وکیل اسلحه در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل اسلحه در شیراز

وکیل اسلحه در شیراز

بهترین وکیل اسلحه در شیراز

به دلیل حساسیت بالا و خطرات و آسیب های جانی و مالی که اسلحه برای اشخاص جامعه می تواند داشته باشد، قانون گذار، استفاده از آن را محدود به موارد مقرر قانونی نموده و استفاده عمومی از آن را منع نموده است.
بدین منظور، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ را در ۲۱ ماده تدوین نموده و در آن ضمن تعیین مفهوم سلاح و انواع آن، مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با اسلحه از جمله نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده و سایر جرایم مرتبط را مشخص کرده است.
به طور کلی جرایم مرتبط با اسلحه شامل حمل اسلحه، بکارگیری، قاچاق، ساخت، مونتاژ، تعمیر، توزیع استفاده جهت ارعاب مردم، تمیر و دستکاری آن، تهیه کلکسیون از آن می باشد.
در این گفتار ضمن تبیین مفهوم اسلحه و انواع آن، به بررسی انواع جرایم ارتکابی در ارتباط با اسلحه و مجازات آن ها خواهیم پرداخت.

تعریف سلاح و انواع آن طبق قانون

علی رغم ضرورت و اهمیتی که تعریف سلاح دارد لیکن در قوانین مختلف، تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته شده و تاکنون تعریف جامع و کاملی از این واژه ارایه نشده است. با این وجود می توان گفت منظور از سلاح، هرگونه ابزار یا وسیله ای است که جهت آسیب به جسم و جان و یا حمله به دیگری یا دفاع به کار می رود.

انواع اسلحه:

 1. سلاح های سرد و گرم جنگی
 2.  سلاح های سرد و گرم شکاری
 3. سلاح های لیزریکه از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح گرم می باشد.
 4.  آموزشی و بیهوش کننده که از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح شکاری می باشد.
 5. اقلام و مواد تحت کنترل که شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی وغیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهاي بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شوك دهنده ها (شوکرها) وتجهیزات نظامی وانتظامی می باشد.
وکیل اسلحه در شیراز

وکیل اسلحه در شیراز

انواع جرایم مرتبط با اسلحه

وفق (ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)،جرایم قابل مجازات در ارتباط با اسلحه به قرار زیر می باشد:

 • قاچاق اسلحه و مهمات که عبارت است از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز.(ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)
 • حمل و نگهداری
 • ساخت اسلحه و مهمات
 • مونتاژ
 • تعمیر
 • توزیع
وکیل اسلحه در شیراز

وکیل اسلحه در شیراز

مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات

طبق (ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات)، مجازات جرایم قاچاق ، ساخت،مونتاژ، فروش و توزیع سلاح و مهمات، اعم از سرد و گرم، جنگی یا شکاری به قرار زیر می باشد:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از پنج تا ده سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از ده تا پانزده سال
وکیل اسلحه در شیراز

وکیل اسلحه در شیراز

خریداري، نگهداري یا حمل یا انجام هرگونه معامله دیگري با آن:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثریا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: حبس از دوتا پنج سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثریا مهمات آنها: حبس از پنج تا ده سال

جرایم مرتبط با مواد رادیو اکتیو، اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن ها: حبس تعزیري از ده تا پانزده سال

اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گازهای اشک آور، بیهوش کننده، شوک آور و…

طبق ماده ۱۱ قانون مربوطه، هرکس مرتکب جرایم مربوط به این اقلام از قبیل قاچاق، ساخت و مونتاژ گردد به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی: حبس از بیست و پنج تا سی سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی: حبس از پنج تا ده سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی: حبس از دوتا پنج سال و جزاي نقدي یک تا دو برابرارزش مواد کشـف شده ودر صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن بوده باشد: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور : حبس از دو تا پنج سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها): حبس از شش ماه تا دو سال

خریداري، نگهداري یا حمل یا توزیع یا فروش یا هرگونه معامله دیگر:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي یک تا دوبرابرارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  نکته) مجازات خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که براي مراسم و جشن ها به کار می رود: جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است.
تشدید و تخفیف مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل

قانونگذار ما در پاره ای موارد، به دلیل وجود شرایط خاصی، مجازات مرتکبین جرایم موضوع این ماده را تشدید یا تخفیف می دهد. این شرایط به قرار زیر می باشند:
شرایط و عوامل تشدید مجازات مرتکبین این قانون:

