وکیل انحصار وراثت در اصفهان

وکیل انحصار وراثت در اصفهان

وکیل انحصار وراثت در اصفهان

بهترین وکیل انحصار وراثت در اصفهان 

انحصار وراثت چيست و چه مراحلي دارد؟

براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين کرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند.

از کدام مرجع مي توان درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کرد؟

براي صدور گواهي انحصار وراثت بايد به شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمي متوفي مراجعه کرد. ليکن بايد توجه کرد که رسيدگي به دعاوي درباره اصل و نسب، وصيت، توليت يا وقف که ممکن است پس از فوت متوفي ايجاد شود کماکان در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است و چنين دعاوي حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارد.

چه اشخاصي مي توانند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کنند؟

معمولا يک يا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهي انحصار وراثت مي کنند، ليکن هر ذي نفعي از قبيل طلبکار متوفي يا ورثه، کسي که متوفي به نفع او وصيت کرده (موصي له) يا کسي که از سوي متوفي مامور اجراي وصيت شده است (وصي) مي توانند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کنند. مخالفت يا همکاري نکردن يک يا چند تن از ورثه به هر دليلي که باشد مانع رسيدگي و صدور گواهي انحصار وراثت نيست.

چه مدارکي بايد همراه درخواست صدور گواهي انحصار وراثت ارائه شود؟

درخواست کتبي انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضي، متوفي و همه ورثه و نسبت هر يک از ورثه با متوفي بايد به همراه مدارک زير به شوراي حل اختلاف ارائه شود:

? -گواهي فوت متوفي صادر شده از سوي اداره ثبت احوال

۲-کپي شناسنامه ورثه

? -کپي عقدنامه همسر دائمي متوفي

?-فرم استشهاديه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

?-گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث به اداره امور اقتصادي و دارايي آخرين محل اقامت متوفي. در اين مرحله صرفا مشخصات متوفي و اموال و دارايي هاي وي در فرم مخصوصي به اداره دارايي اعلام مي شود و نيازي به پرداخت ماليات نيست.

– ?رسيدگي به دعاوي درباره احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، زرتشتي، کليمي يا مسيحي در هر مورد بر اساس قواعد همان کيش و آيين انجام مي شود بنابراين در صورتي که متوفي از اقليت هاي مذهبي باشد نظر مرجع مذهبي مربوطه درباره تقسيم ماترک بايد همراه درخواست ارائه شود.

زمان لازم براي صدور گواهي انحصار وراثت چقدر است؟

در صورتي که ارزش ماترک متوفي کمتر از ??ميليون ريال باشد، شوراي حل اختلاف بدون انتشار آگهي و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهي انحصار وراثت را صادر مي کند. ليکن در صورتي که ماترک، بر اساس گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث، بيش از ??ميليون ريال ارزش داشته باشد، در فرضي که آخرين سکونتگاه متوفي در شهر بوده باشد به هزينه متقاضي، درخواست وي يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشار آگهي مي شود و در فرضي که آخرين اقامتگاه متوفي در روستا بوده باشد درخواست متقاضي در روستا اعلام عمومي مي شود. پس از گذشت يک ماه از آگهي يا اعلام عمومي در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده گواهي انحصار وراثت صادر مي شود. در صورتي که در مهلت يک ماهه از زمان نشر آگهي هر شخص ذي نفعي به درخواست صدور گواهي انحصار وراثت اعتراض کند، به عنوان مثال شخصي ادعا کند که ورثه منحصر به اشخاص ذکر شده در درخواست نبوده و نام يک يا چند تن از ورثه عمداً يا سهواً اعلام نشده است يا شخصي مدعي شود که وصيت نامه اي از متوفي موجود است، شوراي حل اختلاف در مواردي که صلاحيت رسيدگي به آن ها را دارد با تشکيل جلسه و دعوت از طرفين به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي را صادر مي کند و در مواردي که خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسيدگي به موضوع را در شورا تا تعيين تکليف در دادگاه صالح متوقف مي کند.

تشریفات چاپ آگهی انحصار ورثه

مطابق مواد ۳۶۰ تا ۳۶۵ قانون امور موروثی وراث و ذی نفعان ، تقاضای گواهی ارث می کنند و مراحل انحصار وراثت به مرجع صالح تحویل می شود ، که در حال حاضر شوراهای حل اختلاف هستند. آنها در روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی تبلیغ می کنند. در صورت نبود روزنامه ، به جای تبلیغ با هزینه متقاضی ، گواهی در اماکن عمومی تبلیغ می شود. مسلماً هزینه آگهی روزنامه به عهده متقاضی است

سرانجام پس از انقضا یک ماه از تاریخ انتشار آگهی ، در صورت عدم اعتراض ، گواهی انحصار وراثت با بررسی دقیق اسنادی که تعداد وراث و رابطه آنها در آن است ، ارائه می شود. با یکدیگر وارد می شوند. طبق ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر قیمت ملک بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ، شورا پس از بررسی دلایل و اسناد ، گواهی وراثت را بدون انتشار اطلاعیه رد یا قبول می کند.

