وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

بهترین وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

اموال افراد به موت حقیقی یا فرضی به ارث می‌رسد. پس از اینکه شخصی فوت کرد باید ورثه متوفی تعیین شوند تا بتوان با تعیین سهم‌الارث افراد، ارث را تقسیم کرد و برای ماترک تعیین و تکلیف کرد. موت فرضی اشاره به زمانی دارد فرد غایب بر اساس قانون و با شرایط خاصی به حکم دادگاه مرده فرض شود. اگر شخصی غایب مفقودالاثر باشد اموالش تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثابت شدن فوت او و یا گذشت یک مدت زمانی که عادتا چنین شخصی بعد از آن زنده نمی‎ماند.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

وقتی دادگاه وراث را تعیین می‌کند یک گواهی تحت عنوان گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.  برای درخواست این گواهی هر یک از ورثه و یا هر فردی که در مال متوفی ذی نفع است و سهمی دارد می‌تواند اقدام کند. برای مثال طلبکاران و یا شخصی که مسئول اجرای وصیت است و یا کسی که برای او وصیتی انجام شده می‌تواند از دادگاه درخواست کند.

این گواهی توسط شورای حل اختلاف در محل فرد فوت شده صادر می‌شود که در این گواهی میزان ارثی که به سهم الارث دریافت می‌کنند مشخص می‌گردد.

لزوم داشتن گواهی انحصار وراثت

برای انجام دادن تمامی امور حقوقی، امور بانکی و امور ثبتی و … گواهی الزامی است. در صورت عدم اقدام به دریافت گواهی، امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و انجام اموری که مربوط به ادارات دولتی و بانک‌ها است، وجود نخواهد داشت.

انواع گواهی انحصار ورثه

با توجه به دارایی و اموال متوفی گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود صادر می‌گردد. در صورتی که  متوفی دارای اموال باشد، گواهی انحصار ورثه نامحدود صادر می‌شود و در آینده برای فروش اموال به ارث رسیده شده، نیاز به این نوع گواهی هست. تفاوتی بین این دو نوع گواهی در مدت زمان صدور و انتشار آگهی است.

اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود حدود یک ماه زمان می‌برد ولی برای اخذ گواهی محدود یک هفته زمان کافیست.

وارث کیست؟

به واسطه نسب و سبب افراد از یکدیگر ارث می‌برند. مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی تنها درصورتی مستقر می‌شود که حقوق و دیون ترکه ادا شود. این حقوق و دیون شامل مواردی مانند: قیمت کفن میت، دیون مالی متوفی و وصایای متوفی تا ثلث ترکه است. تا زمانی که دیون متوفی پرداخت نشود هیچ کدام از ورثه نمی‌توانند نسبت به اموال معامله‌ای انجام دهند. اگر تا قبل از این نسبت به اعیان ترکه معاملاتی کنند این معاملا ناقد نیست و افراد صاحب دین می‌‌توانند این معاملات را برهم بزنند.

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول باشد و تقدم و تاخر آن معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر در موارد خاصی مانند غرق شدن دو نفر که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

علاوه بر این اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث وجود دارد بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری از جهت تقدم یا تاخر مجهول باشد، فقط آن شخصی که تاریخ فوت مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

وراث طبق قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول :

همسر، پدر و مادر، فرزندان و یا نوه‌ها

دسته دوم:

پدربزرگ و مادربزرگ، همسر، خواهر و برادر

دسته سوم:

همسر، عمه، عمو، دایی، خاله متوفقی

ارث زن از شوهر به چه صورت است؟

اگر مردی فوت کند و از زنش فرزند و نوه‌ای نداشته باشد، از ارث مرد، یک چهارم به زن تعلق می‌گیرد. ولی اگر زن و مرد صاحب فرزندی باشند، زن یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را به ارث می‌برد.

اگر مردی چندین زن داشته باشد، میزان ارث هریک چگونه است؟

تمامی زن‌ها شامل ارث می‌شوند، از آنجا که زن یک هشتم از اموال همسرش را به ارث می‌برد، یک هشتم از کل اموال بین چندین زن به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

میزان سهم الارث:

وارث: مادر

سهم الارث: با وجود فرزند: یک ششم / بدون فرزند: یک سوم

وارث: زوج

سهم الارث: با وجود فرزند: یک چهارم / بدون فرزند: یک دوم

وارث: زوجه

سهم الارث: با وجود فرزند: یک هشتم / بدون فرزند: یک چهارم

موارد محرومیت از ارث

  • کفر
  •  قتل
  •  برده بودن
  •  لعان
  •  زنا
مراحل انحصار وراثت چگونه است؟

در ابتدا برای درخواست باید به مرجع صالح مراجعه کرد. بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مرجع صالح به رسیدگی برای صدور گواهی است. به این منظور شخص درخواست‌دهنده باید به صورت کتبی تمام اطلاعات خود و شخص متوفی را نوشته و به شورا تحویل دهد.

