وکیل اجرت المثل در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل اجرت المثل در شیراز

وکیل اجرت المثل در شیراز

بهترین وکیل اجرت المثل در شیراز

اصولا صحبت از اجرت المثل زمانی به میان می‌آید که توافق یا قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد چرا که در این صورت، به مبلغ مندرج در قرارداد که در اصطلاح به آن اجرت‌المسمی (در مقابل اجرت المثل) گفته می‌شود، توجه خواهد شد. برای نمونه هرگاه در مثال نخست طرفین توافق کرده باشند که در ازای رنگ‌آمیزی یک ساختمان دو طبقه واقع در فلان خیابان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود، می‌توان مبلغ مورد نظر را مطالبه کرد و جایی برای پرداخت اجرت المثل وجود ندارد. این در حالی است که اگر به هر دلیل قراردادی وجود نداشته باشد یا قرارداد موجود به دلیلی باطل شود، دادگاه بررسی می‌کند که در عرف، در ازای رنگ‌آمیزی ساختمانی با مشخصات گفته شده چقدر پرداخت می‌شود و همین مبلغ را مورد حکم قرار می‌دهد. به همین دلیل اصولا میزان اجرت المثل از اجرت‌المُسمی (مبلغ مورد توافق طرفین) به مراتب کمتر است.

اجرت المثل در موارد گوناگونی کاربرد دارد که در ادامه به دو مورد از مهم‌ترین این کاربردها اشاره می‌شود:

اجرت المثل در ازدواج (عقد نکاح)

یکی از حقوق مالی که زنان به دلیل عقد نکاح از آن بهره‌مند می‌شوند، اجرت المثل است. منظور از حقوق مالی حقوقی است که از طریق پرداخت مبلغی پول جبران می‌شود. به طور کلی زنان در خانواده کارهای گوناگونی انجام می‌دهند. برای مثال پخت و پز می‌کنند، ظرف‌ها را می‌شویند و به کارهای خانه رسیدگی می‌کنند. مادران نیز به فرزندان خود شیر می‌دهند. از منظر قانونی و البته شرعی، زنان می‌توانند در قبال انجام این کارها از همسر خود مطالبه‌ی پول نمایند. در اصطلاح به این حق، اجرت المثل می‌گویند یعنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافتش را دارد. عموما این حق برای تمامی زنان وجود دارد مگر آن‌که ثابت شود که آنان این کارها را به طور مجانی و بدون انتظار دریافت اجرت (به صورت تَبرُعی)، انجام داده‌اند. هرگاه این موضوع در دادگاه ثابت شود، زن مستحق دریافت اجرت المثل نیست. لازم به ذکر است که بعضا قضات با این استدلال که طبق عرف موجود در کشور، انجام کارهای خانه توسط زنان به صورت تبرعی انجام می‌شود، حکم به پرداخت اجرت المثل نمی‌دهند.

در هر صورت برای مطالبه‌ی اجرت المثل باید دادخواست مطالبه‌ی اجرت المثل را که حاوی بازه‌ی زمانی مطالبه‌ی این حق است، به مرجع صالح تقدیم کرد. البته باید توجه داشت که در عمل، دادگاه‌ها اصولا مبلغ قابل توجهی به عنوان اجرت المثل در نظر نمی‌گیرند.

وکیل اجرت المثل در شیراز

وکیل اجرت المثل در شیراز

اجرت المثل اموال

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند. برای نمونه فرض کنید شما برای مدت ۲ هفته از خودروی دیگری استفاده می‌کنید. صرف‌نظر از این‌که به تعلق مال به دیگری آگاه بوده یا نبوده‌اید، در صورت مطالبه‌ی مالک موظفید مبلغی پول در قبال استفاده‌ی دو هفته‌ای خود از این خودرو به او پرداخت کنید. این موضوع در خصوص اموال غیرمنقول (مثل زمین و خانه) هم کاربرد دارد. برای نمونه کسی برای مدت یک سال در خانه‌ی شما ساکن بوده است. در این صورت او باید مبلغی را معادل ارزش استفاده از خانه شما در این یک سال پرداخت کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که اجرت المثل در مثال‌های بالا و در مورد سایر مثال‌های موجود زمانی قابل مطالبه است که قراردادی میان طرفین وجود نداشته یا قرارداد موجود باطل باشد. بنابراین هرگاه در خصوص استفاده از خودرو (در مثال نخست) و استفاده از خانه (در مثال دوم) قرارداد اجاره‌ای میان طرفین وجود داشته باشد، دیگر مجالی برای مطالبه‌ی اجرت المثل نیست و رقم مندرج در قرارداد، طبق توافق طرفین قابل پرداخت است. ولی در همین مثال‌ها اگر ابتدا قرارداد اجاره‌ای وجود داشته که در ادامه به هر دلیل باطل شده باشد، می‌توان برای مطالبه اجرت المثل به دیگری مراجعه کرد و دیگر مبلغ مندرج در قرارداد ملاک نیست.