 • الف) چنانچه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود .
 • ب) هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۱۱ (و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیري از بیست و پنج تا سی سال محکوم خواهد شد.
وکیل اسلحه در شیراز

وکیل اسلحه در شیراز

پایان مقاله وکیل اسلحه در شیراز
به درخواست شما کاربران عزیز چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بین امضاء کنندگان زیر

الف – بانک …………. شعبه ……………. به نشانی: ………… و

ب- آقای / خانم – آقایان خانمها ……………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد متعهدین نامیده می شود / می شوند

ج- آقای / شرکت …………… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………. صادره ……………… به نشانی …………….. ثبت شده ذیل شماره ………………. اداره ثبت شرکتهای شهرستان …………….. با مدیریت آقایان : رئیس هیات مدیره: ………….. آقای مدیر عامل ……………… و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شرکت ……………….. و مهر شرکت به نشانی ………………..

به موجب آگهی …………….. مورخ ………………… مندرج در روزنامه رسمی شماره …………….. مورخ ………………. با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه قرارداد حاضر منعقد گردید.

ماده ۱ – نظر به اینکه خریدار از بانک درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعا به مبلغ …………………. ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت.

(مشخصات اموال): ……………… و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ این قرارداد به بانک پرداخت نماید.

تبصره – خریدار کليه خيارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غين ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود

ماده ۲- بانک کالای مورد معامله را صحيحا و سالما تحویل خریدار نمود و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد.

ماده ۳- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

ماده ۴- خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ماده ۵- نظر به اینکه خریدار مبلغ ………………. ریال بلیت …………………. درصد پیش پرداخت ثمن معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن معامله را که عبارت از ……………… ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بلنک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد: ……………….

ماده ۶- بانک کلیه تعهدات و تضمينات و امکانات را که از طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانک در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی، فروش قطعات و لوازم یدکی، اصلاح، تعمیر، رفع نقص، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده ویا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذکور بانک هیچ گونه تعهد مستقلی رأسا در مورد یاد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچ گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

ماده ۷- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسليم بانک نماید.

ماده ۸- دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن به بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده ۹- خریدار تعهد نمود کلیه عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک …… انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نیز نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها و پرداختهای خود مربوط به موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقيمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجرائیه مطالبه و وصول نماید.

ماده ۱۱- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک بایت ثمن معامله مبلغی طبق فرمول (۶+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز * اصل بدهی/ ۳۶۰*۱۰۰

بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمود یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و با به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود

ماده ۱۲- خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد استفاده قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

ماده ۱۳- بانک حق دارد راسا با وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات خریدار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید.

ماده۱۴- در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه و صورتحسابهای خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده، بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و خریدار تعهد نموده بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیر کردی به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وی مستقر گردیده که از طريق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخیر مذکور قابل وصول خواهد بود و خریدار حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۵ – در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد (به تشخیص بانک) گذشته از حال شدن دیون ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده و بانک دفعه واحده نسبت به استیفا مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۶- خریدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفويض وكالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بایت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانيا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده۱۷ – در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار / متقاضی (در صورتیکه خریدار متقاضی شخص حقوقی باشد) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و با تامین نماید.

ماده ۱۸ – بانک و خریدار قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره …………….. مورخ ……………. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……………. شهرستان ………….. می باشد و لذا در صورتی که خریدار از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده ۲۰- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده۲۱- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است

ماده ۲۲- حاضر شدند آقای / خانم – آقایان / خانمها ………………… (مشخصات کامل ذکر گردد) و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفردا، متضامناء مشتركا متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سررسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجرائیه از قبیل حق الوكاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا دادگستری و هر آنچه به نمه خریدار تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و با تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائیه عليه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عینا مانند مسئولیت خود خریدار می باشد.

متعهد / متعهدين

 • …………..فرزند …………. دارای شماره شناسنامه ……….. صادره ………….. به نشانی…………….
 • …………..فرزند ………… دارای شماره شناسنامه ……………. صادره …………….. به نشانی……………………
 • …………. فرزند ………….. دارای شماره شناسنامه ………. صادره …………. به نشانی………….

امضاء متعهد / متعهدین

توضیح آنکه نشانی متعهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار می باشد.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408