برای انحصار ورثه باید همه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی لیست شود و این لیست به اداره دارایی محل سکونت متوفی تحویل داده شود. پس از آن با ارائه مدارک مورد نیاز، برای تنظیم دادخواست اقدام می‌شود. به همین منظور باید در فرم مخصوص دادگاه دادخواستی تحت عنوان درخواست انحصار ورثه تنظیم شود و به مرجع صالح تحویل داده شود. پس از پرداخت هزینه چاپ از طرف درخواست‌دهنده،‌ در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود که اگر متوفی ورثه دیگری دارد و آگاه شود. اگر بعد از یک ماه کسی به این آگهی منتشر شده اعتراض نکند و پیگیری نکند دادگاه تشکیل می‌شود و گواهی توسط قاضی صادر می‌شود.

براساس قانون جدید فوت شدگان بعد از سال ۹۵، شامل مالیات بر ارث برای اخذ گواهی نمی‌شوند.

در صورت وجود وکیل انحصار وراثت تمامی مراحل به عهده وکیل ارث است.

چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

برای درخواست باید مدارک زیر را به دادگاه ارائه کرد:

۱- اصل و کپی برابر اصل گواهی فوت: در سیستم ثبت احوال فوت شخص متوفی ثبت می‌شود و با باطل شدن شناسنامه گواهی فوت او به وراث داده می‌شود. برای درخواست باید این گواهی و کپی برابر اصل آن را به همراه داشته باشید. علاوه بر این باید کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی هم به دادخواست ضمیمیه شود. زیرا مهریه یکی از دیون ممتاز است و باید قبل از تقسیم ترکه از اموال برداشته ‌شود.

۲- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه افرادی که ورثه متوفی هستند

۳- استشهادیه محضری: لازم است که در فرم دادگاه نام همه وراث نوشته شود و دو نفر که ورثه و فرد متوفی را می‌شناسند این فرم را امضا کنند. این امضا باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود و باید به شکل رسمی باشد و نه عادی. در حقیقت این افراد امضا کننده شاهد شما هستند و باید در دفاتر اسناد رسمی امضای آن‌ها ثبت شود.

۴- رسید گواهی مالیاتی یا مالیات بر ارث

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، در حال احداث

از فروشنده خانم / آقای …………….. فرزند آقای………………..

دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………… به نشانی: …………………

۲( خریدار ): خانم / آقای ………………. فرزند آقای: ……………..

دارای شناسنامه شماره ………………….. صادره از ………………….. متولد …………………… شانی…………………… موضوع قرارداد: تمامی شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک …………………. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………………….. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………. بخش ………………….. ثبتی ……………….به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتی مربوط با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ……………….. منصوبه.

به گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متابعين اسقاط گردیده و به اظهار ضيغه مبایعه قطعيه جاری شده

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رويت مييع ، وقوف کامل از محل وقع حدود و مشخصات جریانی بودن ثبت ملک قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که با قرار عقد خارج لازم مزيور شفاها بین متعاملين منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت به مدت ۵۰ سال شمسی مورد معامله مستحق الغير درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خریدار پراید همچنین خریدار متعهد به تاديه بدهی های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول کند.

محل امضاء (فروشنده) * محل امضاء (خریدار) :

دانستی های حقوقی

. توصیه های مهم برای تنظیم قرارداد

از هر گونه تنظیم سند در حالت خستگی، تشنگی، گرسنگی، عصبانیت خودداری شود؛ زیرا این موارد باعث می شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذکر نشود.

در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خيارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غير (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر؟ در وکالتنامه ارایه شده وکیل باید اولا بلاعزل بوده ثانيا ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وكیل دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد. اگر فروشنده ولی مالک و مالک صغیر است، باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه نامه صغیر، کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله کننده به ولایت از طرف فلان صغير معامله انجام می دهد و از شناسنامه وی و صغیر که با امضای ولی باشد، رونوشت اخذ شود.

در نگارش سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند، خودداری شود؛ به خصوص در مواردی که از کارین استفاده می شود.