در مورد دهیاران اگر املاک بیشتر از مبلغ فوق باشد ، فقط یک بار در خیابان های عمومی آگهی ارسال می شود که طبق ماده ۳۶۵ در هر صورت بعداً افزایش می یابد. در صورت ناشناخته بودن وراث از قانون امور مدنی. یا برای تصفیه وصیت ، وراث از طریق آگهی معرفی شده اند ، نیازی به صدور گواهی انحصار وراثت در روزنامه نیست و گواهی مذکور به درخواست وارث یا ذینفع صادر خواهد شد.

وکیل انحصار وراثت در اصفهان

وکیل انحصار وراثت در اصفهان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در اصفهان 
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اقاله عقد و معامله

طرف اول قرارداد مقابل): خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …………. متولد ……………… ساکن: ……………..

طرف دوم قرارداد متقابل): خانم/ آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ………… متولد ………….. ساکن: …………

موضوع قرارداد (مورداقاله ):

تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ………………….. مورخ ………………….. تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یکباب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………………….. متر مربع دارای پلاک ……………………. فرعی از …………………. اصلی واقع در بخش ثبتی ……………… محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………… جلد ……………… به شماره چاپی ………………. می باشد، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعیان و با برق به شماره پرونده ………………. و

منصوبه های در آن

مبلغ …………………….. ریال رایج (معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور) که نقدا و تماما تسلیم مقابل گردید با قراره.

کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش اسقاط گردیده است.

منافع مورد اقاله قبلا به کسی واگذار نشده و بر حسب اضهار متقابل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذكارية: ۱- با قراره هیچ گونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است که مقابل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقابل است. ۲مقابل اقرار نمود که پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچ گونه استحقاقی در این مورد ندارد.

محل امضای طرف اول قرارداد (مقایل) * محل امضای طرف دوم قرارداد (متقایل)

نکات ضروری بسیار مهم در تنظیم قرارداد (بخش اول)

قرارداد با عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها می شوند (قائم مقام قانونی نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته هم این است که قانون گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند. نکات ضروری بسیار مهم در تنظیم قرارداد (بخش اول)

قرارداد با عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها می شوند (قائم مقام قانونی نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته هم این است که قانون گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند.

۲. تنظیم قرارداد با اشخاص

حقیقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کنند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتما شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسي لازم است: ۱. قصد طرفین و رضای آنان؛ ۲. اهانت طرفین؛ ۳. موضوع معين مورد معامله؛ ۴. مشروعیت معامله. هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساسا باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غيرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفيذ بعد اصلاح پذیر است. در اینجا قصد و رضای طرفین و اهليت توضیح داده می شود.

٣. قصد و رضای طرفین

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می گیرد. وقتی می خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

۴. اهليت طرفين

متعاملين باید برای معامله اهليت داشته باشند. اهليت دو قسم است. اهليت تمتع و اهلیت استيفا. اهليت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهليت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او

ی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغير، اشخاص غیربالغ است،

ی شخصی

ها تنظیم قرارداد با اشخاص

حقوقی

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.

شرایط اساسی موضوع قرارداد (مورد معامله) عبارتند از:

الف) مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.

ب) مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملا آگاه شوند.

ج) مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملا توصیف شود و واگذار کننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.

فضولی بر مال غير محسوب می شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می شود.

۷.مدت قرارداد

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله اركان تشکیل دهنده آن محسوب می شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات با انجام کار است و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است. توصیه میشود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظيم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می شود. |

مبلغ قرارداد

مبلغ با قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می شود عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود.

توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقا با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و با اسنادی که به صورت چک حساب جاری و با چک مسافرتی با وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

و محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعيين دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.

سی در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات با تحویل کالاست.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

۱۰ شرایط اساسی و مهم برای صحت قرارداد

برای صحت عقد، چهار شرط اساسي لازم است:

الف) قصد طرفین و رضای آنان

ب) اهليت طرفين

ج) موضوع معين

د) مشروعیت معامله

هر گاه عقد یا قرارداد فاقد یکی از چهار شرط فوق باشد، عقد باطل یا غیرنافذ می شود. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، حکم باطل است ولی با تنفيذ بعدی اصلاح پذیر است.

اجبار و اکراه عبارت از عملیاتی است که بر علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او به اجبار گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یا صدمه بدنی، اکراه مادی خواهد بود و اگر عبارت باشد از تخويف، اکراه معنوی با تهدید نامیده می شود. به موجب ماده ۲۰۳ قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملين واقع شود. این قاعده کاملا موافق منطق است، زیرا صرف نظر از شخص تهدید کننده، خود تهدید، رضای مکره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می شود ولو اینکه تهدید کننده شخص خارجی باشد.

