وکیل انحصار وراثت در ساری

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در ساری

وکیل انحصار وراثت در ساری

بهترین وکیل انحصار وراثت در ساری

مراحل و مدارک انحصار وراثت

بعد از فوت یک فرد ورثه او تنها در صورتی امکان تصرف و دخالت در اموال متوفی و ماترک (آنچه از متوفی به ارث رسیده است) را دارند که اقدام به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و گواهی لازم مطابق قانون صادر شده باشد. به طور مثال اگر ورثه دو نفر باشند و ماترک متوفی یک آپارتمان ورثه اول باید هر دو با هم یا هر یک به تنهایی درخواست صدور گواهی انحصاروراثت بنمایند و بعد از صدور گواهی انحصار وراثت اگر با هم اختلافی بر سر تقسیم ماترک ندارند اقدام به فروش نمایند و حتی اگر با هم اختلاف هم داشته باشند برای طرح شکایت تقسیم سهم الارث یا دستور فروش وجود گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد.      

مدارک مورد نیاز برای دادخواست حصر وراثت:

۱- گواهی فوت متوفی:
ارایه اصل گواهی فوت و تصویر برابر اصل شده آن به ضمیمه دادخواست الزامی است.

۲- استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی:
اسامی کلیه ورثه در فرم مخصوص نوشته شده و سه نفر از کسانی که وراث متوفی را میشناسند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و مراتب را گواهی و امضا مینمایند و امضا آنها توسط سردفتر تصدیق میشود.

وکیل انحصار وراثت در ساری

وکیل انحصار وراثت در ساری

۳-رسید گواهی مالیاتی:
گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.(برای فوت شدگان قبل از سال ۹۵).

نکته: لازم به توضیح است بعد از سال ۹۵ ضرورت ارائه گواهی مالیاتی از بین رفته و ارائه چنین مدرکی همراه با مدارک درخواست گواهی انحصار وراثت دیگر لازم نیست.

۴- تصویر برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی علاوه بر شناسنامه خود تصویر برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز باید به دادگاه ارائه کند.

۵- وکالتنامه وکیل دادگستری :
در صورتیکه وکیل دادگستری اقدام به طرح درخواست گواهی انحصار وراثت نماید.

روند رسیدگی شورا به درخواست انحصار وراثت :

شورا پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کشوررا صادر می کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراضی و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، مراجعه کند و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم الارث وراث را بر اساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.

خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

دلایل و منضمات:

۱- گواهی فوت متوفی
۲- استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
۳- تصویر مصدق شناسنامه وراث

شرح خواسته:

ریاست محترم شورای حل اختلاف شماره

با اهدای سلام

احتراما اینجانب به وکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند

شادروان خانم ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. صادره از ……،در تاریخ …………. در آمریکا ایالت نیویورک مطابق گواهی فوت صادره به شماره ….. فوت گردیده اند.متوفی پیرو دین اسلام و مذهب شیعه بوده اند و ورثه حین الفوت ایشان عبارتد از:خانم ……….. فرزند……… به کد ملی …………. به شماره شناسنامه ………..متولد ….. ( دختر متوفی) می باشند و نامبرده ورثه دیگری ندارد.لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نمونه گواهی انحصار وراثت 

بانو …….. به شماره شناسنامه ….. به استناد یک برگ شهادت نامه و فتوکپی شناسنامه ها و گواهی فوت متوفی دادخواستی به شماره… تقدیم و توضیح داده که مرحوم… به شماره شناسنامه… در تاریخ…درگذشته است و متقاضی عیال دائمی متوفی میباشد و آقایان ۱- ….. ۲- …۳- … ۴- …(پسران متوفی) و ۴-. .. و ۵-… (دختران متوفی) و وراث منحصر در حین فوتش میباشند. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی و انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره …… دادگاه گواهی می دهد که ورثه متوفی  منحصر به اشخاص مذکور بوده و وراث دیگری ندارد.

