رسید که هر یک از ورثه و همچنین هر ذی نفعی می تواند دادخواست مربوطه را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه قانونی متوفی کند.

فرض کنید مردی فوت کرده است و ورثه او، همسر، مادر و ۲ فرزند پسر و دختر است. اگر عروس خانواده (همسر پسر متوفی) قصد داشته باشد مهریه را به اجرا گذاشته و سهم الارث شوهر را توقیف کند، نیازمند گواهی انحصار وراثت است. بنابراین او ذی نفع این درخواست است.

مثال دیگر، فرض کنید ملکی به صورت قولنامه ای و با مبایعه نامه و دادن وکالت رسمی فروخته شده باشد، حال اگر فروشنده فوت کند، خریدار برای دادن دادخواست به طرفیت وراث برای الزام ایشان به تنظیم سند رسمی ناگزیر به داشتن گواهی پیش گفته است؛ پس او نیز ذی نفع در دادخواست انحصار وراثت فروشنده متوفی خواهد بود.

وکیل انحصار وراثت در کرمان

وکیل انحصار وراثت در کرمان

نمونه دادخواست از طرف ذی نفع:
خواهان: نام نام خانوادگی نام پدر شغل نشانی
سعید کرمانی
خوانده:
خواسته: اخذ گواهی انحصار وراثت مرحوم رضاکرمانی فرزند …………… به عنوان ذی نفع
دلایل و منضمات ۱- مبایعه نامه مورخ ……………..شماره ……. ۲- استعلام در خصوص وراث و گواهی فوت مرحوم رضا عظیمی از اداره ثبت احوال
ریاست محترم شورای حل اختلاف 

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب بر طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۵/۴/۹۹ یک واحد آپارتمان به نشانی ………………………………………………………………………………………….. و پلاک ثبتی ………………………… از مرحوم رضا کرمانی خریداری کرده بودم که متأسفانه ایشان قبل از انتقال رسمی سند فوت شده است و وراث او اقدامی به جهت اخذ گواهی انحصار وراثت انجام نمی دهند و از طرفی تقدیم دادخواست الزام تنظیم سند رسمی، نیازمند گواهی مذکور است؛ لذا به عنوان ذی نفع، صدور گواهی انحصار ورثه مرحوم علیرضا عظیمی فرزند ………………….. به شماره ملی ………………………………………… مورد استدعاست.

 

 

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت چیست؟

منظور از هر دو اصطلاح یکی است و تنها اختلاف در لفظ و عبارت است و گرنه در عمل و رویه قانونی یکی هستند.

ماترک متوفی چیست؟

منظور از ماترک، اموال و حقوقی است که از متوفی باقی مانده است. مانند مال منقول، وجه نقد (سپرده در بانک)، خودرو، و مال غیر منقول مانند زمین، خانه و … و حقوق مثل حق قصاص، شفعه، حق خیار و … طلب متوفی از شخص دیگر هم جزو دارایی و اموال او محسوب می شود و وراث به عنوان قائم مقام قانونی او می توانند مطالبه و اقامه دعوی کنند.

هر شخصی می تواند تا یک سوم اموال (ثلث) را به نفع هر شخص یا اشخاص از ورثه و غیر آن وصیت کند. در فقه و حقوق مالکیت وراث نسبت به ترکه وقتی کامل و مشخص می شود که دیون و وصایای متوفی از کل ترکه خارج شده باشد. به عبارت دیگر پس از کم کردن وصیت درست قانونی و پرداخت بدهی متوفی هر آنچه از اموال متوفی مانده باشد بین وراث تقسیم خواهد شد.

وکیل انحصار وراثت در کرمان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در کرمان
به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه قراردادی قرار میدهیم!

قرارداد حسابرسی مالیاتی

این قرارداد بنا به درخواست شماره …………….مورخ ………………….به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بین شرکت ………………به نشانی ……………….و موسسه حسابرسی……………… به نشانی …………… که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد

۱ – موضوع قرارداد

انجام حسابرسی مالیاتی سال / دوره مالی منتهی به …………………… و ارائه گزارش طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ گردیده است.

۲- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مربوط و استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش طبق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشتمل بر:

۲-۱- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای المر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری

۲ – ۲- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط.