مواردی که در آنها رقم به کار رفته، بهتر است رقیم به صورت حروف نیز قید شود، (مثلا مبلغ معامله ۰۰۰

/ ۰۰۰ / ۶۰ ريال، شصت میلیون ریال) تا در صورت ایهام به راحتی رفع شود.

اگر فروشنده قیم مالک است، باید قيمنامه ملاحظه و فتوکپی آن با امضای قيم اخذ شود. مفاد قيمنامه دقیقا مطالعه و بررسی شود که آیا قیم با نظارت و مداخله مقام قضایی (اداره سرپرستی حق فروش دارد یا خیر و اگر به مجوز از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او قرارداد امضا و یا به وی پولی پرداخت شود. اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات

است؛ مگر اینکه بقیه ورقه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند. دقت شود که فروشنده، ممنوع العامله از طریق مقامات قضایی نباشد؛ برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند. همچنین باید توجه داشت اگر فروشنده یا خریدار مشکوک، مریض احوال و احتمال جنون یا حجر وی داده شود، باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام شود.

برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا و در کدام دفترخانه حاظر شوند. می توان قبلا در این مورد پیش بینی نمود و شماره دفترخانه و نشانی آن و نیز روز و ساعت معینی را که امکان فراهم شدن مقدمات تنظیم سند باشد، تعیین و در مبایعه نامه قید کرد این مطلب برای احراز تخلف و متخلف از موضوع مذکور کمک می کند.

این موعد باید در قرارداد به روشنی مشخص شود.

بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتی قبلا نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، باید از فروشنده اخذ شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام خریدار آخر خودداری نماید، امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد.

دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نیوده، باید اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالک رسمی را ارایه نماید. نباید هیچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معامله با ارایه آن صورت گیرد.

در معاملات از استادی مثل چک و سفتهای (که طرفین معامله در حضور خود، امضا نموده اند) استفاده شود و از اخذ چکهایی که آدرس آنها مشخص نیست، خودداری شود.

از اصالت اسناد و چکهایی که طرفین رد و بدل می کنند، اطمینان حاصل شود.

در صورتی که طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه قصد برهم زدن معامله را داشته باشند، این عمل که با رضایت طرفین عقد بر هم می خورد، در اصطلاح اقاله با تفاسخ می گویند. با این اقاله ملک یا آپارتمان به فروشنده و ثمن به خریدار بر می گردد و مراتب باید در ذیل با حاشیه یا ظهر قرارداد با برگه جداگانه (با ذکر مشخصات قرارداد اول) قید و به امضای طرفین برسد.

از آنجا که عقودی مانند بیع از عقود لازم بوده و بدون رضایت طرفین و وجود شرط قابل برهم زدن نیست، چنانچه یکی از طرفین از فروش و با خرید ملک یا آپارتمان پشیمان شده باشد، باید دانست عقد و قرارداد تنظیمی بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نیست و نباید عقد را پاره و یا آن را به نحوی یک طرفه باطل نمود و در صورت فسخ این امر باید به تایید دادگاه رسیده باشد و حکم قطعی شده باشد تا قابل ترتیب اثر باشد.

در موارد اختلاف، می توان در قرارداد شرط داوری و شورای حل اختلاف را درج کرد تا بنا به رضایت طرفین، شورای حل اختلاف داوری و بدون هزینه موضوع را حل و فصل کند و نیازی به طرح دعوا در مراجع دادگستری، نباشد. البته درج شرط

از قید نمودن این شرط در قرارداد حتما طرفین باید از نحوه، شرایط، آثار و عواقب درج این شرط مطلع گردند. جهت کسب اطلاعات در خصوص داوری به این لینک مراجعه نمائید.

۱۹. مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد

قبل از مراجعه به بنگاه معاملات ملکی از واقعی بودن و نظارت صنف مشاوران املاک بر بنگاه مزبور اطمینان حاصل شود. هنگام تنظیم قرارداد، مفاد آن به دقت مطالعه شود تا شرایط مقرر میان طرفین به صورت کامل درج شود و خریدار بداند که چه وظایف و حقوقی دارد. |

۲۰. مهمترین مدارک که جهت تنظیم قرارداد انتقال، لازم و ضروری است عبارت اند از:

سند مالکیت (سند، بنچاق معاملات قبلی)

استعلام های ثبتی و مفاصا حساب های شهرداری و دارایی

گواهی حصر وراثت فروشنده (اگر فروشنده وارث مالک باشد)

کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی (اگر یکی از طرفین مشمول خدمت نظام وظیفه است.