وکیل اجرت المثل در شیراز

وکیل اجرت المثل در شیراز

پایان مقاله وکیل اجرت المثل در شیراز
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

بین امضا کنندگان زیر:

الف – بانک ………………… شعبه ………………… به نشانی ………………. وب – آقای / خانم – آقایان / خانمها ……………. (مشخصات کامل قید گردد که از این پس در این قرارداد متعهد متعهدین نامیده می شود می شوند.

ج- آقای / شرکت………………..

فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. صادره …………………. به نشانی ……………….. ثبت شده ذیل شماره …………………. اداره ثبت شرکتهای شهرستان ………………….. با مدیریت آقایان رئیس هیات مدیره: …………………….. نایب رییس هیات مدیره: ………………….. آقای مدیر عامل ………….. و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شرکت ……………….. و مهر شرکت به نشانی: ………………… به موجب آگہی …………….. مورخ ………………. مندرج در روزنامه رسمی شماره ……………. مورخ ……………….. با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه قرارداد جان منعقد گردید

مشخصات ذیل را جمعا به مبلغ ……………. ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال

مشروحه ذیل را به خریدار فروخته

مشخصات اموال): ………………….. و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ این قرارداد به بانک پرداخت نماید.

تبصره – خریدار کليه خيارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غين ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۲- بانک کالای مورد معامله را صحيحا و سالما تحویل خریدار نمود و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد.

ماده ۳- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد. |

ماده ۴- خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

ماده ۵- نظر به اینکه خریدار مبلغ ……………….. ریال بابت ………………….. پیش پرداخت ثمن معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن معامله را که عبارت از …………………. ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد: ……………………..

روشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانک در نظر گرفته شده است از قبیل ، رفع نقص، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به

مراتب مذکور بانک هیچ گونه تعهد مستقلی راسا در موارد یاد شده را نخواهد داشت.

تبصره – در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچ گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

ماده ۷- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده ۸- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و با محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفات

ماده ۹- خریدار تعهد نمود کلیه عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نیز نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها و پرداختهای خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید با بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجرایی مطالبه و وصول

ماده ۱۱- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک بایت ثمن معامله مبلغی طبق فرمول: (۶+ نرخ سود متعلقه)* تعداد روز اصل بدهی ۳۶۰*۱۰۰ به بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانک اختيار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و با به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده ۱۲ – خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد استفاده قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

ماده ۱۳- خریدار حق ندارد بدون موافقت کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثيقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزا یا كلا، عینا یا منفعته تحت هیچیک از عناوین حقوقی به دیگری واگذار نماید.

ماده ۱۴- بانک حق دارد راسا با وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات خریدار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید.

ماده ۱۵ – در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه و صورتحسابهای خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و

لب و خلاف واقع بوده، بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و خریدار تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات حلف از این تعهد جریمه دیرکردی به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخير مذکور قابل وصول خواهد بود و خریدار

حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶ – در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک) گذشته از حال شدن دیون ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده و بانک دفعه واحده نسيت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۷ – خریدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بایت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۸ – در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود. |

تبصره – در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار متقاضی (در صورتیکه خریدارا متقاضی شخص حقوقی باشد) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و با تامین نماید. |

ماده ۱۹ – کلیه وكالتهای تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس

ماده۲۱- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با بسلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.

ماده ۲۲ – (حاضر شدند آقای / خانم – آقایان خانم ها …………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفردا، متضامناء مشترکا متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سررسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق الوكاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می کرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائیه عليه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عینا مانند مسئولیت خود خریدار می باشد.

متعهد متعهدین

دارای شماره شناسنامه ……………….

به نشانی……………… ……………… فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ………………… صادره ……………… به نشانی…………………

۳……… فرزند …………….. دارای شماره شناسنامه ……………………. صادره …………………… به نشانی……………….

…. فرزند …. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره ………. به نشانی……

امضاء متعهد متعهدین

وکیل اجرت المثل در شیراز

وکیل اجرت المثل در شیراز

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408