رئیس / دادرس شعبه …دادگاه

وکیل انحصار وراثت در ساری

وکیل انحصار وراثت در ساری

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در ساری
به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه قراردادی قرار میدهیم!

قرارداد اجاره سالن

این قرارداد ……………. به نمایندگی از سوی آقای ……………….. بعنوان طرف اول و آقای ……………. فرزند……………. شماره شناسنامه …… نماینده شرکت….. آدرس….. شماره تماس: ……………..همراه: …………….. به عنوان طرف دوم منعقد می گردد .

۱- موضوع قرارداد

این قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………….. (طبقه سوم ساختمان اداری) با رعایت مقررات داخلی اتاق و صرفا برای برگزاری مراسم …………….. منعقد گردید .

۲- مدت قرارداد …………………

مدت قرارداد از تاریخ …………….. لغایت …………….. برای نوبت صبح / بعد از ظهر می باشد

تبصره: مدت محاسبه شده برای هر نوبت ……………….. و حداکثر ساعت قابل استفاده در …… روز …… ساعت خواهد بود.

٣- ورودی: ورودی سالن اجتماعات ……………..ريال (

ریال) برای یک نوبت ….. ساعته می باشد و مبلغ به حساب جاری……………. واریز و اصل فیش مذکور حداکثر تا ………. روز قبل از برگزاری مراسم به امور مالی اتاق تحویل گردد.

۴- سایر موارد

۱ – ۴ امکانات سالن به تعداد …… عدد صندلی به همراه تریبون، سیستم صوت و نور متعارف بوده و سایر موارد اضافی از جمله سیستم پروژکشن، ترجمه همزمان ، تصویر برداری و … به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۲ – ۴ تهیه مواد مصرفی، خدمه، پذیرائی به عهده برگزار کننده مراسم می باشد که در صورت نیاز با هماهنگی قبلی توسط اتاق بازرگانی قابل پیش بینی است. بدیهی است خدمات فوق به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۳ – ۴ پس از اخذ و رودی در صورتی که به هر دلیل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد و برای رزو سالن جهت روزهای بعد طبق شرایط طرف اول اقدام می گردد.

۴ – ۴ برآورد و اعلام خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم تعهد می نماید در صورت ایجاد خسارت، ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

۴-۵- اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم ( اماکن و …) بر عهده طرف دوم بوده و در صورت لغو یا تعطیلی به هر دلیل طرف اول مسئولیتی در قبال استرداد وجه نخواهد داشت.

۶ – ۴ برگزار کننده بایستی کلیه شئونات اسلامی و قانونی ………….. را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلا در اختیار اتاق قرار دهد.

۴-۷ استفاده از برنامه هایی که قبلا هماهنگ نشده اکیدا ممنوع و مسئولیت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجرای موسیقی مطابق مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بلامانع است و اخذ کلیه مجوزهای لازم از پیده طرف دوم قرارداد می باشد.

 

۸ – ۴ امضا کننده ذیل این قرارداد برگزار کننده مراسم بوده و حق واگذاری سالن را به شخص یا گروه و نهادی و اداره دیگری ندارد.

۴-۹ توصیه می شود برگزار کننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتما از سالن و جزئیات مورد نظر بازدید بعمل آورده و پیش بینی های لازم را با نماینده اتاق در کلیه موارد بنماید و هیچ گونه عذری در رابطه با عدم اطلاع قابل قبول نیست.

۱۰ – ۴ نصب هر گونه پلاکارد ، پوستر، تایلو ، گل آرائی ثایت و … در داخل سالن و محوطه لایی ممنوع می باشد بنابراین در زمان نیازسنجی موارد لحاظ می گردد.