گواهی پرداخت تسویه حساب شارژ (آب، برقی، هزینه های مربوط به ساکنان در آپارتمان) صادره توسط هیات مدیره مجتمع های مسکونی با آپارتمان های تحت قانون تملک آپارتمان ها.

مطابق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت املاک و اسناد کشور؛ چنانچه معامله ای در رابطه با املاک دارای سند مالکیت (سابقه ثبتی)، صورت گیرد، باید این معامله در دفترخانه اسناد رسمی (یکی از محاضر) انجام شود تا پس از آن، نام خریدار به عنوان مالک رسمی و قانونی در دفتر املاک ثبت شود. بنابراین پس از توافق خریدار و فروشنده در مبلغ و مودر معامله، با بیان اراده خود (فروختم و خریدم) مالكيت از فروشنده به خریدار منتقل می شود، ولی برای اینکه این انتقال مالیکت جنيه رسمی و قانونی پیدا کند و در تمامی ادارات و شهرداری ها و بانک ها معتبر باشد، باید تشریفات انتقال رسمی صورت بگیرد. انتقال رسمی باید در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی شهر محل وقوع قرارداد انجام شود. برای انتقال قطعی و رسمی لازم است استعلام هایی از اداره ها و مراجع قانونی توسط دفترخانه صورت گیرد. از جمله:

استعلام از دفتر ثبت اسناد و املاک برای مشخص شدن وضعیت قانونی مالکیت فروشنده و اینکه این ملک در رهن است یا خیر.

استعلام از شهرداری و ارایه مفاصا حسابهای شهرداری، مراجعه به پرداخت تسویه حساب عوارض نوسازی و جریمه های احتمالی در خصوص ملک و غیره.

استعلام از دارایی و ارایه مفاصا حسابهای مالیاتی راجع به پرداخت تسویه حساب مالیاتها، مستغلات شغلی، نقل و انتقال و غيره. تمام دانستنی های لازم در مورد انعقاد قرارداد (بخش دوم)

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه معامله و… است. این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی و همچنین شامل نکات عمومی و شکلی می شود.

با ملاحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصلاح و تعدیل آن توسط (وکیل تنظیم قراردادها) مشخص می شود. انواع قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است.

نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کننده قرارداد است. نکات عمومی و شکلی در قراردادها نکاتی هستند که اصولا باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و علاوه بر وکیل قرارداد، مردم عادی نیز می بایست از آن ها مطلع باشند.

نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکاتی است که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان متن قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر قرارداد و حرف ها و امور بنایی قرار داد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند :

عنوان قرارداد

منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وكالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملا منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل دادگستری متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعيين صريح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمدا باید عنوان قرارداد میهم و کلی باشد. مثلا تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.

ارکان متن قرارداد

طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است. در قراردادهایی که ذكر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. از میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شروط ضمن عقد رکن مورد تاکید و کاربردی است. مواردی مثل زمان تحویل باید ذیل ماده ی شروط ضمن عقد قرار گیرد ولی در قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص می دهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد. |

نوشته شود :

در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافا باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصيل. این موضوع خصوصا در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است.

قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد.

قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور دادن ها و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفة، تضامنی، نسیی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها و… باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست. در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلا ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

در قسمت شروط ضمن عقد می توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمی را مطرح نمود. مثلا می توان شرط نمود که صدور و تسلیم چک یا سفته متعلق به خریدار بابت ثمن قرارداد و یا امضای پشت چک و سفته اشخاص دیگر به عنوان ظهرنویس، به معنای تبدیل تعهد و رافع و سالب تعهد هر یک از خریداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نیست. یعنی فروشنده می تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر یک از خریداران رجوع نماید و با وصول نقدی ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نماید. (حتمأ رجوع کنید به مقاله تفاوت چک و سفته در این سایت). مواظب باشید قرارداد را طوری ننویسید که چک یا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقی شود. |

یکی از شرط های مهم در مورد اقساط ثمن می تواند این شرط باشد که چنانچه هر یک از چک های ثمن توسط فروشنده یا توسط اشخاص ثالث منتقل اليه برگشت خورد و با هر یک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقدا پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همين شرط در مورد عدم تسليم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین

دلیل هم باید به دنبال کلمه فروشنده فکر کنیم !)

اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده اید (چک تضمین) و یا در یک قرارداد شرط فسخ کردید و تا مدتی نمی خواهید طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قید حواله کرد اکتفا نکنید بلکه در قرارداد و هم بر روی خود چک باید بنویسیم: غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث.

علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تبصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است. مثلا این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مییع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفأ رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408