برخی شرایط اکراه عبارت است از عمل همراه با تهدید برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی. نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال خود با خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است. میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود قصد انشاء را سلب نکند و یا در اقرار و شهادت، قصد را سلب نکند.

۱۲ شرایط و تعهدات طرفین

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن عقد بگنجانند. مثلا طرف قرارداد، اتومبیل را به طرف دیگر می فروشد و با او در ضمن قرارداد شرط می کند که خریدار ظرف یک ماه مغازه فروشنده را رایگان نقاشی نماید، با فروشنده بتواند تا یک ماه یا بیشتر یا کمتر از ماشین فروخته شده یک روز در هفته استفاده نماید، با موتورسیکلت خریداری رایگان به فروشنده واگذار شود و غیره. شرایطی که در ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اقسام و شرایطی دارد که ذیلا شرح داده خواهد شد. به طور کلی شرط برسه قسم است:

شرط صفت: عبارت است از شرط مربوط به کیفیت با کمیت مورد معامله. هرگاه شرطی، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند معامله را فسخ نماید. مثل اینکه کسی در موقع خرید آپارتمان شرط کند که این خانه را به شرط داشتن فلان مقدار طول و عرض می خرد

اینکه کسی در عقد شرط کند که هرگاه تمام پول را به مشتری بپردازد، از طرف مشتری وکیل است که مال مورد معامله را به خود منتقل کند.

شرط فعل اثبات یا نفيات آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملين یا بر شخص خارجی شرط شود. کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هرگاه اجبار مشروط عليه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

شرایط باطل ضمن قرارداد به سه دسته زیر تقسیم می شود:

۱) شرایطی که باطل هستند و باعث ابطال عقد می شوند، عبارتند از:

الف) شرط خلاف مقتضای عقد؛ شرطی است که با هدف عقد یا ماهیت عقد در تضاد است. مثلا در قرارداد فروش مغازه شرط شود که فروشنده مغازه را تسلیم طرف قرارداد نکند.

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (اگر مورد معامله معلوم یا موجود نباشد، مثلا فروشنده مغازه ای را بفروشد که هنوز وجود خارجی ندارد یا معلوم نباشد که مورد معامله مغازه است با آپارتمان)

۲( شروطی که باطل هستند ولی به سلامت قرارداد لطمه ای نمی زند، عبارتند از:

الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ فرضأ کسی مغازه ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که حتما باید فرزند خریدار نیز در آن مغازه کار کند.

ج) شرطی که نامشروع باشد.

۳ (شراطی که باطل هستند و تخلف از آنها باعث می شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند.

۱۳ بحق طرف معامله در استفاده از شرط

طرف معامله که شرط به نفع او شده، می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل. یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بر هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است، باطل می شود. زیرا حیات و بقای شرط به وجود عقد اصلی بستگی دارد و چنانچه به هر دلیلی عقد اصلی از بین برود، شرط ضمن آن نیز از بین می رود و تعهدی برای طرفین قرارداد ایجاد نمی کند. اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.

۱۴حق فسخ

حق فسخ به معنی اختیار بر هم زدن معامله با قرارداد می باشد. گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچ کدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیش بینی می شود. بدین ترتیب به یک طرف اجازه با اختیار داده می شود که قراردادی را که برای طرفین لازم الاجراست، تحت شرایطی بر هم بزند. به آن اختیار اصطلاحأ خیار فسخ گفته می شود. در قانون مدنی از ده نوع خیار نام برده شده است، برای مثال اگر کسی آپارتمانی را خریداری کند و بعدا مشخص شود که آپارتمان تاسیسات بهداشتی مناسب ندارد و غیر قابل استفاده است، می تواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یکطرفه بر هم بزند. نکته مهم در مورد حق فسخ این است که شخصی که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایراد (با شرایطی که خیار فسخ برای وی ایجاد شده) فورأ قصد خود را مبنی بر فسخ قرارداد، به طرف مقابل اطلاع بدهد.

تعيين مسوولیت طرفین در مقابل هزینه های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی؛ (اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عواض و سایر حقوق دولتی، هزینه حمل و نقل کالا، بیمه و انبارداری در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. چه بسا بی توجهی در تعیین مسوولیت طرفین، موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری می شود. بنابراین ذکر هزینه های فوق در قرارداد ضروری است.

۱۶. فورس ماژور (قوه قهریه با حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده)

فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره با قهریه ترجمه شده است به معنی عام عبارتست از هر حادثه غير قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد. به تعبیر دیگر فورس ماژور، عبارت است از واقعه غیرقابل پیش بینی که طرفین مداخله ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که موجب تعطيل بانکها و بازارها می شود و … فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد.

مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می باشد، بروز این حوادث گاهی باعث می شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجددا باید به قرارداد عمل شود. در این خصوص تأخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408