۲-۳- اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که شرکت به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

۲-۴- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین گردیده است

٣- تعهدات شرکت

۱ – ۳ – ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی که در مهلت قانونی تهیه و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شده است

۲ – ۳- شرکت ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و دفاتر (دستی با رایانه ای) مورد نیاز جهت عمليات حسابرسی مالیاتی، حسب درخواست موسسه محل، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان موسسه قرار داده و همکاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد از جمله معرفی نماینده موسسه به اداره مالیاتی مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نیاز) با موسسه به عمل خواهد آورد.

۳ – ۳- ارائه تاییدیه ای توسط مدیریت شرکت درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که توسط موسسه تهیه شده به حسابرس داده می شود.

۴-۳- پرداخت حق الزحمه طبق بند۳-۴ و سایر هزینه های موضوع بند ۲-۴ قرارداد به صورتحساب موسسه.

۴- حق الزحمه

۱ – ۴ – حق الزمه حسابرسی بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، مبلغ ……………….. ریال می باشد

۲ – ۴ – سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراک و اقامت به عهده شرکت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (به جز در مواردی که مستقیما توسط شرکت تامین می شود) در صورتحساب درج خواهد شد

۳ – ۴- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت است:

الف – ۵۰ درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت

ب- ۵۰ درصد مابقی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند ۴-۲ پس از ارائه گزارش حسابرس مالیاتی

۵- سایر موارد

۱ – ۵ – مهلت انجام حسابرسی موضوع این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد و وصول پیش پرداخت موضوع ماده ۴ قرارداد لغایت …………… روز قبل از مهلت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد که حسایرس تعهد می نماید گزارش رسیدگی را قبل از انقضای مهلت مذکور به شرکت تسلیم نماید.

۲ – ۵ – هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طريق ارجاع به هیات داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

۳ – ۵ – اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکانپذیر نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.

۴ – ۵- شرکت از هر پرداخت منحصرا به میزان ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم را کسر خواهد نمود. شرکت به منظور رعایت مفاد قانون مذکور تعهد می نماید که ۵ %مکسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصرا طی یک فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذکر از طرف شرکت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالیات های مستقیم گردد، پرداخت تمامی این گونه جرایم به عهده شرکت می باشد.

۵-۵- این قرارداد در …………….نسخه که هر نسخه آن در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ……………..به امضای طرفین قرارداد رسیده و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

شرکت * موسسه حسابرسی

قرارداد مدیریت پروژه

قرارداد ذیل در مورخه …………………. بین آقای ………………. فرزند …………….به شماره شناسنامه …………….. صادره از: …………….. به نشانی قانونی: …………………. که منبعد کارفرما نامیده میشود و آقای ………….. فرزند: …………….. به شماره شناسنامه …………………… صادره از: …………. که منبعد مدیریت پروژه نامیده میشود بشرح ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد مدیریت و مشاوره فنی، مالی، تدارکاتی و اجرایی پروژه……………………متعلق به آقای ………………….. است ، مشخصات پروژه به شرح زیر است :

۱-عنوان پروژه

۲-شماره پروانه

۳- مالک

۴- نشانی محل احداث پروژه

ماده ۲: شرح خدمات مدیریت پروژه و مراحل آن

۱-پیگیری تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی و سازه .

۲- مدیریت کلیه عملیات اجرائی شامل تجهیز کارگاه، تخریب ساختمان قدیمی (در صورت وجود در ملک یاد شده ) پیاده نمودن نقشه، گودبرداری، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری (شامل تأسيسات، کارهای چوبی، نقاشی، کابینته نصب تجهیزات گرمائی، برودتی، برقی، الکترونیکی و سایر موارد) تا انتهای کار به نحوی که ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد.

۳- مشاوره برای تدارکات کلیه مواد و مصالح مصرفی در پروژه .

۴- بررسی صلاحیت، استعلام، انتخاب، عقد قرارداد، تهیه صورت وضعیت و کنترل فنی پیمانکاران اجرائی به عهده مدیریت پروژه است .

