آدرس شعب مجتمع های قضایی شهر شیراز

دادگاه و دادسرا شیراز

بیشتر بخوانید: وکیل در شیراز

مجتمع مرکزی دادگستری استان فارس

 • آدرس: شیراز، میدان شهدا (شهرداری)، مجتمع قضایی مرکزی، دادگستری کل استان فارس
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۲۲۳۱۵-۱۷

دادگاه های کیفری یک و دو شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان الله (فلکه گل سرخ)، بلوار شیرودی
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۴۲۸۰۱۴-۱۷

مجتمع قضایی دادگاه تصادفات شیراز

 • آدرس: شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، نبش خیابان نیروی انتظامی
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹
 • قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت
   حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)
  وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی
  (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)
  (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)
   

دادگاه خانواده شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان قائم (اطلسی)، بلوار هجرت، سمت راست، کوچه اول
 • تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۷۴۰۱۲-۱۶

مجتمع قضایی دادگاههای حقوقی شیراز

 • آدرس: شیراز، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی، مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۳۴۳۱

 دادگاه انقلاب شیراز

 • آدرس: شیراز، بلوار جدید قرآن، روبروی لونا پارک
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۸۹۲۳۶

مجتمع دادسرای ناحیه یک شیراز

 • آدرس: شیراز، بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر)، بعد از استخر کوثر، ایستگاه ۱۵
 • تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۱۹۵۰۲

مجتمع دادسرای ناحیه دو شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان آزادی (فلکه گاز)، ابتدای خیابان ابریشمی
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۲۰۱۷

شورای حل اختلاف شماره ۱ شیراز

 • آدرس: شيراز، بلوار مدرس، بلوار جانبازان (پودنک)، انتهای بلوار، جنب دادگاه تصادفات
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۳۹۴۶۳

شورای حل اختلاف شماره ۲ شیراز

 • آدرس: شیراز، بلوار رحمت، خیابان بنی هاشمی، روبروی کوچه ۳۶
 • قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت
   حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)
  وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی
  (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)
  (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۵۳۱۹۶۹

شورای حل اختلاف شماره ۳ شیراز

 • آدرس: شیراز، میدان قائم، بلوار هجرت
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۷۷۱۶

شورای حل اختلاف شماره ۴ شیراز

 • آدرس: شیراز، بلوار جانبازان، روبروی شهرک صدا و سیما، مجتمع قضایی تصادفات
 • تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۱۰۰۴۹

شورای حل اختلاف شماره ۵ شیراز

 • آدرس: شیراز، شهر صدرا، بلوار دانش، خیابان کوهسار، کوچه حیران
 • تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۱۷۴۰۰

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۷۱۶۰۷۱

 • آدرس: شیراز، میدان قائم، کوچه یک
 • تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۸۱۰۹
 • پایان مقاله آدرس شعب مجتمع های قضایی شهر شیراز
 • به درخواست شما هم شهری های عزیز چند نمونه قرار میدهیم

  قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

  مصالح: خانم/ آقای ………….. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از …………… متولد ………. ساکن: ……….

  متصالح: خانم/ آقای ………….. فرزند آقای…………. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ………. متولد ………….. ساکن: ………….

  مورد مصالحه:

  کلیه حقوق واقعی، عینی و فرضی و تصوری و احتمالی مصالح ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی در شش دانگ یک بایت مغازه شماره ……………….. جز پلاک ………………. اصلی واقع در بخش ……………… ثبتی و در خیابان نیش کوچه ……………………. و استیجاری مصالح طبق سند اجاره شماره …………………….. مورخ …………………. تنظیمی دفترخانه شماره …………………… به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره …………………….. منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره ……………………. عم د ت خانه سستماتاعان حق الامتانمحت الاشتراك و ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از امضای این صلح نامه قطعيه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالا باقی نمانده و تمامی آن حقوق در

  الحه را متصرف گردیده است.

  قیمت:

  مبلغ …………… ریال که تماما طی چک تضمینی بانکی شماره ……………… عهده بانک ……………… شعبه ……………… نقدا و في المجلس به مصالح تادیه و تسلیم شده است باقراره.

  کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن در چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده و مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد.

  تذكارية:

  ١-كليه مالیات ها عوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت موجر، اخذ پاسخ استعلامیه های محتضر منحصرا به لحاظ (کلیدی معامله کردن) بر مبنای این قرارداد بعهده متصالح است.

  طرفین ملزم به حضور در محل دفترخانه شماره ……………….. واقع در خیابان ………………….. در ساعت ……………. روز ………………. مورخه ………………. ماه………………… شمسی جهت تنظیم و امضای سند رسمی این صلحنامه قطعيه بنام متصالح با قائم مقام وی می باشند.

  ۳متصالح حق فسخ و الغای اجاره نامه مزبور و تجدید مسند اجاره بنام خود یا قائم مقام خود را دارد.