۱۱ – ۴ چک شماره ……………….. عهده بانک ………………… به مبلغ ريال موضوع بند ۴-۳ به منظور تأمین خسارات احتمالی به صورت امانی نزد اتاق بازرگانی می باشد که در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشی از بی احتیاطی ، عدم توجه به مفاد قرارداد ، مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل برداشت است. بدیهی است پس از اجرای مراسم و تأئید نماینده اتاق بازرگانی چک مذکور عودت داده خواهد شد.

۱۲ – ۴ مبلغ کل قرارداد با احتساب کلیه موارد شامل ………………… جمعة ……………… ریال می باشد که فیش واریزی آن ضمیمه قرارداد می باشد.

تذکر:قراردادی که به هر دلیل فیش واریزی هزینه ها به پیوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگانی هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

امضاء نماینده ……………. * امضاء برگزار کننده مراسم

قرارداد اجاره سردخانه

این قرارداد بین شرکت ……………….. به مدیریت آقای ………………… فرزند ……………………. شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………… متولد ……………………. مساكن ………………….. به شماره ثبت …………………… به نمایندگی آقای ………………………. فرزند ……………………. محل اقامتگاه ………………….. که کارفرما نامیده می شود و شرکت ………………. به مدیریت آقای ……………….. فرزند ……………….. شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………….. متولد ………………….. ساكن ………………. شماره ثبت …………………. به نمایندگی آقای ……………….. فرزند ……………….. اقامتگاه ……………….. که از این پس سردخانه نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد:

ماده ۱) موضوع: عبارت است از اجاره ظرفیت زیر صفر سردخانه به طور درست و مازاد به ظرفیت از قرار هر تن …………………… جهت نگهداری گوشت و مرغ و ماهی و پرتقال و سیب و غيره .

ماده ۲) مدت: از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. می باشد.

ماده ۳) بیمه کالا : هزینه بیمه کالای موجود در سالن های سردخانه موضوع قرارداد به عهده صاحب کالا بوده که به وسیله سردخانه بیمه گردیده و اصل بیمه نامه به مدیریت شرکت …………… ارسال خواهد شد در غیر این صورت مسئولیت خسارت وارده ( ناشی از بیمه نبودن ) به عهده سردخانه خواهد بود.

ماده ۴) تخلیه و بارگیری و تأمین نیروی کارگری به عهده سردخانه می باشد و شرکت کارفرما ……. بابت تخليه و یا بارگیری انواع کالاهای تحویلی مبلغ ………… به سردخانه پرداخت خواهد نمود.

ماده ۵) سردخانه موظف است حداکثر استفاده از فضای مورد اجاره جهت چیدن مواد غذایی را به کار گیرد.

ماده ۶) سردخانه موظف است در ساعات …………………و نسبت به تخلیه و بارگیری کالای شرکت کارفرما اقدام نماید.

ماده ۷) سردخانه متعهد است مقدار کالا وارده را سالم تحویل گرفته و در برودت منهای بیست (۲۰-) الى منهای بیست و پنج (۲۵-) درجه سانتیگراد با شرایط استاندارد نگهداری نماید.

ماده ۸) مسئولیت نگهداری کالای شرکت کارفرما به عهده سردخانه می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارات و ضایعات ناشی از عدم رعایت نگهداری کالا و نقص فنی و سردخانه موظف به جبران خسارات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

ماده ۹) سردخانه ملزم به توزین در هنگام دریافت و تحویل کالا می باشد که می بایست عینا در دفاتر کالا و برگ های ورود و خروج ثبت شود تا در صورت بروز مشکل قابل رسیدگی باشد.

ماده ۱۰) ظرفیت تخليه و یا بارگیری سردخانه برای انواع ………………. تن روزانه می باشد و کامیون هایی که بیش از ………………….. ساعت برای تخلیه و بارگیری متوقف شوند کلیه خسارات وارده ناشی از تخلیه و بارگیری به عهده سردخانه می باشد مشروط به این که تریلر در اول وقت کاری در محل سردخانه آماده برای تخلیه باشد.

میزان حق توقف برای تریلر بیش از …………… ساعت براساس مصوبه وزارت راه و ترابری هر ساعت …………….. ریال می باشد.