۵-تهیه کلیه گزارشات آماری، جدول زمانبندی گزارشات روزانه فهرست حقوق کلیه کارکنان، فهرست حضور و غیاب و سایر گزارشات به عهده مدیریت پروژه است

ماده۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

۱- مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر (…………………..%) هزینه های اجرائی است. هزینه های اجرائی شامل دستمزدها، مصالح، ابزار و کلیه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذیل است:

  1. هزینه خرید زمین و حق دلالی آن

۲، هزینه پرداخت عوارض شهرداری، انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و مشابه.

۲- مبلغ حق الزحمه مدیریت پروژه خالص است و هیچ گونه کسوراتی مانند مالیات، بیمه و غیره از آن کسر نمی گردد.

۳- در ابتدای هرماه صورت وضعیت مدیریت پروژه طبق بند یک ماده حاضر با توجه به کلیه هزینه ها اعم از قطعي، على الحساب و پیش پرداخت توسط مدیریت پروژه به کارفرما تحویل میگردد، کارفرما ظرف یک هفته به آن رسیدگی و حق الزحمه پیمان مدیریت را پرداخت مینماید.

۴- کارفرما به عنوان پیش پرداخت مبلغ………………در زمان عقد قرارداد به مدیریت پروژه پرداخت مینماید که این مبلغ طی………….. قسط مساوی (تا حداکثر …………… ۷ درصد مبلغ خالص صورت وضعیت از صورت وضعیت مدیریت پروژه کسر میگردد.

۵- هزینه های اجرائی این پروژه به صورت تخمینی در حدود …………… ریال برآورد میگردد. این مبلغ قابل افزایش و یا کاهش است.

ماده ۴۰: شرایط قرارداد

۱- چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند ب، این قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مدیریت پروژه بشرح ذیل افزایش می یابد :

۱. در مرحله اتمام گودبرداری .

٢. در مرحله اتمام پی سازی .

٣. در مرحله اتمام اسکلت .

۴. در مرحله اتمام سفت کاری .

۵. در مرحله نازک کاری .

۲- پرداخت حقوق رئیس کارگاه، حسابدار، مأمور خرید، انباردار، نقشه بردار مترور و صورت وضعیت نویس به عهده مدیریت پروژه است ؛ سایر پرداختی ها به عهده کارفرما می باشد.

٣- پرداخت هرگونه انعام و حق العمل به عهده کارفرما می باشد.

۴- هزینه تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست .

۵-پیگیری و اخذ هر گونه انشعاب (آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب ) به عهده کارفرما است.

۶- در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و سایر ارگانها، شکایت همسایگان، گرفتن عدم خلاف و پایان کار و سایر موارد از این قبیل به عهده کارفرما میباشد .

۷- پرداخت حق الزحمه تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی، سازه، مهندسین ناظر شهرداری، هزینه مهر مشاورین به عهده کارفرما است .

۸- کارفرما موظف است پروژه را بیمه (کارکنان و شخص ثالث) نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مدنی حوادث، پیگیری امور مربوطه و هزینه ها (خسارت مالی، پزشکی، دیه و نظایر آن) به عهده کارفرما میباشد .

۹- قوانین بروز و تعیین فورس ماژور در صورت وقوع فورس ماژور به تشخیص حکم بند ها بر این قرارداد حاکم است.

۱۰- چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پیمانکار، عمليات اجرائی کند و یا تعطیل موقت گردد و حق الزحمه ماهیانه پیمان مدیریت از مبلغ …………….. ریال کمتر گردد کارفرما باید مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ ……………… ریال را به مدیر پروژه به صورت بلاعوض پرداخت نمایند .

۱۱- کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور عدم کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران جزء را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضایی و جرائم آن را شخصا تقبل می نماید .

۱۲- کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضائی و جرائم آن را شخصأ تقبل می نماید.

ماده ۵: مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ شروع ………… ماه شمسی است. شروع قرارداد از تاریخ تحویل ملک به مديريت پروژه و دریافت پیش پرداخت است .

ماده ۶: حکمیت

طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد آقای…………………. را به عنوان حکم انتخاب می نمایند. در صورت بروز اختلاف بین طرفین نظریه حکم برای طرفین قطعی و لازم الاجراء می باشد .

این قرارداد در ……………….. صفحه ……………………..ماده و در سه نسخه تنظيم و بامضاء طرفین رسید.

مدیریت پروژه * کارفرما * حکم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408