  طرفين متعاقدين ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم في ما بين آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این صلحنامه قطعیه گردیده و می باشد. محل امضا مصالح)

  محل امضا متصالح)

  قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

  طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/ آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از …………….. متولد ……………. ساكن ……………..

  طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/ آقای ……………. فرزند آقای……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …………….. متولد …………….. ساکن……………..

  مورد معامله: كليه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه با تجارت و سرقفلی در شش دانگ یک باب مغازه واقع در …………………… به نشانی …………………… بنام مصالح که طبق سند اجاره شماره ………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه شماره …………….. اجاره خط آن بنام مصالح تنظیم گردیده و پس از امضای این قرارداد دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نماینده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده

  ملعقل احتمال الصلحنملغس الاحکم نقدا به مصالح سليم و تأدیه گردید.

  طهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است.

  تذکر:

  اضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وكالت با حق توكيل غير ولو مکرر با داشتن اختيار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کرارا داده و می دهد که جهت فسخ و الغای سند اجاره شماره مرقوم و تنظیم و سند اجاره به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر کیفیت و بهر مدت اقدام نماید.

  ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين بطور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موكل حق عزل متصالح (وکیل مرقوم) یا ضمن امین یا ضمن وکیل را از حال الى ۳۰ سال شمسی از خود ساقط

  نمود.

  ۳متصالح متعهد به تاديه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم گردید. ضمان درک از حال الى ده سال شمسی به عهده مصالح می باشد.

  محل امضای طرف اول قرارداد(مصالح) * محل امضای طرف دوم قرارداد(متصالح)

  قرارداد پیش فروش ساختمان

  ماده ۱: طرفین قرارداد

  ۱ – ۱ فروشنده…………….. فرزند……………. به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………….. کدملی …………….. متولد ……………. ساکن……………..

  تلفن ……………….. با وکالت/ قیمومت / ولایت / وصایت ………………….. فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ………………. به موجب………………..

  ۲ – ۱- خریدار ………………….. فرزند …………………. به شماره شناسنامه. ……………

  صادفانسسکیملسسعتفلیسسسسسساكنس تلفت

  با وکالتا قیمومت ولایت | وصایت … فرزند ……………. به شماره شناسنامه ،،،،متولد ……. به موجب…………

  عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

  ماده ۳: مشخصات مورد قرارداد

  ۱ – ۳-………………….. دانگ احداثی در پلاک ……………… به مساحت ……………… مترمربع، اختصاصی …………………… ضلع ………………….. طيقه …………………… دارای نقشه و پلان …………………… که مشخصات مورد معامله تمامأ به اطلاع خریدار رسیده است .

  ۲ – ۳- مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده، لوازم و مصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است، که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفکی از این قرارداد خواهد بود .

  تبصره: تغيير مشخصات ساختمانی با تراضی طرفين بلامانع خواهد بود .

  ماده ۴: قیمت مورد معامله

  قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع ………………… ریال که جمعأ …………………… ریال تعیین گردید که به صورت نقدی یا مبلغ …………………. ريال نقدأ و باقیمانده قیمت ………………. ریال، طی …………………… قسط، هر یک به مبلغ ………………. ریال به تاریخ ……………… طی چک اچکهای شماره …………… پرداخت خواهد شد .

  ماده ۵: تسليم مورد معامله

  او به شرایط مقرر در قرارداد، احداث، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

  ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد

  ۱ – ۶ – فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذیصلاح دیگر اقدام نماید. مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لا يتفکی از قرارداد خواهد بود .

  ۲ – ۶ – فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی، تراکم، پایان کار و غیره را رعایت کند .

  ۳ – ۶- فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید .

  ۴ – ۶- فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده ۴ جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ

  در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… واقع در …………….. حاضر گردد .

  تبصره: درصورت عدم حضور هر یک از طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

  ۵ – ۶- اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد در صورتیکه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد وجود داشته باشد خریدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد می تواند ارزش به روز مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

  ۶ – ۶ – این قرارداد، فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع می کند، در صورت تخلف و انتقال به غیر، به عنوان فروش مال غير تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کليه خسارات وارده به خریدار

  ۷ – ۶- فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

  ۸ – ۶ – قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالا رفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

  ۹ – ۶- فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تأخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تأخير معادل مبلغ …………….. ریال به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد، این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست.

  ۱۰ – ۶ – در صورتی که خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ را پرداخت ننماید با ترتیبی جهت پرداخت بقیه اقساط ندهد به ازای مبلغ باقیمانده ………………. درصد به عنوان خسارت دیرکرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

  ۱۱ – ۶ – در صورتیکه پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه ماهه که بعنوان تحویل موقت می باشد، معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد، فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام

  نماید .

  ۱۲ – ۶ – فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آن خواهد بود. بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند خریدار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

  ۱۳ – ۶ – فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ایهام به خریدار تفہیم و آن را اجرا نماید. در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک بعنوان داور مرضی الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

  فروشنده و هزینه حق الثبت و حق التحریر به عهده ……………….. می باشد.