ماده ۱۱) افت معقول کالای سردخانه مورد قبول شرکت کارفرما ………………….. می باشد و افت بیش از حد معقول آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سردخانه خواهد بود.

ماده ۱۲) سردخانه متعهد است ورود و خروج کالای شرکت کارفرما …………………….. را هر روز به صورت تلگرام به مدیریت ………………….. گزارش نماید.

ماده ۱۳) حق الحفاظ سردخانه و هزینه تخلیه و بارگیری توسط مدیریت ………………. برای پرداخت به شرکت کارفرما ……………………. ارسال خواهد شد.

ماده ۱۴) شرکت کارفرما ……………… به منظور اجرای کامل مفاد قرارداد ضمانت نامه بانکی شماره ……………….. به مبلغ …………….. صادره از بانک …………….. مبلغ ………………. به شرکت تسلیم و سردخانه را مجاز و مختار می نماید در صورت عدم انجام هریک از تعهدات فوق الذكر مبلغ مذکور را به نفع خود تملک و سردخانه از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و خسارات مازاد بر مبلغ مذكور در صورت وقوع بین نمایندگان طرفین رسیدگی و تسویه می شود و در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد

ماده ۱۵) نماینده شرکت سهامی گوشت کشور در سردخانه مستقر و نظارت خواهد نمود.

ماده ۱۶) سردخانه بانک ……………… شعبه ……………… را جهت واریز حق الحفاظ و هزینه تخلیه و بارگیری اعلام تا از طریق شرکت اقدام لازم معمول گردد.

ماده ۱۷) در صورت بروز اختلاف و ابتدا به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می گردد و در مرحله بعد مراجع قضایی صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشند.

ماده ۱۸) این قرارداد در ۱۸ ماده و در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید که هر سه نسخه آن در حکم واحد می باشد که پس از مبادله لازم الاجرا می باشد.

کارفرما * پیمانکار * شهود: ۱) آقای ………………… فرزند …………….

قرارداد اجاره پارکینگ

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………………. متولد ………………. ساكن ……………… طرف دوم قرارداد (مستاجرین ):

۱-خانم/ آقای ….. فرزند آقای ……….. متولد ………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از …………. به نشانی ………………

۲- خانم/ آقای …………………. فرزند آقای ……………………. متولد ……….. دارای شناسنامه شماره ……………………. صادره از …………………… به نشانی: ………………….. و هر دو متساويا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب پارکینگ به مساحت …………… متر مربع دارای پلاک ………….. فرعی از ………..  اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک …………….. فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی …………….. بخش ……………… ثبتی …………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………. مورخ …………. صفحه ……… جلد ……………….. به شماره چاپی ……………… صادره به نام موجر با جميع تواقع شرعيه و لواحق عرفه آن بدون استثنا عرصتا و اعيانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره ………………. ای …………… بوده لیکن به موجب سند صلح شماره ……………… مورخ ……………….. تنظيمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/ آقای ……………. (مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سیق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل ……………….. اجاره داده شده است و لاغير و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغيير نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

مدت قرارداد: ………………….. سال کامل شمی از تاریخ …………………….. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

مبلغ قرارداد: مبلغ …………………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا (به قرار ماهی مبلغ ………………. ریال) که م تاجرين متعهد گردیدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف ………………….. روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

شروط:

۱- مالیات مستغلانی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرين است.

۲- مستاجرين حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مغروزا، جزئا با کلا بهیچ صورت حتی به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

٣- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشند.

۴-مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور می باشند.

۵- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجرين متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشند.

۶- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………… موجر نزد بانک …………………… شعبه ………………. واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

۷- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرين حق دارند با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.

۸- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرين دارد.

۹- تخلف مستاجرین از هریک از مفاد این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بين طرفين مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (موجر) * محل امضای طرف دوم

قرارداد (مستاجرین)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408