  ماده ۷

  کلیه خیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

  ماده ۸

  در صورتی که مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید، مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده ………………… خواهد بود .

  ماده ۹

  حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

  ماده ۱۰

  این قرارداد در تاریخ //۱۳ در دفتر مشاور املاک به نشانی …………… در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خریدار و

  اخه دارای اعتبار یکسان می باشند .

  ماده ۱۱|

  موارد حقوقی و فنی این قرارداد و ضمائم آن طبق مقررات جاری است و تایید می شود.

  توضیحات (نوع مصالح ذکر شود)

  نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

  قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

  بین امضا کنندگان زیر:

  الف – بانک ………………… شعبه ………………… به نشانی ………………. وب – آقای / خانم – آقایان / خانمها ……………. (مشخصات کامل قید گردد که از این پس در این قرارداد متعهد متعهدین نامیده می شود می شوند.

  ج- آقای / شرکت………………..

  فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. صادره …………………. به نشانی ……………….. ثبت شده ذیل شماره …………………. اداره ثبت شرکتهای شهرستان ………………….. با مدیریت آقایان رئیس هیات مدیره: …………………….. نایب رییس هیات مدیره: ………………….. آقای مدیر عامل ………….. و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شرکت ……………….. و مهر شرکت به نشانی: ………………… به موجب آگہی …………….. مورخ ………………. مندرج در روزنامه رسمی شماره ……………. مورخ ……………….. با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه قرارداد جان منعقد گردید

  مشخصات ذیل را جمعا به مبلغ ……………. ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال

  مشروحه ذیل را به خریدار فروخته

  مشخصات اموال): ………………….. و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ این قرارداد به بانک پرداخت نماید.

  تبصره – خریدار کليه خيارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غين ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

  ماده ۲- بانک کالای مورد معامله را صحيحا و سالما تحویل خریدار نمود و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد.

  ماده ۳- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف و نیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ وجه موضوع مهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد. |

  ماده ۴- خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

  ماده ۵- نظر به اینکه خریدار مبلغ ……………….. ریال بابت ………………….. پیش پرداخت ثمن معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن معامله را که عبارت از …………………. ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد: ……………………..

  روشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقده بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانک در نظر گرفته شده است از قبیل ، رفع نقص، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به

  مراتب مذکور بانک هیچ گونه تعهد مستقلی راسا در موارد یاد شده را نخواهد داشت.

  تبصره – در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچ گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

  ماده ۷- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.

  ماده ۸- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و با محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفات

  ماده ۹- خریدار تعهد نمود کلیه عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نیز نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها و پرداختهای خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید.

  ماده ۱۰- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید با بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجرایی مطالبه و وصول

  ماده ۱۱- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک بایت ثمن معامله مبلغی طبق فرمول: (۶+ نرخ سود متعلقه)* تعداد روز اصل بدهی ۳۶۰*۱۰۰ به بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانک اختيار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و با به همان میزان از سایر دارایی های خریدار تملک نماید.

  اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

  ماده ۱۲ – خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد استفاده قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

  ماده ۱۳- خریدار حق ندارد بدون موافقت کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به موجب این قرارداد در وثيقه بانک قرار گرفته یا می گیرد جزا یا كلا، عینا یا منفعته تحت هیچیک از عناوین حقوقی به دیگری واگذار نماید.

  ماده ۱۴- بانک حق دارد راسا با وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات خریدار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید.

  ماده ۱۵ – در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه و صورتحسابهای خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و

  لب و خلاف واقع بوده، بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و خریدار تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات حلف از این تعهد جریمه دیرکردی به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخير مذکور قابل وصول خواهد بود و خریدار

  حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

  ماده ۱۶ – در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک) گذشته از حال شدن دیون ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده و بانک دفعه واحده نسيت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

  ماده ۱۷ – خریدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بایت خسارات و حق الوكاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادهای بانک و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

  ماده ۱۸ – در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود. |

  تبصره – در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار متقاضی (در صورتیکه خریدارا متقاضی شخص حقوقی باشد) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و با تامین نماید. |

  ماده ۱۹ – کلیه وكالتهای تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

  طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس

  ماده۲۱- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با بسلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.

  ماده ۲۲ – (حاضر شدند آقای / خانم – آقایان خانم ها …………….. (مشخصات کامل ذکر گردد) و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفردا، متضامناء مشترکا متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سررسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق الوكاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می کرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائیه عليه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عینا مانند مسئولیت خود خریدار می باشد.

  متعهد متعهدین

  دارای شماره شناسنامه ……………….

  به نشانی……………… ……………… فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ………………… صادره ……………… به نشانی…………………

  ۳……… فرزند …………….. دارای شماره شناسنامه ……………………. صادره …………………… به نشانی……………….

  …. فرزند …. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره ………. به نشانی……

  امضاء متعهد متعهدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408